08. Wieści z ogrodu

Remont Hydroforni

Czas robi swoje. Po ponad trzydziestu latach urządzenia ogrodowej hydroforni wymagają generalnego przeglądu oraz przystosowania do wymogów przepisów Urzędu Dozoru Technicznego.

Po wstępnych oględzinach urządzeń uznano za konieczne przeprowadzenie remontu modernizacyjnego zbiorników wodnych, dokonanie pomiaru grubości ścianek, czyszczenie oraz przedstawienie do przyjęcia przez UDT.

Powyższe zadanie zatwierdzone zostało do realizacji przez Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze ogrodów korzystających z urządzeń hydroforni w tym: ROD Zalesie, ROD Pigwa i ROD Ustronie. Działkowcy tych ogrodów podjęli w związku z tym uchwały zobowiązując się do proporcjonalnej partycypacji w kosztach realizacji tego zadania w kwocie 100 zł od działki. Zarząd ROD Zalesie uzyskał na ten cel dofinansowanie z Okręgowego Zarządu Toruńsko Włocławskiego PZD w Toruniu w wysokości 15 tys. zł.

Remontu podjęła się Firma Białobrzeski & Kasprzak z Włocławka. Przystąpiono do czyszczenia zbiorników celem dokonania pomiaru grubości ścian płaszczy zbiorników, zbadano zawory bezpieczeństwa oraz uzyskano czasową zgodę UDT na użytkowania zbiorników i pobór wody przed wykonaniem odbiorowej dokumentacji technicznej dopuszczenia zbiorników do eksploatacji.

Zamówiono nowy zbiornik o poj. 4 metry sześcienne wraz z orurowaniem. Docelowo, po odbiorze UDT ROD Zalesie zamierza eksploatować dwa duże zbiorniki co zabezpieczy potrzeby dostawy wody na dotychczasowym poziomie.

Temat remontu urządzeń hydroforni był przedmiotem wspólnych działań trzech, dobrze wspólpracujących ze sobą zarządów ogrodów. Nadzór nad przebiegiem prac i załatwianiem spraw z tym związanych powierzono v-ce prezesowi ROD Zalesie - Kol. Januszowi Bednarczykowi, byłemu pracownikowi Biura projektów ZA Włocławek znającemu się na problemach związanych urządzeniami podległymi dozorowi UDT.

Osoby odpowiedzialne za obsługę i nadzór nad hydrofornią zostaną przeszkolone w I dekadzie 2015 r na koszt Okręgowego Zarządu uzyskując odpowiednie uprawnienia.

W miarę posiadanych środków planowany jest też remont budynku Hydroforni.

Oprac. MP

Informacja z Walnego Zebrania 2012

Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2011 rok

Sprawozdanie Kom.Rewizyjnej za 2011 r

Cięcie drzew 2012