Valentinlyst

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Valentinlyst har navnet sitt etter en gammel gård som ligger i sør av området som i dag oppfattes som Valentinlyst. Gården finnes fortsatt, men ligger bortgjemt midt inne i et boligfelt.

I dag karakteriseres Valentinlyst av de 7 høyblokkene på stedet, seks bygget på midten av 60-tallet og den siste i 2007. Landskapet her er relativt flatt og resten av bebyggelsen lav, noe som gjør at høyhusene er godt synlige og har blitt til landemerker i denne delen av byen. I 1985 ble det 120 meter høye Tyholttårnet bygget. Det er synlig fra store deler av byen og ble raskt et nytt landemerke.

Området karakteriseres også av de mange helsefunksjonene på stedet. Det finnes helse- og velferdssenter, sykehjem, habiliteringssenter og flere helsebedrifter.

Butikksenteret fungerer som samlingspunkt på stedet med et større handelstilbud og flere spisesteder. Omgivelsene preges imidlertid av bilparkering og lite tilrettelagte uteområder. Det finnes heller ingen parker for opphold her, men grøntområdet som ligger på motsatt side av rundkjøringen har potensiale for dette.

Det går flere sammenhengende grøntdrag gjennom området som gir gode muligheter for nærturer. Det finnes også en tursti som går gjennom Valentinlyst, over Moholt kirkegård, Voll og inn til marka ved Lohove.


Det er et relativt finmasket internt gangnett i området, og det finnes gode alternativet til å gå langs den trafikkerte Kong Øysteins veg. Rundt senteret, er det imidlertid få gode gangkoblinger.

Valentinlyst har bussforbindelser til midtbyen (ca 10 min.), og til Strinheim og Østre Berg hvor det kommer metrobuss fra 2019. På sykkel tar det ca. 10 minutter ned til midtbyen.

Flere store bedrifter, blant annet NRK og Sintef, har kontorer på Tyholt.

Valentinlyst_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:
Kommuneplanens arealdel
Gjeldene reguleringsplaner, og status i plan- og byggesaker som er under behandling kan du se her.

Medvirkningsmateriale

Dette er materiale for deg som skal holde gjestebud der tema for diskusjon er lokalsenterutvikling.

Trykk på bildet for å komme til nedlastbart dokument med bilder og kart over lokalsenteret.

valentinlyst.pdf