FramtidsTrondheim

Trondheim har i dag over 200 000 innbyggere. I 2050 kan vi ha cirka 55 000 flere, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune utarbeidet flere strateger og planer, og noen er fortsatt under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050, og være et viktig grunnlag for ny kommuneplanens arealdel. På disse nettsidene får du mer informasjon om strategi- og planarbeidene.

Dette jobber vi videre med:

Egen nettside om ny kommuneplan!

Vi er i gang med å lage en helt ny kommuneplan! Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og vi har laget en felles nettside for de to delene av kommuneplanen.

Oppdateringer:

  • Presentasjoner og videoer fra heldigitalt sommermøte om byutviklnig 10.juni er nå tilgjengelig her.

  • Gatebruksplan for Midtbyen, vedtatt i Bystyret 25. mars 2021: endelig hovedrapport her!

  • Mange byutviklingsinteresserte deltok på det digitale nyttårsmøtet om byutvikling. På denne undersiden på framtidstrondheim.no ligger både opptak og presentasjoner.

  • Vi har arrangert høringsmøte angående kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet i forbindelse med vurdering av utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. På denne undersiden på framtidstrondheim.no finner du både kunnskapsgrunnlaget, presentasjon og opptak fra orienteringen på høringsmøtet.

  • Byantikvaren har sammen med Asplan Viak AS laget kulturhistorisk DIVE-analyse for nordøstre del av Midtbyen i Trondheim, som et kunnskapsgrunnlag til områdeplanen. Les analysen med beskrivelser, fortolkninger, verdisetting og aktivering av kulturmiljøet i nordøstre del av Midtbyen på denne undersiden på framtidstrondheim.no.

  • Vi har arrangert digitalt verksted om avfall i nordøstre del av Midtbyen. Agenda, presentasjoner, video av innledende innlegg og resultat av gruppeoppgaver finner du på denne undersiden på framtidstrondheim.no.

  • Om du er interessert i presentasjoner fra det digitale høringsmøtet om grønn strek finner du på denne undersiden på framtidstrondheim.no. og les mer om grønn strek på denne undersiden på framtidstrondheim.no

  • Vi arrangerte digitalt byutviklingsseminar om Trondheim sentrum og Midtbyen for ansatte i Trondheim kommune. Se agenda, presentasjoner og videoer på denne undersiden på framtidstrondheim.no.