Vent fusta

Família vent fusta

Embocadures

Flauta

Oboè

Clarinet

Fagot