00. Aktualności

https://pzdtorun.pl/czyzby-bliski-koniec-drogi-przez-meke-.html

Czyżby bliski koniec "drogi przez mękę"?

Droga dojazdowa do rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych

w obrębie zakola rzeki Zgłowiączki we Włocławku to prawdziwa

"droga przez mękę"!

Szeroki pas drogi ziemnej przebiegający przez las komunalny od stronu ul. Kapitulnej to swoisty tor przeszkód dla kilkuset codziennie przejeżdżających tam samochodów osobowych i dostawczych. Wertepy, głębokie dziury, a po deszczach wielkie bajora błotne o podejrzanej głębokości wymagają ekwilibrystycznych wyczynów zarówno od pieszych i rowerzystów jak i zmotoryzowanych działkowców. W upalne dni tumany unoszącego się pyłu po przejechaniu nawet bardzo wolno tej drogi uniemożliwiają normalny spacer w tym rejonie.

Dotychczasowe, wielokrotne petycje do władz miejskich ( wnoszone przed wyborami jak również w trakcie kadencji), popierane setkami podpisów zainteresowanych osób nie przyniosły dotychczas żadnej poprawy. Owszem „miasto” dwa razy w roku doraźnie wyrównuje drogę w ramach interwencyjnej pomocy ale to nie spełnia roli i wystarcza zaledwie na 1-1,5 miesiąca, a potem wszystko po staremu - uszkodzone zawieszenia, tumany kurzu itp.

Należy zwrócić uwagę, że droga ta stanowi jedyny dojazd do dziewięciu dużych ogrodów działkowych posiadających ponad 850 działek. Codziennie na swoje działki dociera około 1000 osób a w weekendy 2-3 tysięcy działkowców wraz z rodzinami i znajomymi.

Las przez który przebiega ta nieszczęsna droga to jedyne miejsce spacerowe dla mieszkańców tej części Osiedla Południe, to teren codziennych, wielokrotnych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów pobliskiej szkoły.

W tym roku zarządy zainteresowanych ogrodów po konsultacjach podjęły kolejną próbę zainteresowania problemem władze miasta. Zebrano setki podpisów w każdym z ogrodów, przygotowano wiele pism i próśb. W tej sytuacji Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu doprowadziło do spotkania w tym temacie z przedstawicielami miasta Włocławek.

11 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Włocławek spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miasta w osobach: Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Kukucki, Prezydent Miasta - Marek Wojtkowski, Wiceprezydent - Jarosław Najberg oraz Radny Henryk Mielczarczyk z przedstawicielami Prezydium OZ PZD Prezesem Piotrem Gadzikowskim, I Wiceprezesem Leszkiem Konefałem i Członkiem Prezydium - Mirosławem Piechockim.

Przedstawicielom władz miasta naświetlono w szczegółach problem drogi dojazdowej do ogrodów w zakolu rzeki Zgłowiączki podkreślając gehennę działkowców i mieszkańców tego rejonu miasta. Zarówno Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Kukucki jak i Prezydent Marek Wojtkowski z pełną powagą i zrozumieniem przyjęli przedstawione problemy – uznali, iż zagadnienie to należy w trybie pilnym rozwiązać poprzez właściwe przygotowanie terenu i ułożenie dywanika asfaltowego. Rozważano też propozycję przedłożoną przez przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców usytuowania obok drogi ścieżki spacerowo-rowerowej.

Jakkolwiek terminu realizacji zadania, ze zrozumiałych względów nie określono jednakże sprawę uznano jako pilną i ważną, do realizacji w najbliższym możliwym czasie. Na ile się to sprawdzi okaże się w najbliższym czasie.

Podczas powyższego spotkania obie strony dokonały podsumowania współpracy na bazie wyników pracy powołanej do życia komisji, w skład której wchodzą prezesi rod oraz przedstawiciele władz miejskich. Nie obyło się również bez poruszenia tematu obchodów Jubileuszu 120-lecia Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Pan Prezydent Marek Wojtkowski podziękował za otrzymane zaproszenie na obchody tego jubileuszu połączonego z Krajowymi Dniami Działkowca w Bytomiu, obiecując, że dołoży starań by w nich uczestniczyć.

Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD podziękował panu Prezydentowi za okazywaną pomoc dla działkowców, przejawiającą się między innymi na przekazywaniu sprzętu komputerowego na rzecz zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, co ma istotne znaczenie w obecnym czasie wprowadzania do życia programu komputerowego dedykowanego do administrowania ogrodami wchodzącymi w skład Polskiego Związku Działkowców.

Przygotował: M. Piechocki

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów w ROD

Za stan drzew i krzewów rosnących na terenie ogólnym w ROD odpowiada zarząd ogrodu. Stąd też konieczność bieżącego monitorowania stanu nasadzeń, by w razie potrzeby niezwłocznie je usunąć lub właściwie zabezpieczyć.

Zaniedbania zarządu ROD w tym zakresie, prowadzące do powstania szkód (np. Zawalenie się zmurszałego drzewa na altanę), obciążają odpowiedzialnością PZD.

Od 1 stycznia 2017 r usuwanie drzew i krzewów odbywa się na zmienionych zasadach wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Wprawdzie nadal zarządy ROD są zobowiązane uzyskiwać zgodę właściwego organu administracji na dokonanie wycinki drzew lub krzewów z terenu ogólnego, niemniej jednak rozszerzony został katalog sytuacji, w których zezwolenie nie jest potrzebne. Obecnie nie wymaga zezwolenia wycinka drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

    • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Bez administracyjnych zezwoleń zarząd ROD może wyciąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2( nie ma już znaczenia wiek krzewu). Nadal też może swobodnie usuwać z terenu ogólnego drzewa i krzewy owocowe. Szczególne regulacje mogą jednak ograniczać swobodę w usuwaniu drzew, np. gdy drzewo jest pomnikiem przyrody.

Powyższe limity obwodów drzew i warunki usuwania drzew i krzewów mają zastosowanie także wobec działkowców, którzy zamierzają usunąć nasadzenia z dzierżawionych działek.

Najważniejsze zatem jest, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę nasadzeń. Z uprawnienia tego mogą bowiem korzystać tylko właściciele nieruchomości dokonujący wycinki nasadzeń w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, że od 1stycznia 2017 r rady gminy mogą ustanawiać mniej restrykcyjne zasady usuwania nasadzeń na terenie danej gminy.

AO

Przedruk artykułu z informatora KR PZD

Nr 1-3 marzec 2017

Pięknych, słonecznych i wiosennych

Świąt Wielkanocnych

oraz dużo zdrowia, radości, pogody ducha

i świątecznej atmosfery w ten wiosenny czas

wszystkim działkowcom, ich rodzinom

i znajomym

ż y c z y

aktyw związkowy rejonu włocławskiego PZD

Walne zebrania …. czas zacząć

Może nie tanecznym krokiem ale dość stanowczo i z determinacją władze okręgu toruńsko - włocławskiego przystąpiły do odpowiedniego przygotowania i sprawnego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w podległych rodzinnych ogrodach działkowych.

We wszystkich rejonach naszego okręgu wcześnie, bo już w pierwszej połowie lutego br., przeprowadzono narady i szkolenia dla prezesów i aktywu ogrodów. Tym razem zwiększono ilość grup do przeszkolenia tak aby wszyscy zainteresowani mogli nie tylko wysłuchać tematyki szkolenia ale też uzyskać odpowiedzi i wyjaśnienia na nurtujące ich pytania.

Podsumowanie swojej działalności merytorycznej i finansowej oraz opracowanie właściwego planu pracy i związanego z tym preliminarza sprawia wielu zarządom ogrodów dość duże trudności. Związane to jest z faktem, iż w wielu ogrodach w minionym roku wybrano nowe składy zarządów „na siłę” z ludzi nieprzygotowanych do administrowania ogrodem. Stąd, aby sprostać wymogom ustawy, KR PZD w Warszawie wprowadziło wytyczne w sprawie odbywania zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań.

Wytyczne Krajowej Rady PZD jak i dobrze i przystępnie przeprowadzone szkolenia przeprowadzone przez kierownictwo okręgu pozwalają sądzić, że obecna kampania przebiegnie sprawnie.

Stosunkowo wcześnie Prezydium OZ T-W PZD w Toruniu powołało i przeszkoliło rejonowe zespoły do obsługi walnych zebrań. W gronie tych osób znaleźli się doświadczeni i zaangażowani członkowie władz okręgowych i pracownicy Biura OZ.

Sposób omówienia i tematyka zagadnień które winny być przekazane na walnych zebraniach sprawozdawczych, a więc aktualne problemy Związku, program związku uchwalony na XII Zjeździe Delegatów PZD oraz działania związku na rzecz ogrodów i działkowców winny pokazać problematykę rozwiązywaną przez PZD.

Mając na uwadze brak dostatecznego doświadczenia niektórych zarządów ogrodów uczulono przedstawicieli władz okręgowych na potrzebę udzielania im daleko idącej merytorycznej pomocy.

Dla sprawnego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej niezwykle istotnym jest wcześniejsze ustalenie kalendarza zebrań co pozwoli oddelegowanej obsłudze wcześniejsze zapoznanie się ze stanem przygotowań i udzielenie niezbędnej pomocy.

