Nyheter om Teknologi og Standarder

Internasjonalt og offentlig samhandlingsstoff oppdatert av Hans A. Kielland Aanesen

Tema Oversikt:

CAM Editor XML verktøy med SQL og UML nå aktivt som et EU tilknyttet prosjekt. Tilgjengliggjort av European Commission 15. januar 2013.

Se alle foredragene på VELKON-2012 i Trondheim 3-4 okt. Tilgjengliggjort av MedITNor 12. oktober 2012.

Det er varslet større nasjonale satsinger på velferdsteknologi som vil se dagens lys i år og neste år. Velferdsteknologikonferansen 2012 - VELKON 2012 skal summere opp status for hvor vi står nå, hva satsingene vil innebære og hva framtida byr på.På årets konferanse har vi samlet et startfelt av aktører innen velferdsteknologi til å snakke om: 1. Dagens situasjon: Hva brukes i dag, gode eksempler på produkter og tjenester. 2. Framtida: Hva vil framtida bringe, nye produkter og måter å organisere på.3. Ytre rammer: Etikk, lovbestemmelser, myndighetsføringer, nettverk.4. Forskning: Hvilke områder forskes det på, hva er status og hva kommer.tGov-foredraget vårt finner du under E5: "Nødvendig tankeskifte for bærekraftige helse- og omsorgstjenester"

Tema:

Samhandling: XML-basert verktøy for å gi det Offentlige mulighet til å gi kravspek for Samhandlingsreformen! ( Sourceforge den 3/6-12 )

EPR-forum har nå oversatt det XML-baserte SAMHANDLINGSVERKTØYET CAM XML editor til norsk. Verktøyet burde være en selvfølge ved utforming av XML-basert meldingsutveksling og Offentlige samhandlingskrav til blant annet Norsk Helsenett og andre offentlige portal-løsninger. http://sourceforge.net/apps/mediawiki/camprocessor/index.php?title=Norwegian

Tema:

Webinar: Offentlig tankeskifte med målsetning om eGov som en Felles Overbygningsplattform! (På BI Nydalen den 26/1-12 )

Videokonferansen 26. januar 2012:

EPR-forum i samarbeid med OASIS , Den norske Dataforening og BI.

Hans A. Kielland Aanesen (LinkedIn)

Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT har fått to internasjonale kapasiteter til å belyse temaet.

John Borras ( OASIS ) dekker internasjonale spesialområder innen - eGovernment, Interoperability Framework, Open standards, eVoting, Transformational Government.

David Webber ( OASIS ) er internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen åpne SOA-baserte standarder, XML-modellering og Templating innen borgersentrerte applikasjoner for US eGov, UK eGov med mer.

Tankeskifte: Borgerne må bli aktive eiere av vårt Fellesskap og ikke passive klienter !

Den nye Samkjørings- og Samhandlingsparadigmet for offentlig tjenesteutøving og samhandling som pågår internasjonalt betegnes nå med eGov 2.0. Dette går mot en interaksjon mellom tjenestemottaker med sitt sosiale nettverk, det offentlige tjenesteapparat, private tjenesteytere og frivillige hjelpeorganisasjoner.

Link Påmelding: Felles prinsipper og helhetlige løsninger for elektronisk forvaltning... ( www.dataforeningen.no Full-Booket)

OASIS TGF TC fremmer et overordnet rammeverk for bruk av informasjonsteknologi for å forbedre levering av de offentlige tjenestene.

I motsetning til de foreldede tradisjonelle e-Government strategier , tar TGF utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de offentlige IKT-investeringene. TGF-arbeidet omfatter definisjon av rammene, identifikasjon av brukstilfeller, og gir tilpasning og veiledning for regjeringer over hele verden, uavhengig av deres tidligere gjennomføring av eGov-initiativer.

( Ved å klikke på figuren blir den forstørret )

Relaterte linker:

OASIS eGov Member Section: ( eGov 2.0)

OASIS eGov: http://www.oasis-egov.org/.

OASIS TGF: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tgf

Tema:

Oracle griper nå fatt i OASIS CAM standarden ( Oracle 11. august 2011 )

David Webber, ( Information Architect-Oracle Public Sector/ Board EPR-forum )

Oracle har nå sørget for å støtte det pågående arbeidet med anvendelse av templat-prosessering basert på OASIS CAM standarden ( Content Assembly Mechanism )

Dette dreier seg om et gratis "open source"-verktøy for å sikre sikker samhandling på tvers av offentlige etater og institusjoner.

OASIS CAM standarden er en av de viktigste internasjonale tjenestedrevne standardene som EPR-eFolder og EPR-eDevice bygger på.

Her er tilknyttede linker til Oracle's involvering:

Oracle: http://www.oracle.com/goto/niem

Oracle presentation juli 2011: US National Information Exchange Model (NIEM) is an extensible information framework using CAM-editor.

Tema:

IBM utvider HL7 v3 schemas ved å benytte OASIS CAM og CAM-Processor ( 22. february 2011 )

IBM developerWorks

See: Create conformance templates and test messages for healthcare applications consistently and quickly

Summary: Traditionally, healthcare implementation projects use W3C XML Schema Definitions (XSDs) to define the Health Level Seven (HL7) messaging standard. By extending these schemas using the OASIS Content Assembly Mechanism (CAM), generating conformance messages becomes quicker and more reliable. The CAMProcessor, which is part of the jCAM open source project, makes this process of extension easy, so you can focus more business effort on the business rules underlying the HL7 schemas.

Tema:

Velferdsteknologi - Å snakke til veggen: ( 5. mai 2011 )

( Innervegger som brukergrensesnitt )

Hans Aanesen

Kilde: "Technology Review" publisert av MIT Tirsdag 3 mai, 2011. Se denne link

Et eksperimentelt grensesnitt fra Microsoft som gjør alle vegger til interaktive flater.

Tilgangsstruktur Omgivelses-kontroll

Våre liv er fullt av elektromagnetisk stråling i omgivelsene, fra feltene generert av kraftledninger til de signalene som brukes til å sende data mellom Wi-Fi sendere.

Forskere ved Microsoft og University of Washington har funnet en måte å utnytte denne strålingen til et datamaskin-grensesnitt som gjør alle vegger i en bygning til en touch-sensitive overflate.

Teknologien kan gjøre det mulig å styre lysbrytere, termostater, stereoanlegg, TV og sikkerhetssystemer fra hvor som helst i huset, og kan føre til helt nye grensesnitt for spill.

"Det er all denne elektromagnetiske stråling i luften vi utnytter. Radio-antenner plukker opp noen av signalene, men folk kan også gjøre dette. Det viser seg at kroppen er en relativt god antenne”, sier Desney Tan, senior forsker i Microsoft.

Den omkringliggende elektromagnetisk stråling fra hvitevarer, mobiltelefoner, datamaskiner, og det elektriske anlegget innenfor husets vegger er vanligvis betraktet som støy. Men forskerne valgte å sette dette i fokus som deres nye brukergrensesnitt.

Når en person berører en vegg med elektriske ledninger bak, blir hun/han en antenne som påvirker bakgrunnsstrålingen og produserer et elektrisk signal som er avhengig av vedkommendes kropp og plassering i forhold til veggen. Dette unike elektriske signalet kan bli lest og tolket av en PC-enhet i kontakt med vedkommendes kropp. Når en person berører et punkt på veggen bak vedkommendes sofa, kan bevegelsen gjenkjennes og for eksempel benyttes til å skru ned volumet på stereoanlegget.

Frem til nå har forskerne bare vist at en kropp kan gjøre elektromagnetisk støy til et brukbart signal i brukergrensesnitt-sammenheng. Et mer beskrivende dokument som beskriver dette i mer detalj vil bli presentert neste uke på CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

I et forsøk hadde testpersonene en festet stropp på håndleddet som et armbånd som normalt benyttes til å hindre oppbygging av statisk elektrisitet i kroppen. En ledning fra stroppen var koblet til en analog-til-digital omformer, som sendte data fra stroppen videre til en bærbar PC i en bærende ryggsekk. Maskin-lærende algoritmer ble deretter databearbeidet til å identifisere karakteristiske endringer i de elektriske signalene som tilsvarte personens nærhet til en vegg, plassering av hånden på veggen og vedkommendes plassering i huset.

Tema:

Velferdsteknologi - EPR-forum "Web services" nyhet: ( 5. mars 2011 )

Hans Aanesen

CEA ( Consumer Electronics Association) har nå formelt overført rettighetene for ANSI/CEA-721 og 844 standardene til EPR-forum. Standardene vil nå bli konvertert til "Web services" format(XML) og få betegnelsen EPR-eDevice standarden. EPR-eDevice-standarden representerer standardiserte funksjons-modeller av elektroniske apparater som kommuniserer over forskjellige nettverk (BUS). Funksjons-modellene eksponeres til overbygninger via "Web services" teknologi hvor funksjonalitet og avvik kan kobles sammen med arbeidsprosesser og rutiner (scenarioer) administrert av prosesserbare EPR-eFolder templater i overbygningen. Prosesseringen skjer i en eFolder engine inkludert i Overbygningsportalen. En EPR-eDevice katalog (UDDI) angir oversikten over tilknyttede apparater og hvor de befinner seg. Funksjonalitet og status på de forskjellige elektroniske apparater "speiles" i sanntid opp i sine respektive "Web services" funksjonsmodeller ( WSDL). Kommunikasjonsprotokollen mellom modellene er Common Application Language betegnet som CAL (SOAP).

Det er disse funksjons-modeller av de elektroniske apparatene som er blitt standardisert over de siste 25 år under ANSI/CEA som nå EPR-forum overtar for å tilpasse dette mot XML og Web services metodikk. ( Se figurene. Ved å klikke på figurene blir de større)

Services in your hand by the new HTML5-standard:

Tema:

eGov 2.0 - Forvandling av dagens Off. styringsform med et globalt perspektiv: ( 7. januar 2011 )

Hans Aanesen

Dette Globale og åpne eGov-initiativ får nå sin egen tekniske OASIS-komité med navn "Transformational Government Framework Technical commitee" ( OASIS TGF TC ) som EPR-forum vil dedikere mye av sitt arbeid til, spesielt med tanke på de nye kommende helse- og omsorgs-løsningene.

TGF TC fremmer et overordnet rammeverk for bruk av informasjonsteknologi for å forbedre levering av de offentlige tjenestene.

I motsetning til de foreldede tradisjonelle e-Government strategier , tar TGF utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de offentlige IKT-investeringene. TGF-arbeidet omfatter definisjon av rammene, identifikasjon av brukstilfeller, og gir tilpasning og veiledning for regjeringer over hele verden, uavhengig av deres tidligere gjennomføring av eGov-initiativer.

OASIS eGov MS Workshop Washington 9. desember 2010

EPR-forum tilslutter seg et Globalt eGov-initiativ til felles arbeid med paradigmeskiftet fra Offentlig-sentrert forvaltning til de Borger-sentrerte og tjenestebaserte Forvaltningsløsninger.

Se hele OASIS eGov MS Workshoppen Webcasted her

( Ved å klikke på figuren blir den forstørret )

Mer eGov-stoff omkring dette finner du her

Også Brønnøysundregistrene begynner "å se lyset":

Nye nettbaserte tjenester kan selvfølgelig også bli ekstremt lønnsomme for Norge.

En spe begynnelse. Se artikkel: Investerer en milliard kroner for å spare 17 milliarder

Allerede i september 2004 tok EPR-forum og OASIS initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Norge og UK vdr slike Overbygninger( Cloud Transformation ).

Se brev ( som dessverre den gang aldri ble besvart av de norske myndigheter)

Se også andre EPR-forum initiativ mot norske myndigheter (MOD, FAD, LMD, DIFI etc)

Tema:

Semantic Interoperability: Public Hearing on Open eGov Data ( 21. juni 2011)

NYC Open Data Hearing 21.th of Jun 2010: Panel 5

NYC Council Committee on Technology Public Hearing on Open Government Data Bill Int. 029-2010 - June 21 2010. 250 Broadway NYC.

David Webber

Panel 5

Richard Stanton, Bintro

David Webber, OASIS

Deanna Bitetti,Common Cause NY

Tema:

Velferdsteknologi og eGov 2.0 med HTML5-standarden: ( 5. juni 2011 )

Hans Aanesen

HTML5 og Mobile Web :

Fra tradisjonelle web-sider til web-applikasjoner(apps).

Samkjørings- og Samhandlings-paradigme for Offentlig tjenesteutøving og samhandling (eGov 2.0) ?

EPR-forum ser for seg Offentlig hjemmehjelpstjenester basert på SmartPhones/Tablets og den nye HTML5 standarden:

Bruks-eksplosjonen av Smart-Phones og Tablets har presset gjennom interoperabilitet ( W3C's HTML5) i Nettleser-verdenen. Dette sammen med tjenestedrevet arkitektur og Cloud transformation stiller helt nye krav til systemutvikling og integrasjon, men hvor er det Offentlige i denne prosessen?

HTML5-standarden:

HTML5 for Nettlesere kan nå kjøre avanserte interaktive web-applikasjoner som er en enorm videreutvikling i forhold til dagens tradisjonelle statiske websider. Dette betyr blant annet at både interaktiv streaming (audio og video) og omgivelseskontrol kan kjøres i sanntid mellom servere og perifere Internett-baserte Nettlesere ( Google Chrom, Internett Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari, etc) uavhengig av Opertativstystemer ( Windows X, Linux, MacOS, iOS, Android, etc). Denne nettleser-interoperatibelt er med på å gi SmartPhones helt nye egenskaper fordi ”the Mobile Web” ( 3G og 4G mobilnett) med sin mobile Internett-kommunikasjon gjør at de blir morgendagens viktigste arbeidsredskaper i utøvelse av Frontlinje-tjenester. Dette vil blant annet ha stor betydning for bruk av taleteknologi på arbeidsplassene.

Samhandling vil bli en del av nettsky-prosesseringen ( Web-applikasjoner)

Skal du bygge et nettsted eller en web-applikasjon?

Skillet mellom de tradisjonelle Web-sider som i stor grad dreier seg om informasjon og Web apps som er mer interaktive kan i utgangspunktet virke sammenfallende, men er det ikke. Beste praksis i å bygge gode informative Web-sider er ikke det samme som å lage gode Web-applikasjoner. I linket artikkel tar Brett McLaughlin for seg denne forskjellen:

From Web sites to Web applications, Part 1: Web site or Web app?

Make good decisions by analyzing your Web presence

Brett McLaughlin (brett@oreilly.com), Senior Editor, O'Reilly Media Inc.

Tema:

eGov 2.0 - Election Markup Language ( The OASIS EML standard ) ( 1. mars 2010 )

David Webber

Duane interviews David RR Webber (OASIS and EPR-forum chairman of the board) about the Election Markup Language in Washington, DC and gives a tutorial on LiveCycle ES2. Music guest Matt MacKenzie.

See Intervjew on Adobe TV

Tema:

eGov 2.0 - eFolder Engine ( 26. sept 2009 )

Ram Kumar, IBM

OASIS CAM standarden med sine CAM-templater setter nå standarden for den nye generasjon av SOA support (IBM)

----- Original Message -----

From: Ram Kumar

To: cam@lists.oasis-open.org ; ciq@lists.oasis-open.org

Sent: Saturday, September 26, 2009 3:55 AM

Subject: [cam] CAM - A New Semantic and Structural Validation XML Technology, IBM DeveloperWorks

CAM: A New Semantic and Structural XML Validation Technology

Brian M. Carey, IBM developerWorks

"XML documents are frequently validated against either a DTD or an XML schema. Recently, a new technology called Content Assembly Mechanism (CAM) has emerged. It is endorsed by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). CAM represents a step up from XML schema because it provides even more flexibility in defining both the semantics of an XML document and the business rules associated with the actual data content...

One advantage of CAM over XSD is that localization needs are more easily enforced with CAM. With XSD, enumerations are static and, therefore, cannot be made context-aware. However, with CAM, you can apply particular enumerations based on context values. In the emerging global marketplace, the need for such streamlined validation should be self-explanatory... CAM templates also provide next-generation Service-Oriented Architecture (SOA) support. CAM supports business processing technologies such as Business Process Execution Language (BPEL), Business Process Specification Schema (BPSS), and Business Process Modeling Notation (BPMN) modeling tools..."

http://www.ibm.com/developerworks/library/x-cam/index.html