Zawiadomienie 1

Post date: 2012-02-25 22:21:08

Wobec stwierdzenia kilku przypadków rozbieżności pomiędzy metrażem działki ujętym w decyzji a stanem faktycznym Zarząd ROD „Zalesie” podjął uchwałę o konieczności dokonania dokładnych obmiarów działek.

Zweryfikowane obmiary stanowić będą podstawę do zmiany decyzji o przydziałe działki w użytkowanie a uaktualniony metraż do własciwych naliczeń corocznej składki członkowskiej oraz opłat na rzecz ogrodu.

O wynikach ponownych obmiarów działkowcy powiadomieni zostaną osobiście lub na piśmie.

Wszelkie zastrzeżenia co do rzetelności pomiarów i wyliczeń gabarytów działki - kierowane do zarządu - będą podstawą do dokonania ponownych obmiarów w obecności osoby zaintresowanej.

Zarząd ROD”Zalesie”