Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok

S p r a w o z d a n i e

z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie”

we Włocławku za rok 2011

Szanowni Państwo

Mija kolejny rok pracy Zarządu Ogrodu. W ciągu 20 miesięcy urzędowania, Zarząd konsekwentnie dążył do poprawy sytuacji organizacyjnej, a także techniczno-gospodarczej Ogrodu.

Działając według zasad wynikających ze Statutu PZD oraz Regulaminu ROD dążyliśmy do poprawy wizerunku ogrodu zarówno w oczach własnych członków jak i wobec przełożonych oraz obserwatorów z zewnątrz.

To nie są puste, górnolotne słowa. W ciągu minionego roku w pełni zrealizowaliśmy najważniejsze zadania wynikające z zatwierdzonego przez Walne Zebranie Planu Pracy na 2011 rok.

I tak do najważniejszych zadań zaliczyć należy:

 • wykonanie wału przeciwpowodziowego, uniemożliwiającego wdzieranie się wody na ogród w rejonie parkingu i końcowej części cieku wodnego. Wyrównaliśmy nierówności parkingu. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację z Krajowej Rady PZD w wysokości 10 tys.zł. Dużej bezinteresownej pomocy udzieliła nam SM: ”Południe”.
 • wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu na odcinkach ujętych w planie jako najpilniejszych. Część ogrodzenia wzmocniono lub wymieniono słupki. W ramach tej inwestycji wykonano utwardzony podjazd w bramie głównej Ogrodu. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy wcześniej dofinansowanie z Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w wys. 9 tys.zł.
 • dokonanie przeglądu studzienek wodociągowych , wymieniono pokrywy studzienek na nowe.
 • dwukrotnie usuwano awarie pomp głębinowych oraz dwukrotnie awarie połączeń kołnierzowych rurociągu wodnego w rejonie studni nr 3 i parkingu. Awarie rurociągów potwierdzają nasze obawy o pogarszający się stan trzydziestoletniej sieci wodociągowej.
 • w czynie społecznym usunięcie zamulenia rurociągu al. Cyprysowej w rejonie działek Nr 40 - 42.
 • przeprowadzenie dokładnego przeglądu przydziałkowych skrzynek licznikowych i bezpiecznikowych celem wyeliminowania ewentualnego, niekontrolowanego korzystania (kradzieży) energii elektrycznej. Kradzieży nie stwierdzono, natomiast zlokalizowano i wymieniono na koszt działkowców 23 liczniki działające wadliwie. Aby uniknąć samowoli osób niekompetentnych zaplombowano wszystkie skrzynki bezpiecznikowe.
 • wycięcie czterech olch zagrażających swoim pochyleniem wygrodzeniu transformatora, budynkowi hydroforni oraz altance na działce nr159.
 • dokonanie ponownego obmiaru wszystkich działek w ogrodzie celem uaktualnienia wadliwych decyzji przydziału działek.
 • oczyszczenie i udrożnienie ¾ długości cieku wodnego przepływajacego przez ogród. Zadanie to wykonali w ramach czynu na rzecz ogrodu działkowcy których działki przylegają do tego cieku.

Niestety - kilku działkowców z tego rejonu zlekceważyło problem, tak więc groźba ewentualnego podtapiania działek ciągle istnieje.

 • dokonanie kilkukrotnego przeglądu stanu zagospodarowania i estetyki naszych działek oraz ich otoczenia.

Efektem przeglądów było wyróżnienie 17 działkowców dyplomami i nagrodami książkowymi, a 13 działkowców zaangażowanych społecznie na przestrzeni 35 lat istnienia ogrodu wyróżnienie odznaką Zasłużony Działkowiec.

Jednocześnie za całoroczne zaniedbanie i zachwaszczenie swoich działek upomnienia otrzymało 11 działkowców przy czym w dwóch przypadkach pozbawiono członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki. Działkowcy lekceważący wszelkie postanowienia statutu oraz podstawowe zasady współżycia w zorganizowanym społeczeństwie stanowią poważny problem, który wymaga odrębnego omówienia i decyzji Walnego Zebrania.

 • w zakresie bezpieczeństwa ogrodu współpracowano z patrolami Policji i Straży Miejskiej.
 • spisanie trójstronnego porozumienia regulującego zasady rozliczania kosztów związanych z korzystaniem z dostaw wody, energii elektrycznej oraz miejsca składowania odpadów pomiędzy naszym Ogrodem a ROD”Pigwa” i ROD”Ustronie”.
 • zorganizowanie spotkania integracyjnego Dożynki 2011 zapraszając do udziału działkowców z ROD”Pigwa”.

Z przykrością należy stwierdzić, że większość z wyżej wymienionych zadań zmuszeni byliśmy zlecać do wykonania firmom lub osobom z poza ogrodu. W dalszym ciągu większość działkowców nie zamierza fizycznie pomagać, natomiast ich oczekiwania są coraz większe i najlepiej aby nie skutkowały zwiększaniem składki. Jest to zatem kolejny temat do szerokiego omówienia na forum Walnego Zebrania.

Jeśli chodzi o zadania niezrealizowane to:

 • nie wykonano remontu budynku hydroforni i pomieszczenia biurowego. Przyczyna - brak mocy przerobowych. Zadanie realizowane jest w tym roku.
 • nie rozwiązano problemu wykorzystania instalacji oświetleniowej alejek. Liczymy na państwa dyskusję i wnioski.

