กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

มอบหมาย นางจีระภา อาษอาษา อันดับ คศ.3

ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.       งานสำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

2.       งานแผน/โครงการ/พัสดุ/สารสนเทศกลุ่ม

3.       งานรักษาความปลอดภัย/วิทยุสื่อสาร

    4.   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    5.   งานปกครอง ควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน

    6.   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    7.   งานจราจรและวินัยจราจร

    8.   งานส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

    9.   งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย