Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

Formålet med områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen er at Trondheim kommune får forutsigbare rammer for plan- og byggesaksbehandlingen i området. Kommunen skal blant annet revurdere noen av de juridiske rammene som ligger til grunn for sentrumsutviklingen, for eksempel bestemmelser og retningslinjer når det gjelder blant annet arealbruk, formål, høyder, utnyttelse og vern – og krav til støy og uterom knyttet til nye boliger.

En juridisk områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen er en av de tre delaktivitene i plan for sentrumsutvikling. Gatebruksplan for Midtbyen og Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er de to andre delaktivitetene av plan for sentrumsutvikling.

Arbeidet med de tre planene i plan for sentrumsutvikling skal koordineres med hverandre, og med de to strategiske planene byutviklingsstrategi og kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkt, når det gjelder medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting. Det er som et ledd i denne samordningen opprettet en felles nettside og facebook-side. Arbeidet med plan for sentrumsutvikling vil foregå i nært samarbeid med områdeplan for Kjøpmannsgata og prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate, ettersom disse prosjektene også er i Trondheim sentrum.

Rådmannen forventer at arbeidet med plan for sentrumsutvikling vil kunne skape et diskusjonsgrunnlag for hva Trondheim sentrum skal være i framtida, og at områdeplanen vil kunne gi nye rammer og være et oppdatert styringsverktøy for en positiv sentrumsutvikling i tråd med visjonen om et attraktivt og levende bysentrum.

Planprogram

Bakgrunn, mandat og mål for planarbeidet

Dagens situasjon og viktig utfordringer

Kunnskaps- og utredningsbehov

Medvirkning, framdrift og organisering

Stedsanalyse

Stedsanalyse Trondheim sentrum

Parallelloppdrag

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Vi vil ha innspill fra deg!

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.

Et utkast av planprogrammet lå ute på offentlig ettersyn og høring fra 23. desember 2017 til 10. februar 2018. Rådmannen mottok ni eksterne høringsinnspill, i tillegg til innspill fra Ungdommens bystyre og Seniorrådet, som er besvart og innarbeidet i den fastsatte versjonen. Planprogrammet ble fastsatt av bygningsrådet 24. april 2018.

Planprogram for områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen.pdf

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Grete Kristin Hennissen: grete.hennissen@trondheim.kommune.no