Metode og verktøyseksjonen: rutine for håndtering av henvisninger som haster

Post date: 08.des.2011 22:43:48

PKO Vestre Viken HF: Forslag til rutine for håndtering av henvisninger som haster. PKO Vestre Viken HF har utarbeidet en rutine for behandling av henvisninger som tar sikte på å oppdage henvisninger som haster. Forslag til konkret verktøy som andre PKO kan ta med inn i ”sitt” sykehus. Normal vurderingstid på henvisninger skal ikke overstige 30 virkedager. Dette betyr i praksis opptil 6 uker. Hvis henviser ønsker at en pasient skal få time raskere enn dette har ikke alle sykehus/avdelinger rutiner som kan fange opp dette. Hvis det lokale Post og Dokumentsenter (PDS) etablerer rutine som beskrevet i vedlegget kan man fange opp de som behøver time raskere enn innen 30 dager. Rutinen er etablert ved Kongsberg Sykehus.