2.1 Omsorgsteknologi

Budskap

Omsorgsteknologi omfatter både datastøtte knyttet til personlige tjenester og realisering av digitale tjenester: De personlige tjenestene er tjenester som gis av mennesker. De digitale tjenestene er tjenester som omfatter overvåkning og kontroll av hjem og kroppsfunksjoner. De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene slik at ansvarlig person blir varslet når det oppstår avvik.

Utdyping av budskapet

Omsorgsteknologi er et navn som vi har valgt for teknologi som inngår i infrastrukturen, og som organiseres og administreres fra Tjenestemappene og tilknytning til Omgivelsekontroll. Frittstående teknologi, som for eksempel renholdsautomater, elektronisk oppsporing av nattvandrere og innretninger fra Hjelpemiddelsentralen omfattes ikke i infrastrukturen selv om teknologien kan være svært viktig.

Omsorgsteknologi vil omfatte datastøtte i forbindelse med planlegging og organisering av tjenestene, gjennomføring av tjenestene og oppfølging både på individnivå og på et sammensatt nivå.

Personlige tjenester vil være både repeterende tjenester eller engangsoppgaver. Dette gjelder både helsetjenester og hjemmehjelp. Omsorgsteknologi knyttet til personlige tjenester dreier seg om teknologi som kan skape effektivitet og kvalitet i tjenestegivningen. Personlige tjenester og god service er en forutsetning for at brukeren skal kunne bo i sine vante omgivelser. Effektivitet og kvalitet i omsorgstjenestene behandles som tema "Kvalitet og Brukerstyring" på dette nettstedet.

Digitale tjenester er tjenester som gis gjennom tekniske installasjoner i hjemmet eller på kroppen.

Formålet med de digitale tjenestene er å skape trygghet i bosituasjonen og trygghet i livssituasjonen for brukeren. Tjenestene omfatter genererte meldinger når et forhold er kommet ut av kontroll. Brukeren av tjenesten må kunne styre tjenestene med sin egen stemme.

Vi introduserer begrepet ”Fellesskap om kvalitet” om et konsept hvor alle som har ansvar i tjenestekjedene, har kvalitet som et felles ansvar. Dette må være gjennomgående og omfatte alle ledd og alle nivåer.

Ubrutte tjeneste- og kvalitetskjeder omfatter lover, forskrifter, offentlige tilsyn, kvalitetsprogrammer i kommunen til beskrivelser av tjenestene som tjenestemottaker skal få. Kvalitetskravene følger med ut på tjenestestedet og tjenestegiver bekrefter at kravene er fulgt. Samlet representerer dette effektiv kvalitetssikring av tjenestene.

Fellesskap om kvalitet favner alle som yter tjenester – fastlegen, fysioterapeut, apotek og frivillige for å nevne noen.

Tjenestebeskrivelsene må være tilpasset tjenestegivers kompetanse. Den drevne og erfarne tjenestegiver får bare stikkordsmessig beskrivelser av tjenestene. Imidlertid skal alle kunne få detaljerte beskrivelser når noe uforutsett oppstår. Når tjenestene endrer innhold må tjenestegiver varsles.

Rapport over utførte tjenester består av enkle bekreftelser som egner seg for å kunne rapportere med stemmen. Unntak må dikteres.

Fellesskap om kvalitet er basert på elektroniske løsninger eller løsninger hvor velfungerende og enkel datastøtte er en forutsetning. En velfungerende datastøtte vil være viktig for å sikre og fremme kvalitet, både i tjenestesituasjonen og i læringsprosessene.

Omsorgsteknologi vil inneholde sensitive persondata. Løsningene må avtales med Datatilsynet.

De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene. Beskrivelse av de digitale tjenestene finnes både i en funksjonell utgave og i en teknisk utgave.

Den omsorgstrengende og pårørende må føle trygghet i bosituasjonen. En reell trygghet kan medføre at personen kan bo flere år lengre i egen bolig – noe som i de fleste tilfelle er ønsket av personen men også økonomisk gunstig for kommunen. Ved praktisk tilrettelegging av eget hjem og velfungerende service vil innleggelse i sykehjem kunne bli utsatt flere år.

De fleste foretrekker å bo i eget hjem fremfor sykehjem. Vi antar at de ekstra kostnadene ved en sykehjemsplass er 400.000 pr år. Det blir store beløp som samfunnet kan spare hvis innleggelsen utsettes i gjennomsnittlig to år.

Trygghet forutsetter at brukeren, pårørende og omsorgspersonell har kontroll over alle forhold i eget hjem og kropp som har betydning for å føle trygghet. Disse tjenestene vil være digitale.

Fellesskap om kvalitet kan også omfatte risikostyring – identifisere risikoer i boligen, bruk av boligen og tjenestene med sikte på eliminere eller redusere risikoen for negative hendelser.

Vedleggene omfatter:

    • Fellesskap om kvalitet – 2.2 vedlegg 1

    • De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene. Funksjonell beskrivelse – 2.2 vedlegg 2

    • De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene. Teknisk beskrivelse – 2.2 vedlegg 3

Redaktør: Hans Aanesen

Si din mening i tilhørende Blogg

Omsorgsteknologi omfattes av alle typer tjenester som inngår i infrastrukturen og som organiseres og administreres fra tjenestemappene

Omsorgsteknologi er både digitale tjenester og datastøtte til personlige tjenester samt integrasjon mellom digitale og personlige tjenester

Video 1: