Støtte til flere frisklivssentraler

Post date: 22.aug.2011 12:17:18

Helse- og omsorgsdepartementet tildeler om lag 6,5 millioner kroner ekstra til etablering av frisklivssentraler i flere kommuner. Totalt er det tildelt nærmere 14 millioner til slike tilbud i kommunene i 2011.

Frisklivssentraler er tilbud for personer som av helsemessige årsaker trenger å endre levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken, mens andre trenger veiledning for å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet. Innsats må settes inn før sykdom oppstår, og tilbudene skal være tilpasset de som trenger det mest for på den måten bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes 2 kan forebygges ved at man kutter ned på usunn mat og drikke, tobakk og alkohol, øker den fysiske aktiviteten og spiser sunn mat. Forebygging nytter.

- Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. På landsbasis er det nå etablert frisklivssentraler i om lag 100 kommuner. Flere kommuner ønsker å komme i gang, og midlene som nå tildeles skal bidra til dette, sier Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. Frisklivssentralene gir tilbud om ”Frisklivsresept”; Individuell veiledning basert på endringsfokusert tilnærming, samt gruppetilbud for fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt. Andre områder er under utvikling, som for eksempel oppfølging av risikokonsum av alkohol og kurs i mestring av depresjon. All oppfølging har fokus på mestring av egen helse og å øke deltakerens funksjon og kapasitet i hverdagen. Frisklivssentralen kan i tillegg være en ressurs for andre helsefremmende tiltak i kommunen, og et kontaktpunkt for blant andre fastleger, andre helse- og omsorgstjenester, Nav, frivillige lag og foreninger m.fl.

Med den nye folkehelseloven som trer i kraft fra 1. januar 2012, vil kommunene få et større ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet – også for å kunne nå ett av Samhandlingsreformens mål om å forebygge mer og bedre.

Det er tidligere fordelt om lag 7 mill kroner i 2011 til alle fylker for å fremme sunne levevaner gjennom utvikling av frisklivssentraler. Midlene som nå tildeles går til et utvalg kommuner i 12 fylker.

Se oversikten her: Tilskuddsmidler til frisklivssentraler – tilbud rettet mot risikogrupper for åfremme sunne levevaner. (pdf)

Les også: Samhandling for bedre folkehelse.