04. Walne Zebrania

Najwyższym organem samorządu PZD w rodzinnym ogrodzie działkowym jest Walne Zebranie Członków

Szczegóły dotyczące zasad zwoływania, przebiegu oraz praw i obowiązków członków PZD

zawarte zostały w &74 - 87 Statutu PZD oraz w Rozdziale III Regulaminu Ogrodu Działkowego.

Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwoływane są raz w roku w marcu lub w kwietniu.

Walne Zebrania Sprawozdawcze ROD Zalesie we Włocławku

2013 WZS 2014 WZS 2015 WZS 2016 WZS