กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
มอบหมาย นายเอกสิทธิ์    ชิงจันทร์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3

ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานบริหารกิจการนักเรียน
2. งานระดับชั้นและการประสานงานระดับชั้น
3. งานเวรประจำวัน/เวรรักษาการณ์วันหยุด
4. งานรักษาความปลอดภัย
5. งานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
6. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
9. งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
10. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
11. งานกิจกรรมหน้าเสาธง
12. งานจราจรและวินัยจราจร 
13. งานการปฐมนิเทศนักเรียน  
14. งานโรงเรียนคุณธรรม
15. งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
16. งานโรงเรียนสุจริต
17. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

ดาว์นโหลดเอกสาร บริหารกิจการนักเรียน