W przygotowaniach do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych ważnym jest zwrócenie szczególnej uwagi na postanowienia wynikajace z naszego statutu a więc: udział w zebraniach wyłącznie członków PZD, przygotowanie listy obecności członków, dopilnowanie udziału w zebraniach wyłącznie członków PZD bez możliwości zastępstw. Istotnym jest pisemne zawiadomienie i możliwość wglądu do przygotowanych materiałów sprawozdawczych przed zebraniem.

Szczególnie kłopotliwe jest własciwe przygotowanie wysokości opłaty ogrodowej. Problem właściwego przygotowania kwoty opłaty ogrodowej za 1m2 działki nastręcza bardzo często problemów zarządom, stąd też był wnikliwie omawiany przez prowadzących szkolenia w rejonach.

Walne zebrania, często lekceważone przez nieliczne grupy działkowców, to okazja do zapoznania się z merytorycznym i finansowym działaniem zarządu ROD w minionym roku. To także możliwość wnioskowania nowych rozwiazań usprawniających i wzbogacających działalność ogrodów oraz jednostek nadrzędnych.

opr. MP

Z a w i a d o m i e n i e

Drugiego lutego 2016 r. odszedł od nas na wieczny odpoczynek

ś.p. Andrzej Cięgowski,

Sekretarz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Zalesie” we Włocławku.

Wiadomość o nagłej śmierci Andrzeja wstrząsnęła nami dogłębnie, trudno się pogodzić z tak wielką stratą. Odszedł człowiek młody, skromny, mądry i szlachetny o niezwykłej prawości i dobroci. Jesteśmy wdzięczni za każdy rok jego społecznego zaangażowania w działalność zarządu ogrodu.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu tej wielkiej straty.

W imieniu działkowców

Zarząd ROD Zalesie

we Włocławku

Powołanie nowego Inspektora Okręgowego SSI

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD Uchwałą nr 7/5/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r

powołuje Mirosława Piechockiego z ROD"Zalesie" we Włocławku

na instruktora okręgowego Społecznej Służby Instruktorskiej Polskiego Związku Działkowców

Zapraszamy na BLOGA

http://dzialkowe.blogspot.com/

Zawsze świeże wiadomości ....

I n f o r m a c j a

o zakończeniu kampanii zebrań ustawowych w ROD

18 stycznia br zakończył się 12 -miesięczny termin wyznaczony przez ustawę o ROD na przeprowadzenie zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD mieli zdecydować czy ogród pozostaje w PZD, czy też zakładają lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Za zorganizowanie i przeprowadzenie zebrań odpowiedzialne były zarządy ROD, które w sposób rzetelny wypełniły swoje obowiązki, czego dowodem było przeprowadzenie zebrań w 4861 ROD.

W większości ogrodów działkowcy zdecydowali o pozostaniu w PZD. Przekonało ich doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów oraz związane z nim poczucie bezpieczeństwa, pomoc w sprawach inwestycyjnych, prawnych, finansowych, zabezpieczenie praw działkowców przy likwidacji, a także bardzo istotna kwestia opłat, która w ROD zarządzanych przez PZD jest ustabilizowana.

W 243 ROD (5%ROD) działkowcy zdecydowali, że ich ogrodami będą zarządzały stowarzyszenia inne niż PZD, które powołali na zebraniach. Jeśli te stowarzyszenia zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, PZD przekaże prawa do gruntów oraz majątek ROD. Ostatecznie o liczbie wyodrębnionych ROD zadecyduje zakończenie procesu rejestracji stowarzyszeń w KRS. W wyniku przeprowadzonych zebrań ustawowych w PZD pozostało 4618 ROD.

Przeprowadzenie zebrań ustawowych było bardzo kosztowne dla PZD. ogółem poniesione koszty wyniosły 6,5 mln. zł, z czego około 6 mln zł stanowią wydatki zarządów ROD poniesione na wysyłkę zawiadomień listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi, czego wymagała ustawa o ROD.

PZD od powstania w 1981 r nigdy nie był poddany takiej weryfikacji przez samych działkowców. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych zebrań, bez żadnej wątpliwości zdał egzamin. Fakt pozostania 95% ogrodów w strukturach PZD potwierdza ogromne zaufanie dla Związku ze strony działkowców świadomych roli i znaczenia ogólnopolskiej organizacji dla zapewnienia istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Zofia Rut-Skórzyńska (Działkowiec nr 3/775 marzec 2015r)

Według informacji zawartych w Sprawozdaniu z działalności Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włoclawskiego PZD za 2014 r, wśród 200 ROD w naszym Okręgu 96,5% opowiedziało sie za dalszą przynależnością do PZD, a tylko 7 ogrodów zdecydowało o powołaniu własnych stowarzyszeń

wybrał M.P

Jesteśmy usatysfakcjonowani..

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące, w głównej mierze zapisów nowej ustawy o ROD oraz zebrań ustawowych decydujących o wyborze stowarzyszenia ogrodowego zorganizowano we Włocławku.

Spotkanie odbyło się 12 czerwca br w sali konferencyjnej Zamiejscowego Biura OZ przy

ul. Kilińskiego we Włocławku.

Do udziału zaproszono głównie przedstawicieli aktywu rodzinnych ogrodów działkowych południowej części miasta w tym przedstawicieli ROD m.in.: Ceramik, Ustronie, Moniuszko, Zalesie, Pigwa Relax, Ruda I, Lisek, Przyszłość oraz Mostki, Łęg i Wiosenka.

Z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD udział wzięli: Prezes OZ Piotr Gadzikowski, Sekretarz OZ Leszek Konefał, Członek Prezydium OZ Mirosław Piechocki, Członek Plenum OZ Stefan Bronowski oraz pracownicy Biura OZ – Instruktor ds. prawno – gruntowych Aleksander Głomski i Instruktor ds. inwestycyjno – remontowych Maciej Kamiński.

Inicjator spotkania Mirosław Piechocki, realizując postulaty przedstawicieli podopiecznych ogrodów zaproponował porządek spotkania przewidujący:

- przedstawienie aktualnej sytuacji społeczno – politycznej w kraju, PZD oraz w Okręgu - omówienie zagadnień związanych z realizacją postanowień ustawy o ROD' - udzielenie wyjaśnień prawnych i technicznych nurtujących ogrody tego rejonu.

- Wyczerpujących informacji i opinii PZD o postanowieniach NSA w sprawie altan oraz trwających prac na projektem Statutu PZD udzielił współtwórca projektu – prezes Piotr Gadzikowski. W tych tematach wywiązała się gorąca dyskusja . Padło wiele gorzkich słów pod adresem NSA oraz kilka ciekawych postulatów do twórców projektu Statutu. Prezes OZ zwrócił się z apelem do uczestników o kierowanie swoich stanowisk do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz i innych osób na szczeblach centralnych celem zweryfikowania nieżyciowego orzeczenia .

- Wiele czasu poświecono na wyjaśnienie czekających nas zmian opłaty członkowskiej i planowanej składce członkowskiej. Podstawowy czas poświęcono jednak ustawie o ROD – jej nowym zapisom i potrzebie jej właściwej realizacji.

Wszyscy aktywiści ogrodów podkreślali, że powinniśmy dążyć do przygotowania zebrań ustawowych w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. Stąd terminy planowanych zebrań przesuwane są na miesiące jesienne. Jednym z istotnych powodów jest potrzeba szkolenia w celu uzupełniania wiedzy teoretycznej jak i wykorzystywania dostrzeżonych niedociągnięć w już odbytych zebraniach ustawowych.

Przedstawiciele OZ zasypani zostali gradem szczegółowych pytań. Zwrócono zatem szczególną uwagę na konieczność właściwego powiadamiania, listach obecności na I i ewentualnie II termin zebrania, liczenie kworum i przygotowanie uchwały.

Żaden ogród nie rozważa zmiany stowarzyszenia chociaż pojawiła się informacja o próbach namowy do zmiany przez tajemniczego (znanego nam) „agenta z krainy dreszczowcow” obiecującego nierealne korzyści.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie Henryk Miądlicki poprosił prezesa OZ o szczere,przystępne i przekonywujące argumenty podważające krązące informacje zniechęcające do pozostania w stowarzyszeniu PZD. Po konkretnych wyjaśnieniach i argumentach pytający oświadczył, iż teraz jesteśmy usatysfakcjonowani i przekonani - nie mamy wątpliwości jakiego dokonać wyboru!

W dalszej części przedstawiciele ROD ceramik, Pigwa i Ustronie poruszyli temat pilnego uporządkowania dokumentacji geodezyjnej i poprawnego ustalenia przynależności terenów do poszczególnych ogrodów

W-ce prezes ROD Ceramik Jerzy Jatczak poinformował o podjętych działaniach zmierzających do utwardzenia drogi dojazdowej do naszych ogrodów przez las od strony ul. Kapitulnej. Temat w formie interpelacji przedstawi władzom miasta radny Tadeusz Raczyński a poprą: radna Joanna Borowiak i Henryk Mielczarczyk

Prezes ROD Zalesie poruszył temat stanu technicznego hydroforni ogrodowych. Temat przemilczany jest przez kolejne władze okręgowe, mimo oczekiwanych informacji o konieczności zgłoszenia kontroli nadzorowi oraz szkolenia osób obsługujących te urządzenia.

Instruktorzy Biura OZ poinformowali, iż poruszone tematy gruntowe jak i techniczne są w trakcie uaktualniania i będą sukcesywnie porządkowane. Nie mniej wymaga to znacznego nakładu pracy i czasu oraz współpracy poszczególnych ROD.

