09. Czy wiesz że ...

Różne przydatne informacje..

Opłata członkowska -na rok 2015 ustalona została w wysokości 6 zł, małżonkowie będący oboje członkami PZD - 2x3 zl+ 6 zł . Cała składka członkowska pozostaje w ROD i przeznaczona jest na cele statutowe ogrodu.

Opłata partycypacyjna - dotyczy kosztów ponoszonych przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostki okręgowe oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i Działkowców - 0,07 zł x m2 użytkowanej działki. Podział środków z tytułu partycypacji: jednostka okręgowa - 65% a jednostka krajowa - 35%

UWAGA W 2017 roku opłata członkowska i opłata partycypacyjna nie ulegają podwyższeniu

Nowe przepisy nie przewidują:

- składki w postaci ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu,

- zwrotu opłaty inwestycyjnej działkowcowi rezygnującemu z użytkowania działki w ogrodzie

Co powinniśmy wiedzieć o nowej ustawie o ROD

Dotychczasową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uznano za niezgodną z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny poważył zasadność ponad 20 artykułów tej ustawy.

Nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r oparta jest na projekcie obywatelskim i realizuje wszystkie wymogi Trybunału oraz uwzględnia większość postulatów działkowców.

Co się zmieniło ?

Ustawa daje znacznie większe uprawnienia działkowcom przez co spoczywa na nich większa odpowiedzialność niż dotychczas.

Dotychczasowy monopol w zarządzaniu ogrodami przez Polski Związek Działkowców uznany został za niezgodny z Konstytucją – grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (gminy).

W świetle nowej ustawy:

-powierzchnia działki nie może przekraczać 500 m2. Rodzinne Ogrody Działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub gmin oraz stowarzyszeń ogrodowych.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego mogą być w drodze umowy sprzedawane, oddawane w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD. W tych przypadkach gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych , energii elektrycznej oraz zaopatrzenia w wodę.

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy, na jej mocy, wszystkie ogrody stały się terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego PZD, a wszyscy użytkownicy działek automatycznie stali się jego członkami. To zaś oznacza że w tym roku muszą – czy im się podoba, czy nie – zapłacić składkę na rzecz PZD.

Nowa ustawa w art.12 wprowadza zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na działce.

Na terenie działki- art.13 – nie może znajdować się ponadnormatywna altana. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę z naruszeniem prawa stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie art 36 ustawy.

Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD który obowiązuje wszystkich działkowców i osoby przebywające na obszarze ROD. Większość postanowień dotychczasowych regulaminów obowiązuje nadal.

Dziedziczenie działek

Do niedawna można było co najwyżej przepisać działkę na dziecko lub wnuka. W przypadku śmierci działkowca pierwszeństwo w ubieganiu się o działkę miały jego bliskie osoby, które wspólni z nim ją użytkowały. Jeśli takich osób bnyło więcej niż jedna, a każda z nich chciała przejąć działkę, wybór należał do PZD. Teraz w podobnych sytuacjach ewentualny spór rozstrzyga sąd

Przenoszenie praw do działki

Przeniesienie praw do działki następuje w drodze uowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osoba fizyczną

Umowa stanowi oświadczenie o przeniesieniu praw oraz reguluje kwestię rozliczenia stro z tytułu znajdujących się na działce altany, nasadzeń urządzeń itp. obiektów stanowiących własność działkowca.

Zgodnie z wymogami ustawy umowa winna być zawarta w formie pisemnej, z podpisami poświadczonymi notarialnie. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy.

Jeśli spełnione są powyższe wymogi to umowa jest ważna lecz jej skuteczność będzie zawieszona do czasu zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Stowarzyszenie ogrodowe jako strona umowy dzierżawy działkowej musi mieć możliwość wyrażenia stanowiska co do nowej osoby W tym celu do zarządu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki z załączoną umową. Zarząd ma 2 m-ce na złożenie oświadczenia o zatwierdzeniu lub odmowie. Uchwała odmowna musi być pisemnie uzasadniona pod rygorem nieważności i podlega ewentualnemu zaskarżeniu w sądzie.

I najważniejsze

Ustawa wprowadza dwie niezwykle istotne zmiany a mianowicie dowolność członkostwa oraz dowolność stowarzyszania się.

