Audició musical a l'ed. infantil i primària.

Mª A. Guardiet

Descarrega't el document que conté un sumari de 14 apartats. Els nou primers són de caràcter teòric, ens introdueixen a la globalitat del tema de l'escolta i l'audició musical. Els cinc últims estan dedicats a l'enumeració i anàlisi de materials i recursos educatius; cal destacar-ne l'apartat dotze que és producte de l'anàlisi de les audicions musicals en els llibres de text a Primària.

Síntesi feta per Glòria Prats:

AUDICIÓ MÚSICAL

Educar en l’escolta en la societat actual planteja uns reptes que cada vegada consten més d’assolir. El paisatge sonor que ens envolta s’ha convertit en un caos de sons que ens torna insensibles i sords als sons del nostre entorn que ens passen desapercebuts. D’altra banda,

L’ESCOLTA EN FAMÍLIA, ESCOLA I SOCIETAT:

· L ’escola NO ha de ser l’únic lloc on es treballi l’ESCOLTA. També s’ha de fer en l’entorn familiar i en l’àmbit social.

· Educar no només significa transmetre continguts, sinó i sobretot, actituds i valors.

· La manca de temps per escoltar és el gran problema de la família i de la societat actual.

· Educar en l’ESCOLTA és molt important perquè sovint implica altres procediments importants per al desenvolupament personal:

 • L’educació de l’ESCOLTA influeix directament en l’ATENCIÓ i CONCENTRACIÓ.
 • L’ESCOLTA suposa un esforç general d’INTEL·LIGÈNCIA.

· Cal trobar o elaborar materials que potenciïn el resultat gratificant d’una bona escolta, tenint en compte que no hi ha una solució immediata, sinó a llarg termini.

· Com promoure una educació de la nostra ESCOLTA (segons F.Palacios (1997, p.41)):

 • Oïda atenta: interessada per tot allò que sona.
 • Oïda sensible: que detecti i denunciï els excessos.
 • De l’oïda a l’escolta: que no només senti, sinó que hi hagi un acte voluntari.
 • Oïda analítica: que distingeixi, diferenciï i compari.
 • Oïda concentrada: que disolgui el temps en l’espai.
 • Oïda connectada: relacionada amb la resta de sentits.
 • Oïda musical: que visqui els missatges que transmeten els sons.

· Cada vegada més l’ESCOLTA perd protagonisme. Ens bombardegen amb sons que ens condicionen.

· L’oïda té més importància de la que ens pot semblar a “simple vista”. No podem tancar les nostres oïdes, aquestes estan actives les 24 hores del dia i actualment vivim en la societat del soroll.

· És molt important el PAISATGE SONOR que ens envolta:

 • Hi ha un caos de sons que ens torna insensibles i sords als sons.
 • L’ambient sonor que envolta als nens és molt impotant.
 • Com a educadors cal donar eines per redescobrir l’ambient que ens envolta.
 • Com sona la meva escola? article Reina Capdevila http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3724839
 • Escoltar el SILENCI: Escoltar és una funció que es basa en la relació de contrast entre el silenci i el so. Segons Yehudi Menuhin “La música no pot ser dissociada del silenci, de la mateixa manera que no ho és un quadre pintat d’una tela en blanc”.
 • L’espai buit de so provoca sensació de desconeixement, de por que es supleix amb moviments i sons.

· Aprofitar els moments de música per propiciar moments d’escolta i millorar-la.

· L’educació musical enriqueix l’educació auditiva.

L’AUDICIÓ MUSICAL:

· Segons M.Antònia Guardiet: Per presentar una audició musical primer cal escoltar, conèixer-la, deixar-se “ferir” per la música, després ja apareixeran les estratègies, els objectius curriculars, l’adaptació,…

· El nen és emocional per naturalesa i per això és necessari utilitzar i cultivar la sensibilitat.

· Quan som capaços de comprendre el missatge sense paraules que transmet la música ajudem al desenvolupament global de la persona.

· La música ofereix la possibilitat d’expressar idees i emocions que no es poden manifestar amb el discurs verbal.

· Una bona educació musical:

 • Potencia i estimula la intel·ligència.
 • Desvetlla les sensacions més íntimes.
 • Desenvolupa la creativitat, la imaginació.
 • Incideix en la millora dels nivells d’atenció i concentració.
 • Educa l’oïda i ajuda a comprendre allò que ens envolta.
 • Enriqueix la memòria musical.
 • Amplia el bagatge cultural.
 • Dóna a conèixer altres realitats i maneres d’expressió diferents del nostre context cultural.
 • Ajuda al respecte d’altres formes d’expressió individual o col·lectiva.
 • Fomenta la participació i sociabilització.
 • Desvetlla el sentit crític i estètic.

· Com diu Z.Kodaly: “Hem de donar als infants els exemples de la millor música”.

· L’audició musical va estretament lligada a la persona: al seu estat anímic, al seu grau d’atenció o cansament, a la familiaritat que té envers aquella música,…Per tant, és variable.

· També influeixen aspectes externs: motivació, situació o moment, l’espai,la qualitat de l’audició,…

· La música arriba de forma diferent a cada persona. És difícil que arribi a tothom i de la mateixa manera.

· Les reaccions emotives no depenen exclussivament de la música, sinó que també depèn de:

 • La professionalitat en l’elecció d’obres, adequades al context i l’edat.
 • La tria d’objectius a treballar.
 • L’expressió i la veu suggestiva que contextualitza l’obra.
 • La motivació prèvia.
 • Els elements visuals i plàstics per aconseguir l’equilibri entre els sentits.

MOTIVAR L’ESCOLTA:

· Cal cercar maneres, accions que siguin útils a les audions i que suposin un pas endavant a la intel·ligència:

 • El mestre i la seva actitud d’escolta. Els nens imiten, cal ser bons exemples.
 • Expressar amb llenguatge corporal el discurs musical.
 • Vivenciar el fet sonor-musical amb l’ajuda de textos rítmics, danses, pictogrames,…
 • Recursos visuals que ajudin a la comprensió musical: l’instruments, l’autor, l’argument,…
 • Crear un ambient i/o unes espectatives.
 • Crear reptes a través de preguntes que desvetllin la curiositat i que es resoldran després de l’escolta.
 • L’anticipació com a satisfacció intel·lectual i seguretat personal.
 • La música ens parla: Proposar preguntes abans de l’escolta per comprendre la pròpia música. Què ens vol dir la música? Com ens ho diu?,…
 • Haver experimentat vivencialment a través del joc i prèviament a l’escolta algun requisit al qual volem fer èmfasi, de tal manera que el reconeguin quan l’escoltin: tema rítmic, melòdic, forma musical,…
 • Observar les respostes dels oïdors, les que es donen mentre sona la música i les posteriors.
 • Globalitzar els aprenentatges, interrelacionar-los amb altres àrees.
 • La dansa tradicional aporta una riquesa didàctica incalculable.
 • Fer algun canvi de situació en l’espai ajuda a crear noves espectatives.

· Per als més petits:

 • Ajudar a la comprensió musical amb accions.
 • Ajudar a la comprensió musical amb recursos plàstics. Associar el so amb una imatge facilita la comprensió del fet sonor.
 • El joc per a la comprensió del procés d’aprenentatge.
 • Assegurar un objectiu concret a cada música que escoltarem i treure’n el màxim profit. No voler abarcar-ho tot!

DIDÀCTICA DE L’AUDICIÓ MUSICAL

· Seleccionar obres simples en estructura, temàtica i instrumentació i anar augmentant la complexitat a mesura que creixen.

· Escoltar fragments que tinguin una entitat completa: amb un inici i un final.

· La durada de l’audició serà curta i anirà augmentant a mesura que l’educació de l’escolta vagi progressant.

· Els nens/es han de connectar amb la música de la seva terra.

· Cal un equilibri entre les audicions en directe (cançons cantades pel mestre o audicions en directe) i les enregistrades.

· Seleccionar obres de tot tipus.

· No ens ha de preocupar repetir les audicions ja treballades, fins i tot en altres cursos.

· Es pot fer una selecció acurada de música actual que, tot i no tenir la mateixa riquesa tímbrica, polifònica o harmònica, poden reforçar altres aspectes i s’apropen al llenguatge actual de l’infant.

· Pares i mares han d’estar informats del repertori d’audicions que s’escolta a l’escola. És interessant poder facilitar les audicions via Internet, Cd,… per escoltar a casa el mateix fragment treballat a l’escola.

Resum de les idees de Mª Antonia Guardiet

EXEMPLES

 • La marxa del rei lleó: C. Saint-Saëns - Moviment
 • Duet de gats: Rossini – Imatge
 • Eco-Dansa de les fúries: Purcell – Eco-intensitat
 • Oh, Fortuna: C.Orff – Treball intensitat
 • L’ocell de foc: Stravinski – treball melòdic o rítmic
 • On suuri: plans sonors