Obowiązki płatnicze

Szanowni Państwo

Składka członkowska, wpisowe oraz opłaty na rzecz ogrodu to główne źródła finansowania w PZD, w tym finansowania rodzinnych ogrodów działkowych. Ich sprawne i terminowe uregulowanie stanowi podstawę właściwego funkcjonowania ogrodu działkowego.

Każdy członek PZD, zgodnie ze Statutem, winien uiścić składkę członkowską na dany rok kalendarzowy w terminie do 31 maja danego roku.

Opłata na rzecz Ogrodu ustalana jest zgodnie z paragrafem 148 ust 1 pkt 2 Regulaminu ROD w wysokości i terminie uchwalonym przez Walne Zebranie.

W przypadku naszego ogrodu wysokość wszystkich opłat uchwaliło Walne Zebranie w 2011 roku

Dotyczy to również: ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny na rzecz Ogrodu, opłaty na prowadzoną inwestycję (wymiana ogrodzenia zewnętrznego) opłaty za wodę i stałej opłaty energetycznej.

W celu uzyskania wszystkich płatności,zarówno zaległych jak i bieżących za dany rok w terminie, Zarząd będzie prowadził intensywną działalność informacyjną poprzez ogłoszenia w gablotach oraz w formie konkretnej korespondencji z działkowcami.

Walne Zebranie przyjęło ostateczny termin zapłaty należności za rok do 31 lipca danego roku. - po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki zgodnie ze Statutem. Działkowcy, którzy mimo to nie uregulują należności otrzymają pisemne wezwania do zapłaty za które będą obciążani kosztami korespondencji.

Brak uregulowania należności członkowskich,należności na rzecz ogrodu, a w szczególności za zużytą energię spowoduje odłączenie jej dopływu do działki. Ponowne jej podłączenie narazi opornych na kolejny koszt który zgodnie z uchwałą Zarządu z 17.12.2010 r wynosi 20 zł płatne do kasy ROD.

Te wszystkie dodatkowe obciążenia spadają na działkowców lekceważących uchwały Walnego Zebrania. Wszyscy tworzymy jedno społeczne ciało, stąd nie pozwolimy, żeby jednostki oporne narzucały swoje niezdyscyplinowane postępowanie płatnicze.

Warto jeszcze podkreślić, że istnieją także sankcje statutowe związane z niewypełnieniem obowiązków członka Związku dotyczące uchylania się od regulowania obowiązujących w Ogrodzie płatności. Sankcje te regulują paragraf 22 i 36 Statutu PZD mówiące o wymierzaniu kar porządkowych oraz pozbawienie członkostwa za rażące naruszanie przepisów ustawy o ROD i Statutu PZD.

Ogród ma konkretne zobowiązania płatnicze z tytułu zużywanej energii elektrycznej. wywozu śmieci, remontu i koserwacji urządzeń hydroforni oraz infrastruktury działkowej - brak ich terminowego regulowania spowodować może całkowity paraliż należytego funkcjonowania Ogrodu. Stąd też działania Zarządu muszą być stanowcze na tyle ażeby nie ucierpiała cała społeczność zdyscyplinowanych użytkowników naszych działek.

Pamiętajmy - wszystkie nasze działania zmierzać powinny do stworzenia zintegrowanej społeczności działkowej, pełnej zadowolenia i nowych inicjatyw poprawiających warunki i atrakcyjność wypoczynku na działkach.

Zarząd ROD „Zalesie”