Ostatni z dyskusyjnych tematów to problem tzw „trójkata” będącego ciągle w rozbieżnych poglądach ze strony zainteresowanych ROD Ceramik oraz Pigwa i Ustronie. Niezbędne ustalenia podjęto w odrębnej dyskusji po oficjalnym zakończeniu spotkania.

Reasumując należy stwierdzić olbrzymie zainteresowanie i chęć poszerzania wiedzy na temat nowej ustawy. Jak stwierdził jeden z uczestników tego typu, dobrze poprowadzone spotkania informacyjno- szkoleniowe i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy, ułatwiają działalność najniższym szczeblom PZD oraz zwiększają zaufanie do władz okręgowych .

MP

Walka o utwardzenie drogi przez las

We wrześniu 2013 r zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych usytuowanych na obrzeżu osiedla Południe , wystosowały do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzedu Miasta Włocławek pismo w który zgłoszono propozycję wykonania utwardzenia nawierzchni ulicy w części od przystanku MPK ul.Kapitulna-Krasińskiego do końca obszaru leśnego w kierunku zakola rzeki Zgłowiączki.

Wnioskodawcy w uzasadnieniu podkreślają, iż jest to jedyna droga dojazdowa dojazdowa do działek dla ośmiu rodzinnych ogrodów skupiających około 800 działek . Corocznie od wiosny do jesieni, kilkudniowe, bezdeszczowe okresy zmieniają tę trasę w "tor piaskpowy" z kłębami pyłu . Z tego terenu korzystają również mieszkańcy osiedla oraz młodzież szkolna w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Dokument pieczęciami i podpisami prezesów poparły ROD tego rejonu tzn.: Ceramik, Moniuszko,Relax, Zalesie, Pigwa, Ruda I, Ruda II, Ustronie i Azoty II.

W nawiązaniu do powyższego Radny Miasta Włocławka Tadeusz Raczyński wystosował poniższą interpelację

Tadeusz Raczyński Włocławek, 03 - 06 - 2014 r.

Radny Rady Miasta

Sz.P.

Andrzej Pałucki

Prezydent Miasta Włocławek

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców osiedla Jednostka E, jak również użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych usytuowanych na obszarze zalewowym wzdłuż

prawego brzegu rzeki Zgłowiączki, pomiędzy terenem Lasów Państwowych a Lasem Komunalnym, zwracam się do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości utwardzenia nawierzchni ulicy w części od przystanku autobusowego ul. Kapitulna- Jastrzębia do końca obszaru leśnego. Obecny stan nawierzchni sprawia wiele kłopotów osobom, które dojeżdżają do swoich ogródków działkowych, jak również jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców osiedla wypoczywających podczas spacerów, którzy zmagają się z kłębami pyłu jaki pozostawiają po sobie przejeżdżające samochody.

Podpis nieczytelny

Zebranie ROD dotyczące wyboru stowarzyszenia

Jesteśmy po Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w trakcie których jednym z głównych tematów dyskusji były zmiany wprowadzone w ustawie o ROD.

Z ustawy wynika , że o dalszym losie PZD rozstrzygną jego dotychczasowi członkowie. Stąd też w każdym ogrodzie musi odbyć się zebranie na którym działkowcy zadecydują, czy pozostają w strukturach PZD czy też zakładają lokalne stowarzyszenia .

Zgodnie z ustawą o ROD ogrody będą prowadzone przez organizacje działkowców określone jako stowarzyszenia ogrodowe. PZD zatem będzie więc jedną z wielu takich organizacji. Kolejne będą zakładane w ramach procedury wyodrębniania ROD czyli w oparciu o decyzje specjalnych walnych zebrań działkowców. Zgromadzenie to będzie uprawnione do powołania lokalnego stowarzyszenia które - o ile zadecydują działkowcy – przejmie od PZD prowadzenie ROD i wszelkie prawa majątkowe ogrodu.

W istniejących ROD przejęcie od PZD zarządzania i majątku ROD może dokonać wyłącznie stowarzyszenie powołane na zebraniu działkowców przeprowadzonym w trybie ustawy o ROD.

Specjalny tryb powołania stowarzyszenia nie tylko ograniczy ryzyko nadużyć, ale także wykluczy potencjalne spory o to, która organizacja jest uprawniona do prowadzenia ogrodu. Może to być organizacja powołana w trybie obowiązującej ustawy o ROD.

Głównym wymogiem określonym w art.69 ustawy o ROD jest wcześniejsze i odpowiednie powiadomienie działkowców o terminie zebrania. Odpowiedni sposób zawiadomienia jest bardzo ważny, gdyż w przypadku podjęcia uchwały o wyborze nowego stowarzyszenia prowadzącego ROD procedura przygotowania, zwołania i przeprowadzenia zebrania będzie oceniana przez sąd rejestrowy, który w przypadku stwierdzenia uchybień może odmówić zarejestrowania nowego stowarzyszenia ogrodowego.

