Opłaty za działki

Uwaga

Wysokość stawek opłat dzialkowych nie uległa zmianie patrz sprawozdanie z Walnego zebrania ROD Zalesie za 2013 r

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DZIAŁKI W 2012 r

Zarząd ROD „Zalesie” informuje wszystkich działkowców, iż Walne

Zebranie Sprawozdawcze, na posiedzeniu w dniu 14.04.2012 roku

podjęło niżej wymienione uchwały obowiązujące w 2012 r.

  1. opłatę na rzecz Ogrodu w wysokości 0,21 zł/m2 działki,
  2. opłatę energetyczną w wysokości 15 zł rocznie od działki,
  3. opłatę za konserwację studni,pomp głębinowych i hydroforni w wysokości 30 zł rocznie od działki,
  4. ekwiwalent za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz Ogrodu w wysokości 21 zł (3 godz x 7 zł ) rocznie od działki.

Uwaga: Zgodnie z paragrafem 151 pkt.1 Regulaminu „ zakres pracy na rzecz rodzinnego

ogrodu działkowego świadczonej przez członka PZD zgodnie z przyjętym planem

pracy, ustala na każdy rok Walne Zebranie.

Jeżeli członek PZD nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny

uchwalonych przez Walne Zebranie prac na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego

w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie u-

chwalonych przez Walne Zebranie, jako ekwiwalent za nie wykonane prace.

Członek PZD zobowiązany jest również uiszczać:

  • coroczną składkę członkowską której wysokość (aktualnie 0,19zł/m2 działki ) ustala Krajowa Rada PZD
  • W/w opłaty winny być uiszczone w terminie do 31 maja 2012 r. Po tym terminie naliczane będą odsetki
  • wpisowe którego wysokość i podział wpływów ustala Krajowa Rada (aktualnie 180 zł).

Działkowcom którzy w/wym należności uregulowali wcześniej, w niższych stawkach, różnice doliczone będą do opłat w roku następnym.

Opłaty należy wpłacać na konto ROD”Zalesie” PKO BP nr 35 1020 5170 0000 1702 0061 9619

z informacją na przelewie

  • nr działki
  • imieniem i nazwiskiem wpłacającego

lub bezpośrednio do Kasy ROD „Zalesie” w soboty w godz, 11oo - 12oo w biurze przy hydroforni.

Uchwała nr /12/2010

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włocławku

z dnia 17 grudnia 2010

dotyczy: ustalenia należności za odłączenie i ponowne podłączenie energii elektrycznej

1.

Zgodnie z Uchwałą nr 45/2009 z 31.03.2009 r. Krajowej Rady PZD, działkowcom

którzy w terminie do 10 października 2010 r nie uregulowali opłat z tytułu korzystania z energii

elektrycznej odłączona zostaje dostawa energii do czasu uregulowania zaległych należności.

2.

Za czynności związane z odłączeniem, a następnie podłączeniem energii elektrycz-

nej działkowcy obciążani będą kwotą w wysokości 20zł płatną do kasy ROD „Zalesie”.

3.

Uregulowanie powyższej opłaty nie zwalnia dłużnika od ustawowych odsetek

z tytułu opóźnień w regulowaniu należności za korzystanie z działki .

V-ce Prezes ROD „Zalesie” Prezes ROD „Zalesie”

/Leszek Twardowski / / Mirosław Piechocki /