2016 WZS

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ROD Zalesie we Włocławku za rok 2016

Propozycje materiałów sprawozdawczych

Dokumenty PDF do pobrania z DYSKU GOOGLE

Przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Zalesie za 2016 r

Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu odbyło się w sali konferencyjnej OFK przy ul. Kilińskiego we Włocławku. Wobec wyjątkowo niskiej frekwencji wynoszącej zaledwie 11%, zebranie odbyło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania członek Prezydium OZ T-W PZD w Toruniu - Mirosław Piechocki , wobec ataków medialnych wymierzonych przeciwko PZD, zapoznał zebranych z Apelem Okręgowego Zarządu o aktywne włączenie się do walki o prawdę i rzetelność w ukazywaniu naszej społecznej pracy.

Przewodniczenie walnemu zebraniu powierzono członkowi ogrodu Mirosławowi Piechockiemu. Gościem zaproszonym był nowy "opiekun" z ramienia OZ - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Janusz Pączkowski.

Zebranie przebiegło dość sprawnie. Prezes ogrodu Leszek Twardowski przedstawił zebranym przygotowane sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2016 r oraz plan pracy i preliminarz na 2017 r, natomiast przewodniczący komisji rewizyjnej ogrodu - Henryk Miądlicki sprawozdanie z działalności swojej komisji oraz ocenę pracy zarządu w minionym roku.Dyskusja dotyczyła głównie spraw gospodarczo-remontowych.

Dyskutanci zwracali uwagę zarządowi na brak widocznych działań integracyjnych, braku organizacji współzawodnictwa ogrodowego czy też uczestnictwa w konkursach organizowanych przez jednostki nadrzędne. Polemikę wywołały propozycje podwyższenia opłaty ogrodowej oraz zwiększenia kwoty świadczenia dla aktywu . W niejednogłośnym głosowaniu przyjęto poniższe uchwały:

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Zalesie we Włocławku podjęło jednogłośnie uchwały

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016 r.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 r.

Zatwierdzenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 r zamykającego się po stronie przychodów i kosztów kwotą 29103,50 zł

Niejednogłośnie uchwalono opłaty ogrodowe w tym:

opłata ogrodowa - 0,52 zł/m2

opłata energetyczna - 10 zł/rok

opłata za hydrofornię - 35 zł/rok

W/w opłaty winny być uregulowane do końca m-ca czerwca br.

Na uzasadniony wniosek Zarządu przyjęto uchwałę o zwiększeniu kwoty na świadczenia dla aktywu ogrodowego do kwoty 5000 zł

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2016 r oraz podjętych uchwał udziela Zarząd ROD Zalesie we Włocławku