HelseDir: Tjenestedrevet Digital Samhandlingsreform

En Bedre og Tryggere Framtid med Selvledelse & Selvbetjening !

Samarbeidsprosjekt: OASIS og EPR-forum i samarbeid med BI ( OASIS BCM EPR SC )

Link til EPR-forum sitt Blogg-innlegg til Helseministeren's "IT i Helse- og Omsorgssektoren" under tema:

Hvordan øke kvaliteten, effektivisere innsamling og nyttegjøre helsedata?

Elektonisk Forvaltning(eGov) med et felles RAMMEVERK til en nødvendig samkjørende Offentlig OVERBYGNINGSPLATTFORM :

( Tenke globalt og internasjonalt men handle lokalt og nasjonalt. Nøkkelteknologi er Templat-engineering basert på OASIS CAM standarden)

Det offentlige kan ikke lenger fraskrive seg ansvaret ved å sette "kjøreregler" (lover og regler for IKT) ut på anbud til de dominerende Leverandør-regimene hvis Norge skal kunne realisere Samhandlingsreformen for fremtiden.

Internett fikk sitt enorme gjennomslag akkurat fordi den ble myntet på åpne internasjonale kjøreregler/protokoller. Like selvfølgelig er det at den XML-baserte Tjenestedrevne arkitekturen nå forankres i et åpent felles samhandlingsregime ( OVERBYGNING ) med åpne standarder og ikke noe leverandørstyrt regime slik det offentlig gjør i dag.

"The Organization for Advancement of Structured Information Standards" (OASIS) og deres arbeid med "Transformational Government Framework" (TGF) fremmer akkurat forutsetningene til et overordnet rammeverk for bruk av IKT for å forbedre levering av de offentlige tjenestene.

I motsetning til de foreldede tradisjonelle e-Government strategier , tar TGF utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de offentlige IKT-investeringene. TGF-arbeidet omfatter definisjon av rammene, identifikasjon av brukstilfeller, og gir tilpasning og veiledning for regjeringer over hele verden, uavhengig av deres tidligere gjennomføring av eGov-initiativer.

Fra AUTOMASJON til TRANSFORMERING: (Klikk på figur og den forstørres)

Skal vi klare morgendagens helseutfordringer vil det kreves størst mulig grad av autonome løsninger. Samhandlingsreformen vil derfor bli et viktig instrument til dette.

Vi i EPR-forum er spesielt opptatt av å koble arbeidsprosesser og rutiner opp mot Omsorgs-teknologi i prosjektet "Mulighetenes Eldreomsorg".

Individers helseavvik og avvik i adferdsmønster i forhold til "normal" tilstand vil i mange tilfeller kunne oppdages automatisk ved hjelp av sensorteknologi og målinger. Denne informasjon vil kunne bli koblet direkte opp mot tilknyttet responsapparat hvis ønsket.

EPR-forum tar for seg mulighetene i hvorledes denne utviklingen kan gjøres ved å knytte standardiserte funksjonsmodeller fra omgivelsesteknologi og kroppssensorer sammen med sporing opp mot kvalitetssikrede arbeidsprosesser og rutiner.

Åpne internasjonale standarder vil være sentralt i dette arbeid. Sammen med forebyggingsarbeid vil dette være sentralt for å kunne redusere samfunnskostnadene gjennom en mer moderne helsepolitikk.

Omsorgsteknologien som instrument for Samhandlingsreformen: (Klikk på figur og den forstørres)

Et meget vellykket Heldags-seminar om Velferdsteknologi i KinoCity, Drammen.

Regi: Drammen Kommune

Målgruppe: Ansatte i helseavdelingen, sosialavdelingen og pleie- og omsorgstjenesten. Det var hele 160 deltakere

"Et Framtidssenarium allerede nå" ble presentert av Geir Lahnstein og Hans Aanesen.

Presentasjonen kan kjøres her:

Tanker om vår teknologiske framtid (Workshop 14. April 2010)

Link til scenario eksempler på Omsorgs-Templater for OVERBYGNINGEN her

YouTube Demovideo Tjenesteutøving:

( "Mulighetenes Eldreomsorg" har fokus på omsorgsteknologi og teknologiens muligheter for en forbedret hverdag )