W tym zebraniu wszystkich działkowców udział biorą wyłącznie osoby, które mają ustalone prawo do działki w ogrodzie, bez względu na to czy są członkami PZD czy nie. Liczbę uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu wszystkich działkowców ustala się na podstawie ewidencji działek, którą zgodnie z &91 pkt.6 prowadzą Zarządy ROD. Oznacza to, iż w przypadku małżonków, którzy oboje mają prawo do działki a więc na działce są dwie osoby posiadające ten tytuł do działki, to należy taką sytuację uwzględnić przy ustalaniu liczby uprawnionych do wzięcia udziału w tymże zebraniu.

Szanowni Państwo

Zebranie działkowców mające na celu zadecydowanie o dalszej przynależności organizacyjnej do PZD lub też wyodrębnieniu się, musi być zorganizowane i przeprowadzone w ciągu 12 m-cy od wejścia w życie ustawy tj. do 19 .01.2015 r.

Zaproszenie na to zebranie Zarząd zobowiązany jest wysłać minimum 2 tygodnie przed terminem zebrania listem poleconym lub pocztą kurierską, do każdego działkowca tj. osoby posiadającej tytuł prawny do działki (oboje na decyzji), każdy z nich powinien otrzymać osobne zawiadomienie.

Wymogi formalne. Quorum i odpowiednia większość podczas głosowania. Aby decyzja o wyodrębnieniu lub pozostaniu w PZD była ważna, w zebraniu musi uczestniczyć minimum 50% działkowców ROD, a za decyzją zagłosować ma bezwzględna większość obecnych.

W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w drugim terminie, ale nie później niż 2 m-ce po pierwszym zebraniu, a w praktyce może to być np. 30 min. po wyznaczonej godzinie pierwszego terminu.W praktyce okazuje się, że lepiej przewidzieć minimum jedna godzinę. W II terminie wymagane jest już niższe quorum – 30% działkowców z ROD. Próg większości głosującej za decyzją – minimum 2/3 obecnych.

Uchwała o wyodrębnieniu, aby była ważna, musi zawierać postanowienie o przyjęciu statutu (nowego stowarzyszenia) i powołaniu jego komitetu założycielskiego (art.71). Przygotowanie treści uchwały jak i projektu statutu należy do obowiązku grupy założycielskiej.

Jeżeli koncepcja wyodrębnienia ROD nie uzyska akceptacji działkowców, ROD pozostaje w strukturze PZD.

Jeżeli jednak po 2 latach od ostatniego zebrania „wyłączeniowego” minimum 1/10 działkowców wystąpi do Zarządu ROD o jego ponowne zebranie to cała procedura będzie musiała być ponowiona (art.74).

Uwaga. Decyzja o wyodrębnieniu praktycznie wyklucza możliwość ewentualnego powrotu ogrodu do PZD.

Szczegółowe uwagi organizacyjne zebrań w załączeniu.

Drodzy Działkowcy

Z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy Wam

złożyć najserdeczniejsze życzenia .

Niech pięknie przystrojone wielkanocne stoły uginają się od kolorowych pisanek i pysznych mazurków.

Niech radość i spokój goszczą w Waszych domach.

Wypocznijcie w rodzinnym gronie i nabierzcie

wiosennego optymizmu. A w lany poniedziałek

bawcie się z całą rodziną

aktyw rejonu włocławskiego PZD

Stowarzyszenie ogrodowe - co warto wiedzieć

Walne Zebranie sprawozdawcze ROD Agricola we Włocławku

Wyjątkowo duże zainteresowanie działkowców ROD Agricola we Włocławku wywołało omawianie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.. Tamatyka ta zdominowała Walne Zebranie Sprawozdawcze tego ogrodu.

Zebranie odbyło się 27 marca 2014 r w sali Urzędu Miejskiego we Włocławku.

Na 130 członków PZD użytkujących 99 działek w ROD Agricola przybyło 37 osób co uniemożliwiło przeprowadzenia zebrania w pierwszym terminie.

Materiały sprawozdawcze i samo spotkanie zorganizował prężnie działający zarząd na czele z prezesem Wojciechem Sochackim.. Zebranie bardzo sprawnie przeprowadził jego przewodniczący Jerzy Zbawicki.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej oraz plan pracy na 2014 r,, po rzeczowej dyskusji,, przyjęto bez zastrzeżeń. Jednogłośnie przyjęto też uchwały dotyczące opłat ogrodowych.

