Fredericiamodellen

Les om Fredericia kommunes faneprosjekt i Danmark her : "Længst muligt i Eget Liv"

Modellen går hånd i hanske med EPR-forum og OASIS sin "Transformational Government Framework"(TGF) hvor man setter fokus på Borgeren som en aktiv og selvstyrt person fremfor en passivisert klientrolle. Dette for å øke trivsel og øke muligheten til å kunne leve lengst mulig i eget hjem.

Omsorgsbehov og Omsorgsnivåer ( klikk på figuren og den blir forstørret )

En tryggere og bedre hverdag for Anna og hennes nærmeste:

Vi bruker ”Anna” som representant for pasient og tjenestemottaker for å slippe å bruke ordet tjenestemottaker hele tiden.

Fredericiamodellen gir anvisninger på hvordan Annas fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes, slik at aldersbetinget funksjonsfall utsettes. Informasjon om utvikling av Annas almentilstand må registreres og bedømmes, tiltak som gjør at Anna mestrer hverdagen på en bedre måte iverksettes. Dette konseptet (borgersentrerte tjenestemapper) vil forenkle innføringen og oppfølging av Fredericiamodellen.

En tryggere og bedre hverdag krever og forutsetter:

  1. Kvalitet i utførelsen av tjenestene til Anna gjennom gode og effektive prosesser og rutiner

  2. At Anna skal være trygg i sine omgivelser

  3. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene til Anna

Disse tre formålene er de viktigste for å skape betingelser slik at Anna kan velge å bo hjemme i egen bolig.

Dette krever et helhetssyn i tjenestene til Anna. Helhetssynet omfatter kartlegging av behov for tjenester, planlegging av tjenester, utførelse av tjenestene og dokumentasjon av utførte tjenester. Dette helhetssynet kan ivaretas av det vi kaller tjenesteorientert arkitektur, dvs. at arkitekturen tar utgangspunkt i tjenestene som tilbys Anna.

Tjenestemappen er et tankesett for å organisere og administrere helhetssynet. Tjenestemappen til Anna vil bare dreie seg om tjenestene til Anna (og ikke noe annet), forutsetninger for at tjenestene blir gjennomført med god kvalitet og på en effektiv måte samt dokumentasjon av utførte tjenester.

  1. Kvalitet i utførelsen av tjenestene til Anna gjennom gode og effektive prosesser og rutiner .Tjenestemappen vil inneholde alle prosedyrer og rutiner som dreier seg om utførelse av tjenester til Anna. Prosedyrene og rutinene skal sikre kvalitet og effektivitet i tjenestene, gi Anna riktig behandling samt unngå feilmedisinering.

  2. Anna skal være trygg i sine omgivelser. Tjenestemappen vil administrere overvåkning og kontroll av omgivelser og bolig gjennom utlagte sensorer. Dette inkluderer oppretting av avviksrutiner som også inkluderer varslinger med anvisning av tilhørende tiltak. Formålet er å gi trygghet i hverdagen til Anna og Annas nærmeste. En slik trygghet er en forutsetning for at Anna kan fortsette å bo hjemme – noe hun også foretrekker.

  3. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene til Anna Tjenestemappen vil omfatte ­­Annas behov for tjenester, planlegging av tjenestene, utførelse av tjenestene og dokumentasjon av utførte tjenester.

Tjenestemappen vil også administrere helseforebyggende tiltak som er aktuelle for Anna. Hensikten er at Anna ikke skal utvikle eller forverre en sykdom. Helseforbyggende tiltak er kanskje det viktigste av alle virkemidler. Under overskriften forbyggende tiltak kommer også Feliciamodellen, oppkalt etter den danske byen Fedricia. Fredericiamodellen handler om hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes, slik at aldersbetinget funksjonsfall utsettes. Informasjon om utvikling av Annas almentilstand må registreres og bedømmes, behov må meldes fra tjenestegiver, og tiltak som gjør at Anna mestrer hverdagen på en bedre måte iverksettes.

I vedlegg har vi utdypet hvordan borgersentrerte tjenestemapper kan forenkle innføringen og oppfølging av Fredericiamodellen.

Tjenestemappen vil også administrere overvåkningen og kontroll av Annas helse og kroppsfunksjoner. Dette er en parallell til overvåkning av omgivelser og bolig. Overvåkningen foregår gjennom sensorer som er knyttet til kroppen slik at det kan i verksettes tiltak når noe er i ulage (respons-tjenester).

Selvdiagnostisering og fjerndiagnostisering organiseres fra tjenestemappen.