Szanowni Państwo

W 2011 roku przystąpiliśmy do konkursu na najlepiej zagospodarowany ogród i indywidualnie działkę. Wymagania konkursowe były wysokie. Dzięki zrozumieniu potrzeby zadbania o estetykę naszych działek i ich otoczenia ze strony większości działkowców Ogród nasz zdobył II miejsce w Okręgu a indywidualnie działka W.Frątczaka, spełniając w 100% wymogi regulaminu konkursu I miejsce w Okręgu. To duży sukces, zważywszy na fakt, iż przystępując do konkursu musieliśmy przedłożyć komplet prawidłowo prowadzonej dokumentacji organizacyjno-technicznej, kronikę ogrodu oraz bibliotekę działkowca.

Staraliśmy się w krótkim czasie równać do najlepszych. Czy nam się to udało? Ocenicie Państwo sami w dyskusji. Krajowa Rada PZD i Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego widzą i doceniają nasze osiągnięcia zdobyte w tak krótkim czasie. Staliśmy się czołowym ogrodem w rejonie włocławskim PZD.

Jak wcześniej zostało wspomniane posiadamy wzorowo prowadzoną dokumentację działalności Ogrodu, utworzyliśmy Bibliotekę Działkowca, powołaliśmy Społeczną Służbę Instruktorską, mamy wreszcie jako nieliczni w okręgu własną stronę internetową.

W uznaniu naszego zaangażowania dwukrotnie w krótkim czasie dofinansowano nasze inwestycje. Zarząd Okręgu wyróżnił nasz Ogród powołując naszego członka Zarządu do reprezentowania włocławskich ogrodów poprzez asystę w poczcie sztandarowym.

Zaproszono przedstawiciela naszego Ogrodu na II Kongres PZD w Warszawie. Na nowopowołanym Kolegium Prezesów ROD rejonu włocławskiego prezesi powierzyli funkcję sekretarza Kolegium Waszemu prezesowi. Kierownictwo Okręgu stawia nasz ogród jako wzór do naśladowania .Efektem tego jest powierzenie Prezesowi ROD”Zalesie” funkcji jednego z pełnomocników Okręgu d/s przygotowania i przebiegu Walnych Zebrań w kilku innych sąsiednich ogrodach. Wreszcie Krajowa Rada PZD dziękując za zaangażowanie w przygotowanie badania pt”Kim są polscy działkowcy w 2011 r” wyróżniła nasz Ogród oficjalnym podziękowaniem i przekazaniem 35 pozycji książkowych na wyposażenie biblioteki.

Przedstawiciel władz miasta Pani Prezydent Wanda Muszalik oraz Prezes Okręgu dr Ryszard Chodynicki wysoko ocenili organizację spotkania integracyjnego - Dożynki 2011 a w szczególności tak liczny udział oraz atmosferę jaką Państwo stworzyliście. O tym, z nutką nieukrywanej zazdrości szeroko mówiło się w gronie działkowców innych ogrodów.

W tym roku Zarząd postanowił zgłosić nasz ogród do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą i najaktywniejszą stronę internetową w PZD. Zachęcam wszystkich Państwa od jej oglądania i współtworzenia, a także do korzystanioa z proponowanych usług i porad prawnych oraz ogrodniczych.

Jak Państwo obserwowaliście w ciągu minionego roku, dzięki solidnej pracy i zaangażowaniu gospodarzy ogrodu, nie mieliśmy większych problemów z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń oraz sieci wodociągowej i energetycznej.

Podobnie z czystością i estetyką terenów ogólnych ogrodu. Mimo istnienia pewnej grupy działkowców niechlujnych, leceważących wszelkie zasady porządkowe i ekologiczne gospodarzowi udało się zadbać na bieżąco o czystość w rejonie pojemników na śmieci, parkingu, w alejkach oraz na zewnątrz Ogrodu. Ogólne tereny zielone wewnątrz i na zewnątrz Ogrodu były zadbane na bieżąco.

Sprawy finansowo-księgowe przedstawimy w sprawozdaniu finansowym, nie mniej nie sposób podkreślić, iż w ciągu minionego roku nie bez problemów ściągnęliśmy w 100% wszelkie opłaty członkowskie oraz znaczną ilość należności za pobraną energię elektryczną przez działkowców.

Było to możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszej Kasjerki.

Szanowni Państwo

Na wymienione w sprawozdaniu osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z planu pracy oraz dązenie do poprawy wizerunku naszego Ogrodu składa się systematyczna praca i zaangażowanie wszystkich członków Zarządu, przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz wąskiej grupy oddanych sprawie społeczników. To jest wyjątkowo zgrana grupa ludzi nie zrażająca się napotykanymi trudnościami i obojętnością społeczną wielu działkowców. Jesteśmy przekonani, że osiągnięcia Zarządu, a tym samym Ogrodu doprowadzą do poprawy aktywności naszych działkowców.

Ocenę zaangażowania i osiągnięcia Zarządu na terenie Ogrodu jak i na zewnątrz pozostawiamy jednak Państwu. Ze swej strony ciągle oczekujemy od Państwa podpowiedzi i rzetelnych uwag niezbędnych do dalszej pracy. Powierzyliście nam trudne i niewdzięczne zadanie kierowania ogrodem. Pomóżcie, ale też i nie utrudniajcie nam w ich realizacji.

Włocławek, dnia 10 kwietnia 2012 r.