Postanowienia zawarte w nowej ustawie o ROD zwięźle omówił prezes Wojciech Sochacki. Przedstawiciel władz okręgowych - członek prezydium OZ T-W PZD w Toruniu Mirosław Piechocki przypomniał genezę powstawania tej ustawy, rolę władz centralnych w walce o przeforsowanie projektu obywatelskiego ustawy, rolę tysiecy petycji do władz i manifestacji działkowców z całego kraju. Mowca nie ukrywał zagrożeń dla ustawy ze strony Związku Miast Polskich oraz nie zawsze rzetelne stawianie sprawy zmiany stowarzyszenia przez przeciwników naszego związku.

W szerokiej dyskusji poruszano wiele zagadnień - gros głosów wynikało jednak z niedostatecznej jeszcze znajomości przepisów ustawy.

Na wyróżnienie zasługiwał głos w dyskusji Pani Dobrochny Kędzierskiej która podkreśliła, iż decydując się na powołanie nowego stowarzyszenia ogrodowego należy zdawać sobie sprawe jaki ciężar odpowiedzialności należy wziąć na siebie i co nas czeka. Pani Kędzierska podkreśliła, że tylko duży partner ma siłę przebicia i jest właściwie traktowany w samorządach gminnych. Stąd duże struktury są dla nas parasolem ochronnym .

Zebranie należy uznać za dobrze przygotowane zarówno organizacyjnie, merytorycznie jak i informacyjnie.

MP

Nowa ustawa - nowe uprawnienia i obowiazki

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Ceramik we Włocławku

W dniu 15 marca 2014 r w sali Gimnazjum nr 4 we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

ROD "Ceramik" we Włocławku.

Zebranie poprzedzone było jego należytym przygotowaniem, zgodnym z wymogami obowiązującej nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przybyłych na zebranie członków przywitała Prezes zarządu Pani Iwona Klimczak, witając jednocześnie opiekuna ogrodu z ramienia okręgu, członka Prezydium OZ T-W PZD w Toruniu Pana Mirosława Piechockiego.

Wobec niedostatecznej obecności członków zebranie odbyło się w drugim terminie przy obecności ok. 30% członków ogrodu. Przerwę pomiędzy pierwszym a drugim terminem wykorzystano do przedstawienia informacji dotyczących najważniejszych zmian wypływających z nowej ustawy.Członek Zarządu ogrodu Pan Jerzy Jatczak oraz przedstawiciel Okręgowego Zarządu Pan Mirosław Piechocki omówili artykuły zmieniające zasady oraz przywileje i obowiązki użytkowników działek. Podkreślono rolę związku w walce o zachowanie podstawowych praw działkowców. Omówiono sprawę zmiany własności gruntów, członkostwa w związku oraz możliwości tworzenia odrębnych stowarzyszeń ogrodowych. Udzielano odpowiedzi na pytania o prawo dziedziczenia, sposób regulowania spraw spornych itp. Wobec zainteresowania tematem Zarząd ogrodu postanowił przeprowadzić dla chętnych cykl wewnętrznych szkoleń przybliżających niuanse wdrażanej ustawy o ROD.

Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w ciągu roku troje członków ogrodu oraz prezesa sąsiadującego ogrodu "Pigwa" Leszka Brzeskiego.

Na prowadzącą zebranie wybrano Panią Żanetę Stępkowską która przedstawiła zebranym porządek obrad oraz regulamin walnego zebrania.Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad oraz oraz wyborze Komisji Mandatowej Prezes Iwona Klimczak zapoznała zebranych ze sprawozdaniami merytorycznym i finansowym za 2013 r oraz za

18 dni nowego roku. Sprawozdania swoje złożyły również Komisaryczna Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza.

Prezes Klimczak przedstawiła projekty planu pracy zarządu i planu prac społecznych oraz preliminarza finansowego na bieżący rok.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad. W dyskusji wiele głosów poświęconych było sprawom zasadności i wielkości proponowanych opłat ogrodowych, potrzebom remontowym, ubytkom energii elektrycznej oraz pracom społecznym na rzecz ogrodu. Ponadto powrócono do konieczności uregulowania, przy udziale okręgu, sprawy przekazania częsci gruntu do ROD "Pigwa" oraz utwardzenia drogi dojazdowej od ul.Kapitulnej przez las do terenów działkowych usytuowanych w dzielnicy Ruda.

Zebrani niemal jednogłośnie zatwierdzili wszystkie sprawozdania, plany pracy oraz wysokości i terminy wnoszenia opłat.

Przygotowanie materiałów sprawozdawczych oraz przebieg Walnego Zebrania ROD"Ceramik" we Włoclawku należy uznać za wzorowe i godne naśladowania.

MP

Mirosław Piechocki Włocławek,dnia 13 marca 2014r.

