ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน(ฝ่ายบริหาร) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก
เพิ่มเติม 
    - 11 พ.ค. 2563  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจาณาให้เลื่อนชั้นและไม่ได้เลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
    - 29 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
    - 10 มิ.ย. 2563  ประกาศผลการพิจารณาจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
    - 18 มิ.ย. 2563  กำหนดการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1
    - 19 มิ.ย. 2563 กำหนดการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4
    - 22 มิ.ย. 2563  ลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน(ม.2-3,5-6) นักเรียนเดิม
    - 26 มิ.ย. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4
    - 29-30 มิ.ย. 2563  ลงทะเบียยนนักเรียน (เพิ่มเติม)
    - 1 ก.ค. 2563  จัดการเรียนการสอนตามตาราง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานผู้บริหาร