Alle tre områder har tryggere og bedre hverdag som formål i tillegg til å redusere behovet for sykehus- og sykehjemsplasser. Alle områdene vil dessuten gi både besparelser og trygghet hos tjenestegiverne og institusjonene.

Hjemmebasert helse og omsorg koster vesentlig mindre enn av hva en sykehjemsplass koster. Alle disse tiltakene er både i samfunnets og Annas interesse. I tillegg til de rene besparelsene vil tiltakene også medføre redusert behov for antall pleiere, noe som vil bli en stadig økende mangelfaktor.

Etterord:

Faggruppen for helse og omsorg i Dataforeningen skal avholde et seminar over temaet ”Hjemmebasert helse og omsorg” høsten 2012. Det skal oppnevnes en programkomité. I første omgang er Tor Haug fra EPR-Forum og Jens Ellingsen fra Siemens oppnevnt.

Jens og Tor hadde et første forberedende møte fredag 3. februar. I forordet til dette notatet forsøker vi å avklare en del av de spørsmålene som Jens reiste. I andre del av notatet beskriver vi EPR-Forums forslag til hovedbudskap i seminaret.

En tryggere og bedre hverdag for Anna og hennes nærmeste dreier seg om hjemmebasert helse og omsorg, gitt av kommunen og andre tjenestegivere. Vi har valgt dette anvendelsesområdet fordi realiseringen vil innebære store fordeler for Anna og gevinster for tjenestegiverne.

Den 26. januar i år avholdt Faggruppen (FG) for Helse og IKT i Dataforeningen en videokonferanse. Denne behandlet flere områder som både er nyskapende og som vil kunne få stor betydning for hvordan moderne teknologi kan anvendes for å utvikle trygge og effektive tjenester innen helse og omsorg.

Foredragene ble holdt av John Borras og David Webber, to internasjonale kapasiteter. Foredragene var basert på internasjonale standarder og anbefalinger fra blant annet OASIS, W3C og OMG.

En av de mest interessante arbeidsgruppene i OASIS kalles TGF – Transformational Government Framework (rammeverk). TGF tar utgangspunkt i dagens overgang til Web 2.0 med ”Cloud computing”, dens samkjøring med sosiale nettverk, eksisterende fagsystemer og leverandørstyrte overbygninger. Arbeidet i OASIS TGF er tilknyttet OASIS eGov Member section. Arbeidet går ut på å bli enige om nødvendig transformering av Offentlig forvaltning fra å være organisert på det offentliges premisser til å bli organisert på borgernes premisser (borgersentrerte). Denne transformering forutsetter bruk av reelle ”åpne” SOA-standarder og har fått den tekniske betegnelsen eGov 2.0. TGF gir anbefalinger for hvordan et nytt rammeverk skal utformes. Mange vestlige land og de store leverandørene (Microsoft, IBM osv) har gitt sin tilslutning til TGF. TGF er borgersentrert, hvor det er borgeren som eier dataene.

Omformingen innebærer at Anna eier dataene, og kommunen disponerer dataene på vegne av Anna. Dette prinsippet bør bli vektlagt når Helseregisterloven skal endres.

I vårt konsept er Tjenestemappene for Borgerne sentral. Konseptet tjenestemappen er generisk, og kan anvendes for alle typer tjenester (ikke bare helse og omsorg). Tjenestemappene er basert på de omtalte standarder og anbefalinger. Konseptet er også grunnlaget for å etablere en generisk overbygning og et generisk rammeverk.

Overbygningen vil kunne fungere for alle typer plattformer, også i de tilfelle hvor leverandøren tilbyr sin egen overbygning. Tjenestemappen er basert på prinsippene i TGF.

I vedlegg 2 har vi gitt adresser til standarder (og anbefalinger) som er relevante for En tryggere og bedre hverdag for Anna og hennes nærmeste. Det burde derfor bli en alminnelig oppslutning om tjenestemappen som konsept for integrasjon.

Det kommende seminaret kan bli bygd opp i 4 deler:

  1. Hva vil Anna, hennes nærmeste og tjenestegiverne oppnå

  2. Tjenestemappen som konsept for å spesifisere og følge opp utførte tjenester

  3. Tjenestemappen vil bli en arena hvor formidlere av kunnskap kan tilby sine tjenester (Helsedirektoratet, Lege- og Sykepleierforningene osv)

  4. Personvern, pasientsikkerhet og andre kontroversielle spørsmål

Nedenfor følger beskrivelsen En tryggere og bedre hverdag for Anna og hennes nærmeste. Først presenteres budskapet og visjonen, deretter en utdyping. Utdypingen konkretiserer behovet for overbygging og integrasjon.