Medvirkning, framdrift og organisering i nordøstre kvadrant

Denne delen beskriver medvirkning og kommunikasjon, hovedfasene i planprosessen, framdrift og milepæler, og organisering av områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen.

Medvirkning og kommunikasjon

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning for å skape eierskap og identitet – og for å lage en bedre plan for sentrumsutvikling. Vi ønsker en åpen planprosess der vi inviterer bredt til å være med på å trekke opp framtidsbilder og stake ut kursen. Trondheim kommune har en satsing på innovativ innbyggermedvirkning. I tråd med satsingen vil vi i plan for sentrumsutvikling teste ut flere nye former for medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting.

Visuelle illustrasjoner og tredimensjonale modeller

Illustrasjonsmaterialet fra områdestudiene i Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 kan brukes som grunnlag for å lage et anbefalt planforslag for områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Rådmannen ønsker å bruke ulike visuelle framstillinger slik at publikum lettere kan forstå planforslaget. Dette kan være tredimensjonale modeller av de ulike fortettings- og transformasjonsområdene i områdestudiene, som kan projiseres på den fysiske bymodellen, gjennom VR-briller og gjennom framtidsbilder i egne og andres kanaler.

Digitale og sosiale medier

Rådmannen ønsker å informere om medvirkningsarenaer og arrangementer, planforslag og viktige milepæler på en egen nettside. I tillegg ønsker vi å bruke en egen facebook-side for å spre denne informasjonen og for å komme i dialog med innbyggerne. Vi ønsker også å skrive artikler, og presentere illustrasjoner og videoer i kommunens eget nettmagasin Trondheim2030.no for å spre informasjon og skape engasjement. Vi vil også bruke kommunens nettbaserte kartverktøy for å gjøre prosjektet åpent og tilgjengelig. Over 125 personer har allerede meldt seg til å delta i et digitalt innbyggerpanel der de får tilsendt spørreskjema per epost om byutvikling. Et annet medvirkningstiltak med innbyggerne er gjestebud der personer melder seg frivillig som byutviklingverter, og inviterer folk hjem til seg for å diskutere byutvikling.

Fysiske arenaer for medvirkning

Rådmannen vurderer å etablere en fast medvirkningsarena, et sentrumskontor på bakkeplan i Midtbyen, for å skape oppmerksomhet og diskusjon rundt alternativene, og gjøre det enkelt for innbyggere å få informasjon og gitt sine synspunkter. Sentrumskontoret kan også være en fast arena for møter, seminarer og aktiviteter i planprosessen og i regi av Rådmannen. Eksempel på andre medvirkningsarenaer i høringsfasen er fysiske utstillinger i byrom og bygninger, digitale utstillinger med kommentarfunksjon på nettsider, interaktive videoer/bilder av digital bymodell, og sosiale medvirkningsarenaer som informasjons- og debattmøter.

Medvirkning med barn og unge

Rådmannen vurderer å få tilpasset trafikkagenten-appen laget av Bymiljøetaten i Oslo til Trondheim, og som kan være en videreføring av barnetråkk-arbeidet. Vi vurderer også å samarbeide med valgfaget demokrati i praksis ved en ungdomsskole i sentrumsområdet. Trondheim folkebibliotek kan være en medvirkningsarena med en bymodell for barn, som utgangspunkt for diskusjon om bruk av byen og sentrumsutviklingen. Ungdommens bystyre har kommet med flere tips til medvirkning med barn og unge, som vi vurderer å bruke: Digital spørreundersøkelse via sosiale medier/på stand i Midtbyen med premier, bruk av verksted/interaktiv bymodell i samarbeid med elevråd, prosjekt på barne- og ungdomsskoler der elever designer sin “drømme-Midtby” i faget kunst og håndverk.

Campusprosjektet innhentet råd fra ungdomsskoleelever ved Rosenborg skole i 2016 gjennom valgfaget demokrati i praksis.

Interessenter og målgrupper

Et bredt spekter av ulike aktører er engasjert i byutvikling av Trondheim sentrum. Alt fra beboere, interesseorganisasjoner, store tomteeiere, berørte myndigheter og folk som kjenner på tilhørighet og eierskap til sentrumsområdene vil ha sine meninger om hvordan utviklingen skal foregå. Samtidig forutsetter en god sentrumsutvikling at mange krefter trekker i samme retning: Det vil komme til å bli helt nødvendig å sikre lokal forankring, godt samarbeid og bred medvirkning for å få til gode prosesser og å lykkes med byutviklingsprosjekter i Trondheim sentrum.

Framdrift og milepæler


Overordnet framdriftsplan med viktige milepæler for alle delaktivitetene i plan for sentrumsutvikling.

Et resultatmål for alle planene i planstrategien er å bli ferdig innen inneværende bystyreperiode, høsten 2019, og at vi i koordinerer kommunikasjon, medvirkning og kunnskapsinnhenting i Plan for sentrumsutvikling, kommunedelplan for lokale sentra og byutviklingsstrategi.

På grunn av ressurssituasjonen har vi sett oss nødt til å utsette det mest intensive arbeidet med områdeplanen til 2019 og 2020. Det skal imidlertid være en svært strømlinjeformet prosess uten uforutsette hendelser for å klare en slik oppdatert tidsplan for områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen. En områderegulering er en ressurskrevende plan med omfattende prosess. Faktorer som er med å spille inn på framdriften til planarbeidet er omfanget av medvirkning og utredninger, diskusjonsklimaet, mengden innspill, antallet høringer og bemanning (interne ressurser, eksterne konsulenter, uforutsette hendelser, riktig kompetanse).

Det er mange som har meninger om Midtbyen, og det er naturlig å se for seg at det kanskje må to høringer til for at vi kan lande på en endelig plan hvis vi velger å lage en juridisk bindende områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen.

Hovedfaser områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen

Arbeidet med områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen vil følge disse hovedfasene:

 1. Fase 1: Planlegging og programfase: I den første innledende og forberedende fasen er innhenting og sammenstilling av eksisterende kunnskap viktig. Det er også viktig å hente inn interne og eksterne innspill, og erfaringsutveksling med annet sentrumsplanarbeid. Programfasen inkluderer kartlegging av dagens situasjon og viktige utfordringer, definisjon av viktige mål og delmål, og beskrivelse og dokumentasjon av viktige årsak-virkningssammenhenger gjennom å utvide kunnskapsgrunnlaget. Programfasen har to milepæler: et høringsutkast av planprogram som sendes på høring og vedtak av fastsatt planprogram. Planprogrammet skal bidra til å fortelle befolkningen og ulike private og offentlige aktører om formålet med områdeplanen, hvordan arbeidet skal foregå, hva områdeplanen skal inneholde, utredninger, medvirkning, kommunikasjon, framdrift og organisering av arbeidet.
 2. Fase 2a: Utredninger og medvirkning hele Trondheim sentrum inkludert Midtbyen: Planfase med steds- og fortettingsanalyse, idé- og konseptutvikling med alternative skisser til Framtidsbilder Trondheim 2050, der vi definerer og utvikler alternative strategier, bestemmer hvilke kriterier alternativene skal analyseres opp mot, analyserer effektene og konsekvensene for hvert alternativ for hvert mål, sammenstiller alternativene og vurderer dem faglig. Hovedtemaene i strategiarbeidet skal utredes på et overordnet nivå som grunnlag for framtidige detaljreguleringsplaner. Fase 2b: Utredninger og medvirkning nordøstre kvadrant i Midtbyen: Planfase med mer detaljert idé- og konseptutvikling med utgangspunkt i Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, der vi definerer og utvikler mer detaljerte alternativer, bestemmer hvilke kriterier alternativene skal analyseres opp mot, analyserer effektene og konsekvensene for hvert alternativ for hvert mål, sammenstiller alternativene og vurderer dem faglig. I planfasen går det viktigste arbeidet ut på å utrede ulike tema og utarbeide ny plan. Utredningsfasen med beskrivelse, kartlegging og utredninger av situasjonen i sentrum i dag, kan delvis gå parallelt med idé- og konseptutviklingsfasen for ulike framtidsscenarier i sentrum.
 3. Fase 3: Utarbeide områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen: Til slutt kommer vi fram til et planforslag som går til politisk behandling, høring og offentlig ettersyn. Når prosessen er kommet til høringsfasen foreligger det mye kunnskap og det er utarbeidet forslag til alternative strategier for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Formålet med medvirkningsaktiviteter i denne fasen er å gjøre materialet tilgjengelig for et så bredt publikum som mulig, og invitere til debatt og få synspunkter og tilbakemeldinger på de alternativene som foreligger. Etter at høringsfasen er over gjennomgår og vurderer Rådmannen alle innspill og synspunkter kommunen har mottatt i høringsfasen. Rådmannen lager merknadshefte med kommentarer til alle synspunkter og innspill fra høringen. Rådmannen gjør vurderinger og justeringer i planforslaget. Bygningsrådet behandler forslag til endelig plan før den går til byutviklingskomiteen og sluttbehandling i bystyret.

