FramtidsTrondheim

Trondheim har i dag over 200 000 innbyggere. I 2050 kan vi ha cirka 55 000 flere, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune utarbeidet flere strateger og planer, og noen er fortsatt under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050, og være et viktig grunnlag for ny kommuneplanens arealdel. På disse nettsidene får du mer informasjon om strategi- og planarbeidene.

Dette jobber vi videre med:

Egen nettside om ny kommuneplan!

Vi er i gang med å lage en helt ny kommuneplan! Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og vi har laget en felles nettside for de to delene av kommuneplanen.

Oppdateringer: