การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

วันที่โพสต์: 15 มิ.ย. 2018, 13:10:23

             วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธานเปิดงาน