Utbyggingsrekkefølge - høring av kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag til bruk i vurdering av en eventuell utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. Kunnskapsgrunnlaget er sendt på høring. Her kan du se kunnskapsgrunnlaget, få mer informasjon om bakgrunn for høringen og høringsbrevet. Høringsfristen er 11.02.21.

Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel - høring av kunnskapsgrunnlag

Et av flere virkemidler som kan brukes for å nå målene om en mer attraktiv og klimavennlig byutvikling er å etablere en utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. Det er derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag til hjelp i dette arbeidet. Kunnskapsgrunnlaget sendes nå på høring. Høringsfristen er 11.02.21.

I høringen er kommunen spesielt opptatt av å få synspunkter på kriteriene som er presentert, og som er anbefalt lagt til grunn ved vurdering av en evt. utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. Det er også ønskelig med synspunkter på hvordan en utbyggingsrekkefølge bør utformes i lys av målene om en mer attraktiv og klimavennlig byutvikling. Det er videre ønskelig å få korrigert eventuelle feil opplysninger gitt i tilknytning til enkeltområdene.

Høringsmerknader sendes til: Trondheim kommune, Byplankontoret, postboks 2300 Torgården, 7004 Trondheim eller på e-post til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no innen 11.02.21.

HøringsbrevUR.pdf
Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel - kunnskapsgrunnlag HØRINGSVERSJON.pdf
070121 høringsmøte utbyggingsrekkefølge UR.pdf
usc-xoee-iqr (2021-01-07 at 03:02 GMT-8)
Høringsbrev UR vedlegg.pdf


Via denne lenken er saksframstilling, saksprotokoll og tilleggsnotat utarbeidet i forbindelse med den politiske behandlingen tilgjengelig. Saken ble behandlet i komite for areal- og samferdsel 04.11.20, se PS sak 0059/20.

Det ble invitert til digitalt orienteringsmøte 7. januar kl. 12.00-13.00. Her ble det gitt en orientering om materialet som er på høring og prosessen videre. Opptak og presentasjonen fra denne orienteringen finner du på denne siden.