Planer for ny butikk og boliger

Ønsker å bygge nye butikker og flere boliger

Nærsenter AS samarbeider med Coop om en ny reguleringsplan for deler av Saupstad lokale sentrum. De ønsker å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og utvikling av Saupstad Senter. Intensjonen er å tilrettelegge for en bymessig utvikling med bygging av ny dagligvarebutikk og nye lokaler for forretning i første etasje med henvendelse mot torg og omliggende gater. over næringslokalene planlegges boliger.

Den eksisterende butikkbygningen med Coop, la Mina, gjenbruksbutikken og 3T forutsettes revet og erstattes av nytt bygg. Planarbeidet skal legge grunnlag for å utforme gode uterom, gate‐ og plassrom som gir gode møteplasser, områder for lek og opphold.

Dette er en arbeidsmodell som arkitektene bruker når de planlegger ny bebyggelse i Saupstad lokale sentrum.

Dette er et perspektiv ARC har laget for å vise hvordan det kan bli på Saupstad om det bygges boliger der parkeringsplassen er i dag. Her er det tenkt parkeringskjeller.

Det er ARC arkitekter AS som lager planforslaget. Frem til 8.februar 2019 var det en åpen innspillfase hvor alle som ville det kunne fortelle arkitektene hva de mener er viktig å huske på når de lager planen.

Før denne fristen inviterte ARC til et informasjonsmøte hvor de viste hva de hadde planlagt så langt, og hvor de svarte på spørsmål. Presentasjonen de viste i møtet finner du HER, og referat fra det møtet finner du HER.

Når planforslaget er ferdig vil alle bli invitert til å si sin mening om det som foreslås. Til slutt er det politikerne i Bystyret som bestemmer hvordan og hvor mye det skal være mulig å bygge på tomten.


Har du spørsmål eller har noen gode innspill til planarbeidet?

Ta kontakt med ARC arkitekter ved Kjersti Hilde eller Håkon Skarshaug:

Du kan også ta kontakt med Sigrid Gilleberg på byplankontoret i Trondheim kommune som er saksbehandler for saken:

E-post sigrid.gilleberg@trondheim.kommune.no og byplan.postmottak@trondheim.kommune.no


Lurer du på hva en reguleringsplan er?

En reguleringsplan er en måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et bestemt område. Reguleringsplanen bestemmer hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene sier hva som er lov å gjøre på en eiendom.

Hvis noen ønsker å bygge annerledes enn kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, si om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til historiske bygninger enn ønsket om flere boliger i byen.

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne.. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den som lager planen i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Offentlig ettersyn

Når kommunen har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger. Du sender innspillet ditt til kommunen.

Både byplankontoret og den som har laget planforslaget, vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i bystyret.

Gjeldene plan

Det ble laget en reguleringsplan for Saupstad lokale sentrum i 2008, og noen husker kanskje den prosessen. Det kom mange gode innspill til det arbeidet. Det ble likevel ikke bygget nye boliger og nye butikker etter at planen var ferdig. Det er gått over ti år og det må lages ny plan om man vil bygge nå. Er du nysgjerrig på hvordan planen fra 2008 så ut?

Her finner du: