Helse Bergen

«Samhandlingsverktøy – sykehus – fastleger.

Tilrettelegging for «Smågruppevirksomhet» for fastleger ved kliniske avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus.

Det er spesielt for Norge at det kreves en resertifisering av allmennpraktikere etter fem år. Som ledd i resertifisering må alle som skal fornye spesialiteten i allmennmedisin delta i smågruppevirksomhet.

Hva er en «smågruppe»?

En smågruppe bør bestå av minst tre, maksimalt 12 leger, hvorav minst to må være til stede på hvert møte. I praksis består en smågruppe i dag av mellom 8-12 fastleger.

Intensjonen med smågruppevirksomheten er at gruppen skal være lokal og i hovedsak ta opp problemstillinger fra deltakernes kliniske praksis.

Legeforeningen registrerer og har oversikt over samtlige smågrupper i landet. I tillegg til å registrere antall smågrupper skal også temaene som er tatt opp i gruppene, registreres. Smågruppevirksomheten er obligatorisk med 20 poeng i etterutdanningen, dvs. resertifiseringen. I tillegg kan smågruppevirksomhet gi 130 valgfrie poeng både i videre- og etterutdanningen.

Alle smågrupper må undertegne på at den farmasøytiske industrien ikke skal involveres i aktiviteten Smågruppevirksomhet skal være totalt fri for medvirkning for legemiddelindustrien på alle måter for at dette skal kunne telle i videre- og etterutdanningen.

Smågruppevirksomhet på sykehus.

Som et verktøy i samhandling sykehus og fastleger kan Smågruppevirksomhet lagt til sykehusene være av stor betydning.

I løpet av det siste året har man prøvd ut slik aktivitet på noen kliniske avdelinger som f.eks. på Barneklinikken og ved Laboratorium for klinisk biokjemi. 1-2 smågrupper har møtt opp på sykehuset om ettermiddagen og vært sammen med en av sykehuslegene i 2,5-3 timer. Man har diskutert faglige utfordringer/problemstillinger/samarbeid på måter som har bidradd til personlig kontakt og sannsynligvis faglig berikelse for både sykehuslegen og fastlegene.

Fastlegene har uttrykt sterkt ønske om å formalisere etablering av Smågruppevirksomhet knyttet til sykehusene. Frem til i dag har den enkelte sykehuslege av egen interesse møtt opp frivillig om ettermiddagen for å møte fastleger.

Det er ønskelig at både fastleger som de ulike kliniske avdelingene har ett fast kontaktpunkt på sykehuset som kan koordinere Smågruppevirksomhet. En slik kontakt vil til enhver tid ha oversikt over hvilke kliniske avdelinger som ønsker kontakt med Smågrupper. Samtidig vil fastlegene ha et sted de kan henvende seg til på sykehuset for å melde fra om ønske om Smågruppevirksomhet på sykehuset.

Det er også ønskelig at sykehusleger som engasjerer seg i dette arbeidet blir honorert for dette arbeidet.

Noen ganger kan det også være av betydning at en av sykehusets leger drar ut til fastlegene på legekontoret og har den faglige diskusjonen i Smågruppen på legekontoret. Det vil kunne gi sykehusets leger kunnskap og forståelse for fastlegenes hverdag i møte med pasientene.»

Dette brevet ble drøftet internt på sykehusene og direktøren støttet forslaget og det siste året har dette tilbudet vært etablert i helse-Bergen.

Som praksiskoordinator har jeg påtatt meg å være bindeleddet mellom de ulike kliniske avdelingene og fastleger som ønsker å ha smågruppen sin på sykehuset.

Vennleg helsing
Harald Hauge
Leder praksiskonsulentordningen/ Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no