Successió de Fibonacci

i nombre auri Φ

Observa els primers termes de la successió de Fibonacci, i investiga com es troba cadascun dels termes.

Completa la successió de Fibonacci fins al 20è terme.

Amb aquests 20 termes, fes totes les divisions entre un terme i l’anterior. Què observes?

Aquest nombre és conegut com a nombre auri, nombre d’or o proporció divina.

Curiosament, el nombre d'or el podem trobar també en la natura, de vegades en llocs insospitats:

Algunes d'aquestes aparicions poden arribar-se a explicar mitjançant les successions recurrents o les propietats geomètriques de la cristal·lització. D'altres, però, són aparicions més misterioses.

El nombre auri, també és el quocient entre la diagonal d'un pentàgon regular i el seu costat. El seu valor és 1,618 033 988 749...