คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

1

นายศิรสิทธิ์  จรูญศิรวงศ์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

 

นายภิญโญ  บุญยงค์

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

 นายสำลี  คำหงษา

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

 

นายสมนึก โคตรเมือง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

 

นายประสิทธิ์  นามพิมพ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

 

ร.ต.อ.รังศรี  สืบศรี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

 

นายดำรง  พิมพ์วงศ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

 

นางโอชา  เพ็ญพักตร์

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

9

 

นางจิราภรณ์  ภูทอง

กรรมการ

ผู้แทนครู

10

 

นายเกรียงไกร  คำมั่น

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

11

 

นายวิชัย  อินราช

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

12

 

นายประหยัด  เพ็ญพักตร์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13

 

พระครูโกศล  โชตญานุรักษ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

14

 

พระอธิการนันทวัฒน์  จันทรังสี

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

15

 

นายนรเชฐ  เบ้าทอง

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการ