Wyciąg z REGULAMINU

Wyciąg z Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Działkowcom, użytkownikom udostępnionych przez Polski Związek Działkowców terenów p r z y p o m i n a m y, że:

1. zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu ROD określającego szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki, a także współżycia społecznego obowiązujące na terenie Ogrodu..

2. Nie mają obowiązku użytkowania działki „na siłę”. Wobec niechęci do zadbania o właściwe wykorzystanie i utrzymanie estetyki istnieje możliwość natychmiastowego zrezygnowania na rzecz innej osoby, potrafiącej współżyć między normalnymi ludźmi.

3. Zarząd Ogrodu , reprezentujący wszystkich działkowców zobowiązany jest reagowania na skargi współ- użytkowników narzekających na lekceważące podejście do zasad współżycia niektórych działkowców.

Poprawą istniejącej, nagannej sytuacji powinno być dobrowolne, natychmiastowe usunięcie ewidentnych wykroczeń regulaminowych lub też podjęcie przez Zarząd, tym razem ostatecznie, procedury pozbawienia członkostwa w PZD i odebranie prawa dalszego użytkowania użyczonej działki. Jest to proces trudny ale możliwy do zrealizowania w drodze sądowej na koszt winnego naruszenia regulaminu.

Przypomnijmy zatem niektóre, najczęściej lekceważone postanowienia regulaminu:

p.11.1 Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokojenia potrzeb członka związku i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na potrzeby własne.Działka nie może być wykorzystywana do innych celów niż określone wyżej.

p.103 Działka powinna być zagospodarowana zgodnie z obowiązującym regulaminem.

p.107. Działka może być wyposażona m.in. w altankę zapewniającą rodzinie warunki do wypoczynku. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

p.123 Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych ,członek PZD może posiadać na działce gołębie,kury i króliki w ilościach ustalonych przez Zarząd (w naszym Ogrodzie do 40 szt gołębi).. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania.

p.124 Członek PZD zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów(brud, nieprzyjemne zapachy)

p.132 Członek PZD obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki oraz nie zakłócać spokoju sąsiadom.

p.133. Członkowi PZD zabrania się:

- gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki.

- wznoszenia szop, komórek klatek i tp.

- wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Realizacja powyższych obwarowań regulaminowych kontrolowana będzie w naj bliższym czasie przez Komisję w skład której oprócz członków zarządu wchodzić będą przedstawiciel prewencji pożarowej Miejskiej Straży Pożarnej oraz przedstawiciel Straży Miejskiej we Włocławku.

Użytkownicy szczgólnie zaniedbanych działek narażeni będą m.in. na karne mandaty pieniężne.

O p ł a t y

Paragraf 15 Statutu PZD pkt.7 określa w sposób jednoznaczny, iż składkę członkowską, oraz opłaty uchwalone przez uprawnione organy PZD należy uiszczać do 31 maja danego roku . W przypadku zwłoki doliczane będą obowiązujące odsetki ustawowe. Brak terminowego uregulowania należności za zużytą energię elektryczną powoduje jej odłączenie, a ponowne podłączenie nastąpi po dokonaniu wpłaty kwoty 20 zł do kasy Ogrodu.

Zasady korzystania z działki:

   1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów reguluje REGULAMIN do którego wprowadzono przepisy zaczerpnięte z ustawy – Statutu PZD.
   2. Członek ROD ma obowiązek m.in.:
   • przestrzegać statut oraz wydane na jego podstawie uchwały
   • przestrzegać zasad współżycia społecznego
   • użytkować przydzieloną działkę zgodnie z regulaminem
   • brać czynny udział w życiu PZD
   • uiszczać składkę członkowską oraz opłaty uchwalone
   • przez walne zebranie do 31 maja danego roku.
   • aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.

Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb członków rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby.

   1. Altana na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nie jest obiektem mieszkalnym
   2. Przez porzucenie działki należy rozumieć nieużytkowanie jej przez co najmniej jeden rok kalendarzowy. Na porzucenie wskazuje przede wszystkim stan zagospodarowania urządzeń, altany i nasadzeń na działce świadczący o jej trwałym nieużytkowaniu.

Reasumując:

Wszystkie podejmowane przez Zarząd Ogrodu działania dyscyplinujące zmierza-

ją do zaprowadzenia należytego ładu na Ogrodzie, poprawy estetyki i warunków wypo-

czynku znakomitej większości solidnych działkowców oraz wyeliminowania z naszego

grona osób niegodnych korzystania z przywileju posiadania skrawka ziemi dla

zrelaksowania się po pracy

Z a r z ą d