2. Regulamin ROD

Ustawa o ROD

Najważniejszym aktem prawnym regulującym status działkowców, ogrodów i związku jest ustawa z 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa uznaje, że rodzinne ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, reguluje sprawy związane ze statutem PZD, daje naszemu związkowi osobowość prawną, ustaliła strukturę organizacyjną, określiła zasady finansowania oraz funkcjonowania ogrodów.

Statut PZD

Dokument uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniu 23 października 2014 r oczekuje na rejestrację w sądzie

Regulamin ROD

Dokument uchwalony przez KR PZD w dniu 21 lutego 2014 r, reguluje kompleksowo wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania ogrodu, zakresu działania organów ROD, zasad użytkowania działki oraz praw i obowiązków działkowców,

Nowy regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych , uwzględniający zmiany zawarte w Statusie Stowarzyszenia PZD w opracowaniu.