Expressions algebraiques

Escriu en forma d’expressió algebraica els enunciats següents:

Escriu de forma algebraica les següents relacions:

Escriu l’expressió algebraica corresponent a l’enunciat:

La Berta escriu un nombre enter positiu en cadascun dels quatre costats d'un quadrat. Posa en cada vèrtex el producte dels nombres dels dos costats que hi concorren. La suma dels nombres dels vèrtexs és 15. Quina és la suma dels nombres escrits en els costats del quadrat?