2015 WZS

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ROD Zalesie we Włocławku za rok 2015

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 r przeprowadzone zostało 12 marca 2016 r w sali konferencyjnej OFK OZ T-W PZD we Włocławku. Prezes Zarządu kol. Leszek Twardowski, po powitaniu zebranych zaproponował przewodnictwo zebrania kol. Mirosławowi Piechockiemu pełniącemu jednocześnie obowiązki opiekuna ogrodu z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie .

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym roku sekretarza zarządu kol. Andrzeja Cięgowskiego, a następnie zostali zapoznani z porządkiem i regulaminem walnego zebrania. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2015 r przedstawił prezes Leszek Twardowski, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r, ocenę działalności zarządu za miniony rok oraz wniosek o przyjęcie sprawozdania przedstawiła z-ca przewodniczącego Komisji kol. Barbara Ostrowska . Projekt Planu Pracy wraz z preliminarzem finansowym na rok 2016 przedstawił prezes Leszek Twardowski zwracając szczególną uwagę na potrzebę kontynuacji zadań inwestycyjno- remontowych, a mianowicie remontu kapitalnego budynku hydroforni oraz potrzebę wybudowania lub zakupu gotowego pomieszczenia biurowo magazynowego na potrzeby ogrodu.

W dalszej części zebrania sprawozdanie przedstawiła Komisja Mandatowa stwierdzając prawomocność zebrania w II terminie. Podkreślono wyjątkowo niską frekwencję członków naszej ogrodowej społeczności - zaledwie blisko 12%.

W dyskusji głównymi tematami były: pogłębiające się leceważenie i łamanie postanowień regulaminu ogrodowego (wjazd samochodów, psy przetrzymywane na działkach, niezamykane bramy itp), rozliczenie remontu i modernizacji urządzeń hydroforni, potrzeby remontu budynku hydroforni i pozyskanie pomieszczenia biurowego a także jubileusz 40 lecia istnienia ogrodu.

Zebrani wyrazili aprobatę dla działań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogrodu zatwierdzając przedstawione sprawozdania, plan pracy i preliminarz finansowy. Wobec śmierci członka zarządu dokonano wyboru uzupełniającego skład zarządu. Nowym członkiem Zarządu został wybrany kol. Janusz Wojciechowski dz.nr 141.

Uchwalono Plan Pracy i preliminarz na rok 2016 oraz podjęto uchwałę w sprawie ewentualnego zaciągnięcia pożyczki niskoprocentowej z Funduszu Samopomocowego na wybudowanie lub zakup pomieszczenia biurowo magazynowego dla przechowywania dokumentacji ogrodu oraz ogólnodostępnego sprzętu ogrodowego . Zebranie podjęło uchwałę o utrzmaniu dotychczasowej opłaty ogrodowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 r.

W końcowej części kol. Mirosław Piechocki podkreślił dobre przygotowanie zebrania a w szczególności materiałów sprawozdawczych co pozwoliło na sprawny i przejrzysty przebieg spotkania. Jako przedstawiciel władz okręgowych zapoznał zebranych z aktualnymi problemami nurtującymi związek na szczeblu krajowym i okręgowym oraz przybliżył założenia programowe Okręgowych Dni Działkowca 2016 które odbędą się we Włocławku w dniu 10 września 2016 r głównie na terenie n/ogrodu.