การอบรมพัฒนา E-learning แบบมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Moodle

วันที่โพสต์: 22 มิ.ย. 2018, 14:50:15

        การอบรมพัฒนา E-learning แบบมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Moodle ชั้น 2 ห้อง 204 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย นางพัชรา ตั้งเจริญ , นายทนงศิลป์ เรืองแสน , นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ , นายฉัตรยา ป้องสิงห์ และนางสาวปรางค์ทราย บุญทอง