Sprawozdanie Kom.Rewizyjnej za 2011 r

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD”Zalesie” we Włocławku

za rok 2011

Wybrana przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 28.08.2010 r Komisja Rewizyjna została na skutek zmian organizacyjnych, po odejściu p.Jadwigi Walczak na inną funkcję w zarządzie, uzupełniona o p. Józefa Witkowskiego i działa obecnie w n/w składzie:

1. Miądlicki Henryk - przewodniczący

2. Bednarczyk Janusz - członek

3. Witkowski Józef - członek

W ciągu całego roku Komisja Rewizyjna dokonała trzykrotnie sprawdzenia działalności Zarzadu ROD" Zalesie".

Sprawdzono:

1. Realizację bieżących tematów ujętych w programie działania Zarządu na rok 2011.

2. Sprawy członkowskie - deklaracje, uchwały Zarządu ROD w sprawie uporządkowania terenu na poszczególnych działkach i realizację zaleceń.

3. Sprawy finansowe - bilans zysków i strat, dokumenty księgowe (faktury, rachunki, umowy o dzieło, nagrody, dotacje, raporty kasowe itp).

4. Zasadność uchwał podjętych na posiedzeniach przez Zarząd ROD.

5. Umowę Zarządu ROD z firmą Saniko odnośnie wywozu śmieci i odpadów organicznych(trawa, rośliny zielone).

6. Zgodność realizowanych prac technicznych z Planem Pracy na 2011 r.

7. Realizację tematu związanego z oświetleniem alejek. Stwierdzono, że problem nie został rozwiązany. Zaleca się podjęcie ostatecznych ustaleń i rozwiązanie tego zagadnienia w bieżącym roku.

Dobrym zwyczajem stało się uczestnictwo (z głosem doradczym) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w comiesięcznych posiedzeniach Zarządu ROD.

Reasumując, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłową i zgodną ze Statutem PZD działalność Zarządu i nie wnosi zastrzeżeń do jego pracy.

Włocławek, 05.04.2012 r. Za Komisję Rewizyjną

Przewodniczący

Henryk Miądlicki