2019 PKO fagdag

23.mai ble det avholdt fagdag for praksiskonsulenter i Bjørvika konferansesenter, OSLO. Arrangør var OUS, Diakonhjemmet sykehus og NSH.

(Du finner presentasjonene lenger nede på siden).

Program

KL 10:00

Velkommen!

Bente Thorsen, samhandlingsoverlege/PKO-leder i Oslo universitetssykehus og møteleder

Kl 10:10

Nytt og nyttig fra PKO

  • PKO og Møteplass Møre og Romsdal. Med kommunen på laget! ved Stian Endresen, PKO-leder Helse Møre og Romsdal

  • Fra Anbefalinger til Retningslinje for samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet ved Ellen Anita Fagerberg, praksiskonsulent, OUS

  • Skybasert løsning for melding og behandling av samhandlingsavvik ved Benny Adelved, PKO-leder, Sykehuset Østfold

  • En analyse av henvisninger til poliklinisk utredning og behandling ved DPS’ene i Telemark ved Bjørnar Nyen, praksiskonsulent, Sykehuset Telemark.

Kl 11:10

En ADHD veileder til besvær! Nye informasjonskanaler for PKO

Eli Ringstad Skeid og Camilla Ystborg, praksiskonsulenter, Diakonhjemmet sykehus

Kl 11:30 Pause

Kl 11:45

Pakkeforløpene innen Psykisk helse og rus – hva er status?

- Pakkeforløpene sett fra psykiatriens ståsted ved psykolog Kim Karlsen, avdelingssjef, Vindern psykiatriske avdeling, Diakonhjemmet

- Anbefalinger om samarbeid i pakkeforløpene, med fokus på somatisk helse og levevaner ved Morten Glasø, PKO-leder, AHUS

- Erfaringer fra Vestre Viken ved Trygve Kongshavn, PKO leder, Vestre Viken

Kl 12:30

Fastlegenes rolle i norsk kreftomsorg. Har PKO innspill til fastlegene i arbeidsgruppen til Helsedirektoratet?

Karin Frydenberg, koordinator for NFA-oppnevnt fastlegegruppe i helsedirektoratet/PKO-leder Sykehuset Innlandet

Kl 13:00

Lokalt arbeid med oppgavefordeling. Er NFA’s vurderingsskjema ved omfordeling av oppgaver mellom fastleger og sykehus til hjelp?

Anton Rodahl, Faggruppen for samhandling, NFA/PKO-leder på Sykehuset Sørlandet

Kl 13:15 Lunsj på Den Norske Opera

Kl 14:45

PKO’s framtid. Hvor står vi og hva er veien videre? Paneldebatt

Innledere: Morten Engzelius, arbeidsgruppen for PKO-lederne, Espen Storeheier, styret i NFA, , Kjell Magne Tveit, fagdirektør, OUS, Hans Ole Siljehaug, medisinsk rådgiver, samhandlingsavdelingen, St. Olav, Knut Even Lindsjørn, samhandlingssjef, Helse Sør Øst, Tom Ole Øren, leder for AF

Kl 15:45 Pause

Kl 16:00

Legenes forening for kvalitet og pasientsikkerhet. Hvem er vi? Hva vil vi, og hvordan kan vi samarbeide med PKO?

Olav Røise, leder for foreningen

Kl 16:30

Oppgaveglidning skjer på mange nivåer. Hvordan påvirkes samarbeidet og kvaliteten når andre yrkesgrupper tar over legenes arbeid? Har PKO noen rolle i dette?

PKO SUS – Olav Thorsen, PKO leder, og Svein Kjosavik, samhandlingslege, Stavanger universitetssykehus

Kl 17:00 – 17:15 Evaluering og avslutning