Kommunikasjons- og medvirkningsplan for plan for sentrumsutvikling med milepæler

Organisering av plan for sentrumsutvikling

Rollebeskrivelse

 • Oppdragsgiver: Bystyret i Trondheim kommune bestilte Plan for sentrumsutvikling gjennom Kommunal planstrategi i desember 2016. Bystyret skal sluttbehandle og vedta de tre planene i plan for sentrumsutvikling. Bygningsråd og formannskap skal behandle høringsutkast av prosessplaner og planer, behandle alternativer av deltema og førstegangsbehandle planene.
 • Prosjekteier: Kommunaldirektør for byutvikling er ansvarlig for prosjektet hos Rådmannen.
 • Styringsgruppe: Ledergruppen på kommunalområde byutvikling tar overordnede, strategiske avgjørelser i forbindelse med gjennomføring, framdrift og ressursbruk i prosjektarbeidet.
 • Prosjektkoordinator: Prosjektkoordinator for plan for sentrumsutvikling skal lede prosjektgruppa og koordinere arbeidet med de tre planene i plan for sentrumsutvikling, og med de to andre strategiske planene på byplankontoret; byutviklingsstrategi og kommunedelplan lokale sentra og knutepunkt. Prosjektkoordinatoren skal og følge opp ressursbruk og framdrift, i tillegg til felles nettside og facebook.
 • Koordineringsgruppe: Koordineringsgruppen for de strategiske planer inkluderer de tre delene av plan for sentrumsutvikling, kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkt og byutviklingsstrategi. Arbeidet med alle de strategiske planene skal koordineres når det gjelder medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting.
 • Prosjektgruppe: Sentrumsplangruppa på avdeling Indre by, byplankontoret, sørger for framdrift innenfor gitte rammer, og har en faglig utførende rolle. Prosjektdeltakerne/medarbeiderne forholder seg aktivt til hverandres faglige bidrag, bidrar til felles løsninger, og felles konsulent- og kunnskapsinnhenting, informerer aktuelle aktører om prosjektets status og støtter prosjektlederne i å utøve sin oppgave.
 • Prosjektledere: Prosjektlederne for de tre planene har overordnet ansvar for framdrift og ressursbruk, gode rammer for samarbeid og godt faglig innhold. De skal sørge for å arrangere og koordinere møter, og få gode innspill fra ulike aktører og ressurspersoner, internt og eksternt. Prosjektlederne har og ansvar for at prosjektets mål blir nådd i størst mulig grad.
 • Referansegruppene: Intern og ekstern ressursgruppe er et rådgivende organ som gir faglige innspill til Byplankontoret og informerer aktuelle aktører om prosjektets status.
 • Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppene skal levere faglige bidrag inn til prosjektene på ulike deltema.
 • Linjelederrolle: Avdelingsleder Indre by på byplankontoret informeres om framdrift og status i prosjektene, og inviteres som frivillig deltaker inn i prosjektgruppa.

Trondheim kommune besøkte Stavanger kommune i mai, og Rådmannen fikk lære om områdereguleringen av Stavanger sentrum og kommunedelplan for Stavanger sentrum inkludert trafikknotatet (tilsvarende gatebruksplanen for Midtbyen).