2014 WZS

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD Zalesie we Włocławku za 2014 r

W dniu 7 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD Zalesie we Włoclawku przygotowane i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Prezydium KR PZD w Warszawie. Tak więc prawidlowo i terminowo przygotowano materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał w sprawach będących w kompetencji walnego zebrania.

Walne Zebranie, ze względu na stosunkowo niską frekwencję członków odbyło się w drugim terminie. Podjęte uchwały i decyzje, bez względu na frekwencję są ważne.

Przewodniczenie zebraniu powierzono kol.Mirosławowi Piechockiemu a materiały sprawozdawcze przedstawili : prezes Leszek Twardowski, skarbnik kol.Jadwiga Walczak oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Henryk Miądlicki. ramienia OZ T-W PZD w Toruniu w zebraniu uczestniczył opiekun ogrodu kol. Stefan Bronowski.

Zarówno sprawozdania zarządu jak i komisji rewizyjnej przyjęte zostały jednogłośnie. Pracę zarządu oceniono pozytywnie udzielając absolutorium. Wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd okręgowy przeprowadzono sprawnie powierzając kontynuowanie właściwej działalności niemal wszystkim dotychczasowym członkom tych organów.

W dalszej części zebrania uchwalono program działania na okres nowej kadencji, plan pracy i preliminarz finansowy na 2015 r oraz podjęto decyzję o przeprowadzeniu modernizacji i remontu urządzeń i obiektu hydroforni. Ustalono, iż w kosztach partycypować będą, proporcjonalnie do ilości działek w ogrodach ROD Pigwa i ROD Ustronie korzystające z hydroforni. Każdy użytkownik działki w ROD Zalesie zobowiązany jest do partycypacji w kosztach kwotą 100 zł.

W skład nowo wybranego zarządu ROD weszli: Janusz Bednarczyk, Andrzej Cięgowski, Leszek Twardowski, Jadwiga Walczak i Adam Wierzbicki, natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano:Henryka Miądlickiego, Barbarę Ostrowską i Rafała Rachuta. Delegatami reprezentującymi ROD Zalesie na okręgowym zjeździe OZ T-W PZD w Toruniu 13 czerwca 2015 r będą Leszek Twardowski i Mirosław Piechocki.

U w a g a: Zarząd ROD zobowiązany jest w. poinformować,na tablicach informacyjnych,użytkowników działek o wynikach wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej oraz na delegatów na zjazd okręgowy.a także o najważniejszych uchwałach podjętych przez Walne Zebranie Jednocześnie w terminie do 1 lipca 2015 r zarząd przedstawia działkowcom informację finansową dotycząca prowadzenia ROD za 2014 r. Informacja winna zawierać wpływy i wydatki ogrodu w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowania , a także zestawienia środków wpłacanych przez działkowców.