Związek Miast Polskich

Prezes Ryszard Grobelny

Szanowny Panie Prezesie

Już prawie dwa miesiące upłynęły od daty wprowadzenia w życie nowej ustawy o rodzinnych

ogrodach działkowych a Pan i niektórzy prezydenci reprezentujący swoje gminy w Związku Miast Polskich

z uporem podważacie jej postanowienia.

Podważanie postanowień nowej ustawy o ROD, uznawanej przez Trybunał Konstytucyjny jako zgodnej z Konstytucją RP i przyjętej prawie jednogłośnie przez Parlament i Prezydenta RP jest co najmniej dziwne i

niezrozumiałe.Przecież ustawa zlikwidowała rzekomy monopol PZD i w pełni zabezpiecza interesy zarówno działkowców jak i interesy samorządów terytorialnych.

Nie sądzę abyście Panowie zajmowali inne stanowiska dla dobra społeczeństwa swojej gminy. Macie

odwagę występować przeciwko wielotysięcznej armii swoich potencjalnych ubogich wyborców na rzecz nielicznej

ale wpływowej grupy ludzi super majętnych - trudno ! Miejcie też odwagę ujawnić dla szerokiej wiadomości ogółu rodaków swoje nazwiska abyśmy w niedalekiej przyszłości wiedzieli kogo zlekceważyć przy wyborach.

Będziemy się bronić do skutku. Wierzymy w uczciwe podejście Prezydenta RP. Wam Panowie proponujemy głęboką analizę swojego stanowiska i honorowe odstąpienie od biznesowych zakusów.

Z poważaniem

Mirosław Piechocki

ROD Zalesie

Włocławek

69 rocznica wyzwolenia Włocławka

W dniu 20 stycznia br. przy Pomniku Żołnierz Polskiego na Placu Wolności we Włocławku odbyły się uroczystości upamiętniające 69 rocznicę wyzwolenia miasta z pod okupacji hitlerowskiej.

Mimo wyjątkowo niesprzyjającej aury przed pomnikiem, jak co roku, zgromadziło się wielu mieszkańców naszego miasta.

W uroczystościach wzięły udział kompanie honorowe Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych, szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Prezydent m.Włocławka Pan Andrzej Pałucki.

Po wystąpieniu prezydenta delegacje środowisk politycznych i samorządu, organizacje kombatanckie i społeczne oraz młodzież szkolna złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

W uroczystościach tradycyjnie uczestniczył poczet sztandarowy naszego związku a wiązankę kwiatów złożyli członkowie władz okręgowych z naszego rejonu - Leszek Konefał i Janusz Pączkowski.

Życzenia świąteczne i noworoczne

Kolegium Prezesów ROD rej.włocławskiego - 12.12.2013r.

W dniu 12 grudnia 2013 r w sali zamiejscowego Biura OZ T-W PZD we Włocławku odbyło się spotkanie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu włocławskiego z przedstawicielami Okręgu - prezesem Piotrem Gadzikowskim i kierownikiem Biura - Anną Bołądź.

Włocławskie spotkanie było jednym z wielu zaplanowanych w okręgu toruńsko - włocławskim. Celem spotkania było przybliżenie tematyki oraz proces wdrażania w życie nowej ustawy o ROD.

Na wstępie Prezes ustosunkował się do wystąpienia w Telewizji Kujawy byłego prezesa Okręgu - Ryszarda Chodynickiego, który w sposób pokrętny i w części kłamliwy podjął się poinformowania działkowców o postanowieniach nowej ustawy. Cel tego, zaaranżowanego przez siebie, wystąpienia był oczywisty - maksymalne zniechęcenie działkowców do krajowych i okręgowych władz które, o dziwo do niedawna gorąco popierał i z których czerpał niezłe profity.

Licznie zebrani prezesi ROD z wielką uwagą wysłuchali omówień najistotniejszych zmian i nowości zawartych w poszczególnych artykułach ustawy. Ilość pytań i olbrzymie zainteresowanie tematyką świadczą o poważnym traktowaniu czekających nas w najbliższym czasie zadań organizacyjnych.

Szczegóły dotyczące wdrażania nowej ustawy będą przedmiotem kolejnych szkoleń aktywu działkowego, zawarte zostaną w licznych wydawnictwach związkowych oraz na stronach internetowych Krajowej Rady i Okręgu.

Poruszane zagadnienia były również przedmiotem wywiadu udzielonego Telewizji Kujawy przez prezesa Piotra Gadzikowskiego.

Spotkanie miało jednocześnie charakter świąteczny. Zebrani przy lampce szampana przekazali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Kolegium prezesów ROD rej.włocławskiego - 19.11.2013r

Warszawa - manifestacja działkowców przed Sejmem i Radą Ministrów

w dniu 10 października 2013 r.