Informacja z Walnego Zebrania 2012

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD”Zalesie” we Włocławku

14 kwietnia 2012 r w sali konferencyjnej Biura Zamiejscowego OZ T-W PZD we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włoclawku.

Proponowany porządek Walnego Zebrania przyjęto jednogłośnie. Na przewodniczącą zebrania wybrano członkinię zarządu Panią Jadwigę Walczak, która zapoznała zebranych z regulaminem Walnego Zebrania, powołała przez głosowanie członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przed złożeniem sprawozdań prezes Mirosław Piechocki zwrócił się do zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć członków związku którzy odeszli w tym roku z naszego działkowego grona tj. Jadwigi Kruszewskiej, Stefanii Nowakowskiej oraz członka okręgowego zarządu-prezesa ROD „Ruda I” Andrzeja Orankiewicza.

W dalszej części Mirosław Piechocki odczytał uchwałę zarządu ROD w oparciu o którą OZ T-W PZD w Toruniu wyróżnił 15 działkowców odznaką Zasłużony Działkowiec. Wyróżnieni zostali:

  • odznaką srebrną - Leszek Twardowski,
  • odznakami brązowymi - Adam Pierzchalski, Leon Sobczak, Jan Szczupakowski, Grzegorz Markiewicz, Józef Witkowski, Ludwik Dolatowski, Stefan Gierba, Janusz Skwarski, Krzysztof Walczak, Władysław Kaliński, Rafał Pawłowski, Jacek Kruszka, Bolesław Leśniewski i Władysław Sawiński..

Wyróżnionym odznaki wręczali, członek Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Pani Irena Zdrojewska oraz prezes ROD”Zalesie” Mirosław Piechocki. W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył Pan Leszek Twardowski.

Sprawozdanie merytoryczne z pracy zarządu ROD przedstawił prezes Mirosław Piechocki. W sprawozdaniu szeroko omówiona została realizacja Planu Pracy, postępy w poprawie estetyki i zagospodarowaniu działek oraz osiągnięcia ogrodu na forum okręgu i rejonu włocławskiego. Prezes ze szczególnym naciskiem akcentował własciwą pracę wszystkich członków zarządu oraz coraz liczniejszej grupy działkowców , dzięki którym ogród znalazł się w czołówce najlepszych ogrodów okręgu toruńsko-włocławskiego.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła prowadząca naszą księgowość Pani Irena Zdrojewska podkreślając prawidłową gospodarkę finansową oraz własciwie prowadzoną dokumentację finansową w ogrodzie.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - Pan Henryk Miądlicki. Kilkakrotne kontrole dokumentacji administracyjnej i finansowej potwierdziły, iż zarząd postępuje zgodnie z Regulaminem ROD oraz z obowiązującymi zasadami finansowymi

Komisja Rozjemcza kierowana prze Pana Rafała Rachuta stwierdziła, że nie miała w ciągu roku żadnych odwołań od uchwał i postanowień oraz skarg na pracę zarządu.

Po wysłuchaniu sprawozdań Komisja Mandatowa pod przewodnictwem Pana Józefa Witkowskiego złożyła sprawozdanie stwierdzające prawomocność obrad.

W-ce prezes zarządu ROD Pan Leszek Twardowski skupił się na wnikliwym omówieniu propozycji Planu Pracy na 2012 r., omawiając zagadnienia w zakresie spraw członkowskich, szkoleniowo-informacyjnych, remontowo-gospodarczych, integracyjno-rozrywkowych oraz bezpieczeństwa w ogrodzie.

Na bazie projektu Planu Pracy, księgowa ogrodu Pani Irena Zdrojewska przedstawiła szczegółowy preliminarz wydatków planowanych na 2012 r.

Prezes Mirosław Piechocki przedstawił członkom Walnego Zebrania propozycje wielkości opłat na rzecz ogrodu oraz ilości godzin do przepracowania społecznie na rzecz ogrodu i ewntualną wysokość ekwiwalentu za godziny nieprzepracowane.

W wyniku szerokiej i rzeczowej dyskusji członków ogrodu analizujących zasadność uchwalenia poszczególnych opłat oraz propozycji bogatego i realnego Planu Pracy na 2012 r przyjęto w/wym. wnioski oraz podkreślono konieczność przeprowadzenia konserwacji i uruchomienia oświetlenia w alejkach, a także konieczność zorganizowania kolejnego spotkania integracyjnego członków ogrodu na podsumowanie sezonu.

Przedłożone sprawozdania oraz wnioski zostały przegłosowane i zapisane w formie uchwał przez Komisję której przewodniczył Pan Andrzej Zamrzycki.

Tradycyjnie zebranie przebiegło sprawnie w spokojnej i rzeczowej atmosferze ku zadowoleniu członków ogrodu i jego zarządu.