Kulturminner i sentrum sør

I sentrum sør er tettheten av kulturminner og kulturmiljøer høy.

Klosteret og Øya er i dag et boligdominert område med stor andel eldre flotte villaer, hager og eldre trær, lite trafikkerte gater og grønt, elvenært, rekreasjonsområde, ved sykehuset.

Gløshaugenplatået med den fredede hovedbygningen er det dominerende landemerket. På platået ligger dagens universitetscampus og representerer et mangfoldig kulturmiljø med flere fredede og verneverdige bygninger. Murgårdsmiljøet på hver side av Elgesetergate med enkeltstående bygårder og bygningsmiljø av høy arkitektonisk verdi. Firemannsboliger, en klassisk trondheimstype av boliger, større hensynssone Lerkendal haveby i sør. Marinevold haveby med "krisehus" fra mellomkrigstiden er regulert til spesialområde bevaring.

Gløshaugen

På Gløshaugen ligger Trondheims ”Akropolis”, med NTHs eldste anlegg fra 1910-14 og en lang rekke senere tilføyelser. Dette sterkt konsentrerte og samlede miljø har en formidabel landskapsmessig virkning i en grønn ramme.

Øya

Stort, samlet og godt bevart bygningsmiljø utenfor byområdet med høy tetthet av boliger, villaer, tomanns- og flerleilighetsboliger, med høy arkitektonisk verdi, fra midten av 1800-tallet og opp til etter andre verdeskrig. Klosterenget og Klosterdalen er blant de eldste større anleggene. Delområder regulert til spesialområde bevaring, og avsatt som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens arealdel.

Korsgata/Singsakerbakken

Håndverker- og arbeiderforstad fra siste halvdel av 1800-tallet. Karakterfullt miljø rett nedenfor skrenten som danner avgrensing mot den "penere", øvre delen av Singssaker. Store deler av området er spesialregulert.

Studentersamfunnet, Stadsarkivet og Vollan, inkludert Elgeseter gamle kirkegård og "Grensen"

Markant institusjons- og parkmiljø, med relasjon til tidligere NTH på Gløshaugen. Viktig som oppsluttende miljø for Høyskolen, Høyskolealleen og de øvre deler av parken er fredet. "Grensen" er et pittoreskt trehusmilø, som ligger oppe på en bratt skrent (skjæring) som danner overgang til Korsgata-/Singsakerbakken-området. Vollan (Elgeseter) er en av de gamle gårdene i byens nære omegn; Studentersamfunnet en ytterst særegen bygning med stor høyskolehistorisk verdi. Både Samfundet og Statsarkivet med arkivfløyen, har høy arkitektonisk og antikvarisk verdi.

Lerkendalsområdet

Konsentert samling av typiske trondhjemske firemannsboliger, fra slutten av 1920-årene og frem til 1950-årene. Markert som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens arealdel.

Elgeseter gate og Klæbuveien inkludert Dalsenget

Tidlig 1900-talls bygater med en rekke murbygninger fra før og tildels etter annen verdenskrig i behold. Sørlig Elgeseter gate har sterk bybildekarakter i behold langs gaten, og innover i tverrgatene Einar Tambarskjelves gate og Magnus den Godes gate. Bygårder i jugendstil dominerer de langstrakte kvartalene og finnes både på øst og vestsiden av gaten. Den gamle elektrisitetsverksbygningen i Klæbuveien og trikkestallen på Dalsenget er markante enkeltbygninger i området med arkitektonisk verdi.