2013 WZS

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ROD „Zalesie” we Włocławku za rok 2013

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Zalesie we Włocławku odbyło się 25 kwietnia 2014 r. Wobec braku kworum w I terminie zebranie odbyło się w II terminie przy udziale 57 członków.

2014-04-25 Walne zebranie za rok 2013

Zebrani powierzyli przewodniczenie Mirosławowi Piechockiemu który powitał zebranych i za-prosił do stołu prezydialnego prezesa Leszka Twardowskiego, skarbniczkę Jadwigę Walczak oraz opiekuna ROD z ramienia OZ T-W PZD w Toruniu kol. Stefana Bronowskiego.

Po wyborze Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków sprawozdanie z działalności Zarządu ROD w 2013 r przedstawił prezes Leszek Twardowski a skarbnik Jadwiga Walczak przedstawiła sprawozdania finansowe za 2013 r oraz za okres do 19 stycznia 2014 r.

Ze sprawozdania merytorycznego wynika, że Zarząd ROD realizował zadania wynikające z założonego planu pracy oraz wykonał zadania bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu. Plan Pracy na 2014 r zawiera zadania bieżące oraz zadania niezbędne takie jak: przegląd techniczny budynku hydroforni i pomieszczenia biurowego, dokonanie obmiaru geodezyjnego i sprawdzenie mapy geodezyjnej, zlecenie przeglądu instalacji elektrycznej na terenie ogrodu, ujęć wodnych, budynku hydroforni i pomieszczenia biurowego.

Następnie sprawozdania swoich komisji złożyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Miądlicki oraz Komisji Rozjemczej – Rafał Rachut. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w pracy Zarządu ROD, natomiast Komisja Rozjemcza odnotowała jedną sprawę zakoń-czoną polubownie.

Z przedłożonych dokumentów sprawozdawczych wynika, że ogród prowadzi prawidłową działalność organizacyjną i finansową.

W dyskusji zebrani nie wnosili uwag do przedstawionych sprawozdań, planu pracy i preliminarza wydatków.

W dalszej części zebrania przedstawiciele OZ T-W PZD Mirosław Piechocki i Stefan Bronowski przedstawili problemy związane z wprowadzaniem w życie nowej ustawy o ROD z 13.12.2013 r oraz konieczność właściwego przygotowania zebrania decydującego o wyborze stowarzyszenia ogrodowego. Zainteresowanym tematyką udzielano niezbędnych informacji i wyjaśnień

Wnioski o zatwierdzenie przedłożonych sprawozdań, planu pracy i preliminarza przyjęte zostały jednogłośnie. Jednogłośnie przyjęto też wnioski dotyczące zaproponowanych opłat ogrodowych na 2014 r które Zarząd ROD utrzymał w tych samych wysokościach jak w minionym roku. I tak:

opłata za użytkowanie działki - 21 gr/m2

opłata za użytkowanie infrastruktury wodnej - 30 zł/rok

opłata energetyczna - 15 zł/rok

ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu 3 godz. x 7 zł/godz - 21 zł/rok

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zebranie zakończono. Spotkanie przebiegło sprawnie w atmosferze właściwego zrozumienia dla poruszanych zagadnień.