Jak wynika z ustawy nie ma przymusu przynależności do stowarzyszenia PZD Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa. Oczywiście nie grozi za to utrata działki Należy podkreślić iż rezygnując z członkostwa w stowarzyszeniu zarządzającym ogrodem, działkowiec pozbawia się możliwości wpływania na decyzje np. wysokości opłat. Nie stosowanie się do zasad panujących w ogrodzie zagrożone jest utratą działki.

W tym roku działkowcy muszą zadecydować, kto będzie zarządzał ich ogrodem.Jeśli działkowcy chcą wziąć sprawy w swoje ręce muszą podjąć decyzję o powołaniu odrębnego stowarzyszenia ogrodowego które przejmie prowadzenie ogrodu. Decyzja o wyodrębnieniu ogrodu ze struktur stowarzyszenia PZD, zgodnie z ustawą, może być podjęta na odrębnym walnym zebraniu działkowców zwołanym wg zasad zawartych w ustawie

Aby zebranie takie było ważne o jego terminie należy powiadomić wszystkich członków pismem poleconym lub dostarczyć je przez upoważnioną firmę kurierską z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Aby decyzja była ważna na zebranie musi przyjść co najmniej 50% członków danego ogrodu. O ile frekwencja nie dopisze próbę można ponowić w ciągu 2 m-cy, wtedy uchwała byłaby ważna większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 30% działkowców, członków PZD

Jeśli dwa zebrania nie doprowadzą do wyodrębnienia nowego stowarzyszenia ogrodem zarządzać będzie stowarzyszenia ogrodowe PZD.

Ponowienie próby powołania nowego stowarzyszenia może być na wniosek 1/10członków ogrodu i zwołanie zebrania w ciągu 3 m-cy ale nie wcześniej niż po dwóch latach. Zignorowanie tych wymogów grozi tym, że sąd rejestrowy mógłby odmówić zarejestrowania nowego stowarzyszenia.

Ustawa dopuszcza istnienie wielu stowarzyszeń ogrodowych ale dany ogród może prowadzić jedno. Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia prowadzącego ogród. Stowarzyszenie wiodące uchwala regulamin któremu muszą podporządkować się wszyscy użytkownicy działek

Czy ogród może być zlikwidowany? O ile o istnieniu ogrodu przesądza uchwalony przez radę gminy plan zagospodarowania przestrzennego teren jest nie do ruszenia. Nowa ustawa umożliwia gminie likwidację ogrodu jeśli na tym terenie planuje się tzw cele publiczne – wtedy działkowcy otrzymują odszkodowanie a stowarzyszenie teren zamienny pod nowy ogród

W niniejszym, z konieczności czasowej, skróconym omówieniu postanowień ustawy nie poruszono prawa do działki w razie rozwodu, obwarowań dotyczących wypowiedzenia umowy i innych mniej istotnych artykułów.

Jeszcze jedna istotna sprawa zarówno dla użytkowników działek jak i stowarzyszeń zarządzających ogrodami.

Ustawa nałożyła na stowarzyszenia ogrodowe obowiązek zgłoszenia do właściwego organu administracji publicznej a więc do nadzoru budowlanego każdego przypadku budowy lub rozbudowy altany ponad dopuszczalne rozmiary Dotychczas nadzór budowlany nie palił się do wydawania ich posiadaczom nakazów rozbiórki

W okręgach w których przeprowadzono kontrole gminy ściągają podatek od nieruchomości za powierzchnię ponadnormatywną. Olbrzymie kłopoty mogą mieć ci którzy do tej pory ignorowali wymogi prawa budowlanego, a PZD, gmina i nadzór budowlany przymykały na ten proceder oczy. Obecne stowarzyszenie ogrodowe musi zgłaszać każdy taki przypadek do właściwego organu administracji publicznej. Co dalej? W stowarzyszeniu PZD wyjaśniają, ze w przypadku braku możliwości zmniejszenia altany ze względów konstrukcyjnych zachodzi konieczność jej wyburzenia. Działkowiec nie otrzyma za ponadwymiarową altanę odszkodowania a na dodatek gmina obciąży go podatkiem od nieruchomości.

Sprawa uwłaszczenia

Nowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach działkowych zmieniła tytuł prawny działkowców do gruntu. Do 19 stycznia 2014 r. działkowcowi przysługiwało prawo do zwykłego użytkowania gruntu.

Teraz przekształcono to prawo w dzierżawę działkową, która może być przeniesiona na inną osobę pełnoletnią o ile stowarzyszenie ogrodowe z przyczyn uzasadnionych nie będzie miało do tej osoby zastrzeżeń.

Ustawa przewiduje również możliwość dokonania wpisu dzierżawy do księgi wieczystej nieruchomożci na której znajduje się ogród.

A co z uwłaszczeniem ?

Sprawa uwłaszczenia nie była ujęta w przyjętej ustawie ze względu na pewne rozbieżności w interesach zainteresowanych stron. Stąd też, aby nie blokować przyjęcia, w art.29 ustawy zapisano, że zasady, warunki i tryb ustanawiania na rzecz działkowca tytułu prawnego do działki określi odrębna ustawa.

Rozbieżności dotyczyły głównie losów ogrodów które nie mogą się wykazać tytułem prawnym do użytkowanych gruntów .

Problemem są grunty będące własnością gminy oddane w użytkowanie wieczyste lub na długi termin. Grunty te stanowią około 2/3 wszystkich gruntów użytkowanych przez stowarzyszenia ogrodowe w Polsce i znajdują się głównie w dużych miastach poszukujących terenów pod zabudowy deweloperskie lub handlowe. O te i inne próby niekorzystnego dla działkowców zapisy walczyła specjalna grupa prawników PZD.

Uwaga

Najnowsze wydawnictwo KR PZD w Warszawie udostępniło broszurę USTAWA o ROD w pytaniach i odpowiedziach. Jest to zbiór naistotniejszych pytań i wyjaśnień związanych z nową ustawą o ROD

Jak zostać działkowcem (rozwiń)

Wątpliwości dotyczące korzyści z ewentualnego wyodrębnienia się ze struktur PZD

Zgodnie z nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, do stycznia 2015 r, we wszystkich ogrodach działkowych muszą odbyć się ustawowe zebrania działkowców.

Przed działkowcami staje zatem nie lada problem. W najbliższym czasie muszą zadecydować kto będzie zarządzał ich ogrodami, a tym samym czy popierać ewentualne wyodrębnienie się ze struktur PZD czy w nich pozostać.

Podczas prac nad nową ustawą działkową wielokrotnie mówiono o tym, że działkowcy marzą o oderwaniu się od PZD, dlatego trzeba dać im taką możliwość. Jednak dziś, kiedy rzeczywiście nowe prawo na to pozwala okazuje się, że zdecydowana większość użytkowników działek chce nadal pozostać w związku. Na rewolucję się nie zanosi.

Zwolenników wyłączenia ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego PZD czeka bardzo trudne zadanie przekonania do swoich racji pozostałych działkowców. Wielu z użytkowników działek to osoby starsze, emeryci i renciści którzy nie bardzo rozumieją wprowadzone ustawą zmiany i którzy boją się jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu ogrodu. Prawdą jest,że działkowcy marzą o świętym spokoju i wiedzą także, że ataki na grunty ROD będą trwały ciągle gdyż grunty przez nas zajmowane w wielu rejonach kraju są łakomym kąskiem dla ludzi interesu.

Jaką więc podjąć decyzję ma ogół działkowców, na co ma zdecydować się działkowicz ?

Ludzi prostych łatwo zmanipulować w każdą ze stron, stąd też nasuwające się wątpliwości należy wyjaśnić rzetelnie bez sugerowania kierunku wyboru. Kto zatem odpowie nam na poniższe wątpliwości.

1. Pozostając w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, będąc jego członkiem mamy zagwarantowane dotychczasowe prawa i obowiązki, znamy wysokość opłat członkowskich i opłaty na rzecz ogrodu. Możemy wnosić uwagi i propozycje do rocznego planu działania zarządu, można ten zarząd wybierać i być do niego wybieranym.

2. Nie będąc członkiem PZD zmuszeni będziemy zastosować się do wszystkich postanowień statutu i regulaminu ogrodu bez możliwości czynnego uczestnictwa w decyzjach dotyczących władz ogrodu, opłat działkowych itp.

3. Nie wiemy czy rezygnując z członkostwa w PZD będziemy zmuszeni do ponoszenia podobnych czy też większych kosztów administracyjnych za użytkowanie działki niż członkowie tej organizacji.

4. Dylemat – głosować za wyodrębnieniem się ogrodu ze struktur PZD w nowe stowarzyszenie czy nie?. Wiadomo, że przed wyodrębnionym stowarzyszeniem staną poważne problemy organizacyjne zarówno w chwili jego tworzenia jak i później w normalnym działaniu. Przecież samodzielne prowadzenie ogrodu, jego spraw administracyjnych, finansowych, księgowości, prowadzenie remontów i inwestycji prawdopodobnie spowoduje znaczny wzrost opłat ogrodowych. Każda pomoc prawno-gruntowa , porady inwestycyjne ,rozliczenia skarbowe itp. spowodują dodatkowe podniesienie kosztów które mogą odbić się znacznie na opłatach działkowych – szczególnie w mniejszym ogrodzie.

5. Czy można liczyć na wsparcie finansowe z zewnątrz np. z gminy – trudno przewidzieć, ale z życia wiadomo, iż z „małym” nikt zbytnio się nie liczy. Czy można liczyć na dofinansowanie z UE działalności stowarzyszenia ogrodowego. Należy sądzić, że i tu są małe szanse. Przecież gdyby nawet podciągnąć pewne wydatki pod ochronę środowiska , aby uzyskać dofinansowanie trzeba najpierw wyłożyć spore pieniądze swoje . Z czyjej kieszeni? Emeryta ?

6. .Inne wątpliwości: - co będzie , kto nas obroni jak gmina podejmie decyzję o likwidacji ogrodu, ile wtedy będzie kosztować pomoc prawna?

7. . Co będzie jeśli infrastruktura ogrodowa wymagać będzie jednorazowego, znacznego nakładu środków Skąd otrzymać pomoc, dotację celową czy też bezprocentową pożyczkę ? A przecież wiele ogrodów posiada stare kilkudziesięcioletnie hydrofornie i sieci wodociągowe.

8. Co będzie jeśli nikt z działkowców nie zechce pracować społecznie i ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mienie i finanse ogrodu? Kto i za ile poprowadzi księgowość. Czy będzie opłacalne zatrudnianie w ramach etatów cz nawet umów zleceń obcych ludzi?

9. Co będzie jeśli osoby administrujące lub prowadzące sprawy finansów czy księgowości nie będą solidne , doprowadzą do malwersacji finansowych czy zaniedbania dokumentacyjnego? Dzisiaj mamy gwarancje, że w przypadku stwierdzenia wadliwego działania osób odpowiedzialnych za kierowanie ogrodem możemy liczyć na interwencję jednostki nadrzędnej bez konieczności występowania do sądu, gdzie należy wskazać winnych, przedłożyć pełną dokumentację, świadków i czekać latami na wyrok.

10. Dzisiaj wiemy ile kosztuje nas utrzymanie jednostek nadrzędnych. Wbrew malkontentom, uczciwie licząc roczny koszt utrzymania tzw ”czapy” waha się w cenie dobrej paczki papierosów. A przecież z tej kwoty jakaś część wraca do ogrodu w postaci materiałów informacyjno- propagandowych, szkoleń dotacji nagród itp.

11. Czy niektóre osoby grupy inicjatywnej dążące do wyodrębnienia ogrodu faktycznie kierują się dobrem zachęcanych działkowców, czy też montują nowe stowarzyszenie z zemsty za własne niepowodzenia poprzedzone niechlubną kartą w PZD ?

Zgodnie z zapisem powrotu do struktur PZD już nie będzie. I co wtedy? Czy nawet stworzenie nowego związku świeżo wyodrębnionych stowarzyszeń ogrodowych, zagwarantuje to samo co dotychczasowe PZD. Przecież powstanie identyczna „czapa” tylko nie wiadomo czy mniej kosztowna.

Przedstawiony materiał to tylko część wątpliwości . PZD w swoim przewodniku po ustawie pisze o czym warto pamiętać i sugeruje dlaczego warto pozostać w dotychczasowym stowarzyszeniu ogrodowym. W dokumencie tym podkreślono doświadczenie w prowadzeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zasługi w ocaleniu i walce o przeforsowanie projektu obywatelskiego ustawy, pomoc finansową ogrodom zabezpieczenie praw przy likwidacji ROD, pomoc prawników, rozwiązywanie sporów, obniżkę kosztów i reprezentowanie w relacjach z władzami miast a nawet na poziomie kraju.

Te stwierdzenia trudno podważyć a mimo to oczekujemy aby odpowiednio przygotowane osoby z grupy inicjatywnej dążącej do wyodrębnienia odpowiedziały przekonywująco na powyższe wątpliwości oraz zachęciły nas wszystkich do swoich racji.

Opłaty za działki

Okręgowe Dni Działkowca

Razem bezpieczniej