Byliv og bomiljø

Byrom i sentrum

«Bra byrom for bruk» er kommunens visjon i byromsstrategien Byrom i sentrum. For å sjekke status talte, registrerte og intervjuet studenter fra fakultet for arkitektur og design folk i til sammen 32 byrom i Trondheim en hel dag i september 2016 og i september 2017. I ettertid beskrev de hvordan byrommene fungerer og hvordan de kan forbedres. Funnene i byromsundersøkelsen er samlet i rapportene Folk i byen 2016 og Folk i byen 2017.

Kartet viser hvordan hvor god score forbipasserende i de til sammen 32 utvalgte byrommene har gitt på spørsmålet «Hvor godt liker du omgivelsene her du stå nå?» på en skala fra en til ti. Kilde: Byromsundersøkelsene Folk i byen fra 2016 og 2017. Sentrumsområdene Ila, Nyhavna, Øya, Lademoen og Marienborg var ikke med i byromsundersøkelsene.

Byliv i sentrum

Byliv handler også om hva som skjer inne i byggene. Det er et mål at Midtbyen skal være regionens kultursentrum. I sentrum er det over 30 store, byomfattende anlegg hvor kunst, kultur og/eller idrett er primæraktiviteten, ifølge en kartlegging gjort i Plan for areal til offentlige tjenester. I tillegg kommer funksjoner der kulturproduksjon- og formidling er en tilleggsaktivitet. Det er til sammen 36 byrom som brukes som kulturarenaer, og i 2017 var det over tusen arrangementer i byrommene. Framtidig behov i sentrum er i stor grad byomfattende tilbud for profesjonell kunst og kunstnere, ifølge Plan for areal til offentlige tjenester. Sentrumsområdene på Ila, Brattøra, Nyhavna, Lademoen og Marienborg er ikke med i denne registreringen.

Kartet viser funksjonssammensetningen i byggene i sentrum i dag. Røde bygg tilsvarer bygg der kultur er hovedaktivitet, turkise bygg tilsvarer handel og lilla bygg tilsvarer restauranter, barer og kafeer. Kilde: Eggen arkitekters kartlegging i forbindelse med NTNUs visjonsarbeid i 2016.

Handel i sentrum

Det er et mål at Midtbyen skal være regionens handelssentrum. Tyngdepunktet av handelen i Trondheim sentrum foregår i nordøstre kvadrant i Midtbyen og på Nedre Elvehavn. Sentrum har fire kjøpesentre: Trondheim torg, Mercursenteret, Byhaven og Solsiden.

Midtbyen hadde en omsetning på 3,2 milliarder kroner mellom juli 2016-juni 2017, ifølge Trondheimsindeksen. Det tilsvarte 12,4 prosent av den totale handelsomsetningen i Trondheim (12,8 prosent i 2016).

18 prosent av byens befolkning foretrekker å handle i Midtbyen og 40 prosent foretrekker en kombinasjon av å handle i Midtbyen og utenfor Midtbyen, ifølge en handlevaneundersøkelse fra oktober 2017. Ifølge samme undersøkelse foretrekker 41 prosent å handle utenfor Midtbyen. Handlemiljøet, tilgjengeligheten og utvalget av butikker er viktigst for å handle i Midtbyen. Tilgjengeligheten når det gjelder transport og parkeringsmuligheter er de klart mest dominerende argumentene for å handle utenfor Midtbyen.

Turkise bygg tilsvarer bygg der handel er hovedaktivitet og lilla bygg tilsvarer restauranter, barer og kafeer. Røde bygg tilsvarer bygg der kultur er hovedaktivitet. Kilde: Eggen arkitekters kartlegging i forbindelse med NTNUs visjonsarbeid i 2016.

Ansatte i sentrum

47 907 personer jobbet innenfor planområdet ved inngangen til 2015. Tallet på ansatte økte med 8 930 personer fra inngangen til 2005 da 38 977 jobbet i sentrumsområdene. Til sammen jobbet 104 148 personer i hele Trondheim ved inngangen til 2015. Andelen ansatte i sentrale områder sammenlignet med hele byen har holdt seg stabilt på 46 prosent siden 2005, til tross for et mål i Miljøpakken om at 60 prosent av tilveksten i arbeidsplassintensive arbeidsplasser skal komme innenfor kollektivbuen (fra Tempe i sør til Strindheim i vest). St. Olavs Hospital er den største arbeidsplassen i sentrum med omtrent 10 000 arbeidstakere. Campusområdet vil få langt flere arbeidsplasser framover – og de fleste av disse vil ligge vest for Gløshaugen, innenfor området denne sentrumsstrategien dekker.

Bosatte i sentrum

22 012 personer bodde innenfor planområdet 15. januar 2018, og det tilsvarer omtrent én av ni av dagens innbyggere i Trondheim. Tallet på folkeregistrerte innbyggere har økt med 4 431 personer innenfor planområdet fra 23. januar 2007. Det tilsvarer en økning på 25 prosent.

Relativt færre barn bor i sentrum enn i byen som helhet. Lavest andel bor i Midtbyen, der kun 3,6 prosent av husstandene var barnefamilier, ifølge SSBs befolkningsstatistikk fra 2011. Relativt flere personer mellom 20-29 år bor i sentrum enn i byen som helhet. I en kartlegging av studenters bosted i 2013 ble det i tillegg registrert at 7 439 av 10 581 studenter med studieadresse i bydel Midtbyen hadde hjemstedsadresse i en annen kommune, så det reelle folketallet i sentrum er noe høyere enn folkeregistret tilsier.

193 501 personer var folkeregistrert i Trondheim kommune 1. januar 2018. De ti siste årene har befolkningen økt med 17 prosent. Trondheim kommunes befolkningsprognose med middels vekst (TR2017M) viser en befolkningsøkning på 63 000 nye innbyggere i kommunen fram mot 2050. Totalt vil det si om lag 256 000 innbyggere. Innenfor planområdet i Trondheim sentrum viser imidlertid befolkningsprognosene kun en begrenset befolkningsvekst. De siste årene har prognosen kun i liten grad klart å fange opp den faktiske befolkningsveksten som har skjedd i sentrumsområdet. Prognosene for sentrum er derfor usikre.

Gule bygg tilsvarer bygg der bolig er hovedaktivitet. Kilde: Eggen arkitekters kartlegging i forbindelse med NTNUs visjonsarbeid i 2016.

Boliger i sentrum

I Trondheim sentrum bor godt over halvparten i blokk med tre etasjer eller mer. Sentrum har relativt få eneboliger og mange blokkleiligheter i bygg med fem etasjer eller mer, sammenlignet med byen som helhet. Sentrum har relativt mange leiligheter som tradisjonelt har få personer per bolig.

Antall folkeregistrerte bosatte og antall boliger registrert i matrikkelen tilsier at det i gjennomsnitt bor 1,4 personer per bolig i sentrum. Sentrum har i imidlertid en stor andel uregistrert befolkning, så gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er i realiteten høyere. Hele Trondheim har i gjennomsnitt 1,9 personer per bolig.

Boliger i sentrum og Trondheim fordelt på boligtype 1. januar 2018. Kilde: Matrikkelen 15.02.2018.

De siste ti årene er det bygd cirka 1 400 boliger i sentrum. Størstedelen av disse boligene er bygd ved Lerkendal, Nedre Elvehavn, Elgeseter og i Ilsvika. Det er forventet flere fortettingsprosjekter framover. I boligfeltbasen er det registrert et potensial på cirka 2 250 boliger i vedtatte og igangsatte reguleringsplaner med ti boliger eller mer. Utover dette er det forventet store utbygginger på blant annet Nyhavna, Reina, Campus Gløshaugen og Elgeseter. I tillegg kommer boligutbygging i mindre fortettingsprosjekter. De siste ti årene har det blitt bygd 150 boliger i sentrum i planer med færre enn ti boliger.

Barnehager, skoler og universitet i sentrum

I Trondheim sentrum ligger de kommunale barnehagene Vestkanten barnehager, Ilabekken barnehager, Elgeseter barnehager, Øya barnehage, Klæbuveien, Sentrum barnehager og Svartlamon kunst- og kulturbarnehage. I sentrum ligger også de private barnehagene Steinerbarnehagen Ila, Mellomila familiebarnehage, Steinberget familiebarnehage, Andungen barnehage, Bakklandet barnehage, Biralee Preschool, Domkirken barnehage, Midtbyen barnehage, Lademoen barnehage og Rosenborg barnehage. Den kommunale barnehagen Kongsgården i Midtbyen er per dags dato ikke i drift. Det er en viss overdekning av barnehager i sentrum fordi en del som arbeider i denne delen av byen også ønsker barnehage i dette området.

Trondheim sentrum omfattes av barneskolekretsene Ila, Singsaker, Bispehaugen og Lilleby. Ila skole er eneste kommunale skole innenfor planområdet. Kalvskinnet skole ligger også innenfor Trondheim sentrum, men er i dag ikke i drift som kommunal skole. Elevene i denne skolekretsen går på Ila, Singsaker og Lilleby. Birralee internasjonale skole bruker i dag Kalvskinnet skole sine bygninger. Elever på ungdomstrinnet går på Sverresborg og Rosenborg. Steinerskolen har både grunnskole og videregående skole i sentrum. Trondheim katedralskole og Thora Storm videregående skole ligger i Midtbyen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ligger både på Gløshaugen, Kalvskinnet, Midtbyen og integrert i universitetssykehuset St. Olavs på Øya.

Oransje bygg tilsvarer bygg der barnehage, skole og undervisning er hovedaktivitet, og grønne bygg er høgskole og universitet. Kilde: Eggen arkitekters kartlegging i forbindelse med NTNUs visjonsarbeid i 2016.