Surnames‎ > ‎

Hoskin

Generation 6:
Elizabeth Jane Hoskin
        --Michael Sevetus Gosney
        --Mary "Mollie" Gosney
        --Katherine "Kate" C. Gosney
        --Richard "Orner" Gosney

Generation 7:
Unknown Hoskin from England
    +Unknown
        --Elizabeth Jane Hoskin, b. September 23, 1818 in England
Comments