Jak zostać działkowcem

Wyciąg z Uchwały nr 39/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z 25.03.2010 r.

w sprawie: przydziału działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

&1 pkt.1 Osoba ubiegająca się o przydział działki składa deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady.

§2 pkt.1 Przydział działki następuje na podstawie uchwały o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

§4 pkt.1 Nowemu użytkownikowi działki doręcza się „Decyzję przydziału działki” wydaną na podstawie uchwały.

§5 pkt.1 Po wniesieniu należnych opłat,Zarząd ROD przekazuje nowemu użytkownikowi działkę.

pkt.2 Samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy przydziału działki.

§6 pkt.1 W razie zrzeczenia się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki,pierwszeństwo w przydziale działki ma współmałżonek nie będący członkiem PZD, a w dalszej kolejności osoba bliska wskazana jako następca oraz pozostałe bliskie osoby.

§9 pkt. 2 Właściwy organ PZD odmawia przydziału działki na rzecz osoby, co do której zachodzi przypuszczenie,że działka będzie wykorzystywana do innych celów niż jej przeznaczenie a w szczególności do stałego zamieszkiwania,prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowania działki lub altany.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w Uchwały zawarte zostały w Biuletynie Informacyjnym nr 04/2010(nr 209) – do wglądu w Biurze ROD.

Za zgodność z postanowieniami Uchwały Zarząd ROD „Zalesie” Włocławek