Učební materiály

Na této stránce naleznete odkazy na učební materiály, které jsem připravil do svých předmětů. Jsou řazeny podle předmětu a ročníku.

Zeměpis

6. ročník:

Vesmír a planeta Země

 1. Vesmír
 2. Sluneční soustava
 3. Měsíc a jeho působení
 4. Glóbus a orientace na Zemi
 5. Pohyby Země
 6. Čas na Zemi
 7. Mapy

Přírodní obraz Země

 1. Krajinná sféra
 2. Litosféra
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Pedosféra
 6. Biosféra

7. ročník:

Obyvatelstvo a hospodářství světa

 1. Opakování: zeměpisné souřadnice
 2. Obyvatelstvo a sídla ve světě
 3. Hospodářská činnost člověka

Amerika

 1. Přírodní podmínky Severní Ameriky
 2. Obyvatelstvo a hospodářství Severní Ameriky
 3. Kanada, USA
 4. Střední Amerika
 5. Přírodní podmínky Jižní Ameriky
 6. Obyvatelstvo a regionální zeměpis Jižní Ameriky

Afrika

 1. Přírodní podmínky Afriky
 2. Obyvatelstvo, hospodářství a současné problémy Afriky
 3. Regionální zeměpis Afriky

8. ročník:

Austrálie, Oceánie, polární oblasti

 1. Austrálie a Oceánie
 2. Polární oblasti a světový oceán

Asie

 1. Přírodní podmínky Asie
 2. Obyvatelstvo a hospodářství Asie
 3. Regionální geografie Asie:
  1. Jihozápadní Asie
  2. Jižní Asie
  3. Jihovýchodní Asie
  4. Východní Asie
  5. Střední Asie
  6. Kavkaz

Evropa

 1. Přírodní podmínky Evropy
 2. Obyvatelstvo a hospodářství Evropy
 3. Regionální geografie Evropy:
  1. Východní Evropa
  2. Jihovýchodní Evropa
  3. Jižní Evropa
  4. Západní Evropa
  5. Severní Evropa
  6. Střední Evropa

8. ročník seminář:

 1. Geografické online hry

9. ročník:

Česká republika

 1. Vývoj území českého státu
 2. Přírodní obraz České republiky
 3. Socioekonomická charakteristika České republiky
 4. Kraje České republiky
  1. Hlavní město Praha
  2. Středočeský kraj
  3. Jihočeský kraj
  4. Plzeňský kraj
  5. Karlovarský kraj
  6. Ústecký kraj
  7. Liberecký kraj
  8. Královéhradecký kraj
  9. Pardubický kraj
  10. Kraj Vysočina
  11. Jihomoravský kraj
  12. Zlínský kraj
  13. Olomoucký kraj
  14. Moravskoslezský kraj

Dějepis

6. ročník:

Pravěk

 1. Úvod do dějepisu
 2. Doba kamenná
 3. Doba bronzová
 4. Doba železná

Starověk

 1. Úvod do starověku
 2. Mezopotámie
 3. Egypt
 4. Řecko
 5. Řím
 6. Indie a Čína

7. ročník:

Středověk

 1. Opakování a prameny
 2. Středověká společnost
 3. Francká říše a Sámova říše
 4. Německo (Svatá říše římská) a Francie v raném středověku, Vikingové
 5. Byzanc, Arabové, Turci, křížové výpravy
 6. Slované v raném středověku (Polsko, Kyjevská Rus, Velká Morava)
 7. Počátky českého státu: Čechy v době knížecí (870-1198)
 8. Kultura raného středověku: románský sloh a gotika
 9. Společnost vrcholného středověku
 10. Evropa vrcholného středověku
 11. Poslední Přemyslovci (1197-1306)
 12. České země za Lucemburků a doba husitská (1306-1437)
 13. Doba poděbradská a Jagellonci (1438-1526)

Raný novověk

 1. Reformace a její důsledky
 2. Kultura raného novověku: renesance a humanismus
 3. České země po nástupu Habsburků a třicetiletá válka (1526-1648)

8. ročník:

Novověk

 1. Evropa po třicetileté válce
 2. České země po třicetileté válce (1648-1740)
 3. České země za Marie Terezie a Josefa II. (1740-1790)
 4. Kultura v 17. a 18. století: baroko, rokoko a klasicismus
 5. Velká francouzská revoluce a napoleonské války (1789-1815)
 6. Evropa mezi Vídeňským kongresem a revolucemi (1815-1848)
 7. České země v době předbřeznové (1815-1848) a kultura v 1. pol. 19. století: empír, romantismus, biedermeier
 8. Revoluce 1848: "Jaro národů"
 9. Vývoj společnosti a vědy v 19. století
 10. Evropa a svět ve 2. pol. 19. století (1848-1914)
 11. České země ve 2. pol. 19. století
 12. První světová válka (1914-1918)

9. ročník:

Moderní dějiny

 1. Evropa mezi světovými válkami (1918-1939)
 2. Meziválečné Československo: první a druhá republika (1918-1939)
 3. Meziválečná kultura (1918-1939)
 4. Druhá světová válka (1939-1945)
 5. Poválečné dějiny světa (1945-1995)
 6. Poválečné Československo (1945-1992)