E-lijn

De "E" staat voor "exploratie en ethiek in de gezondheidssector". Deze lijn wordt gegeven door verschillende professoren en lesgevers. Er worden ook verschillende lesvormen gebruikt.

Deze lijn geldt voor 5 studiepunten, deze zijn relatief gemakkelijk te verdienen als je een beetje je best doet.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Onderdelen

Mentorsessies

De hele groep wordt in het begin van het jaar ingedeeld in kleine groepjes. Elk groepje wordt dan een mentor toegewezen. Dit is (meestal) een arts die doorheen het curriculum als vertrouwenspersoon kan optreden. Tijdens het jaar kom je een aantal keer samen en zal je een paar opdrachten moeten maken, maar deze vallen goed mee en vergen niet al te veel tijd. Het is een kans om met een arts in contact te komen, vragen te stellen en te praten over jouw zorgen en ideeën omtrent het beroep als arts.

Professioneel gedrag

Dit houdt eigenlijk de normale dingen in zoals vriendelijkheid, stiptheid en beleefdheid tegenover je medestudenten en professoren. Er wordt hierover in het begin van het eerste semester ook een les gegeven.

Dit wordt getest op het einde van het jaar: er wordt een mail verstuurd om de mentors te evalueren, vergeet dit niet tijdig te doen, want ook deze enquête staat op punten!

Ethiek (1e semester)

In het eerste semester draait E-lijn vooral rond ethiek. Er worden hier enkele lessen gegeven en in kleinere groepjes worden casussen besproken met een arts.

Studium generale

Dit zijn voordrachten, lezingen of andere vormen van presentaties verspreid over het eerste en tweede semester. De voordrachten handelen rond een jaarthema dat bekend wordt gemaakt aan het begin van het academiejaar. In totaal moet je 3 voordrachten hebben bijgewoond en er een verslag van minstens 500 woorden over hebben geschreven. In dat verslag probeer je je eigen mening, idee of visie rond de lezing te formuleren, het is niet de bedoeling een samenvatting te geven! Die 3 verslagen moeten dan geüpload worden op Minerva via Dropbox. Wanneer je niet aan dat aantal bent geraakt, moet je een grote opdracht maken tijdens de tweede zit, dus het advies is om er tijdens het jaar gewoon 3 neer te pennen.

Verpleeghulpstage (begin 2e semester) -

De eerste twee weken van het tweede semester (begin-midden februari dus) gaan de studenten van de tweede bachelor op verpleeghulpstage. Deze stage duurt twee weken en vindt plaats in een woonzorgcentrum of ziekenhuis op de dienst geriatrie. Via Minerva kunnen de studenten hun stageplaats kiezen uit een lijst. Tijdens de stage zelf is het de bedoeling dat er meer gefocust wordt op communicatie, de multidisciplinariteit en de beleving van de bewoner op somatisch, psychisch en sociaal vlak dan op technische en klinische vaardigheden. Er dient per dag een dagboek gemaakt te worden en gedurende de hele stage ook enkele grotere opdrachten. Alvorens de stage begint, is er een theoretische les met meer uitleg en een sessie in kleinere groepjes van ongeveer 20 studenten met een begeleider. De eerste vrijdag van de stage is er een terugkommoment in diezelfde groepjes met diezelfde begeleider. Na afloop van de stage volgt er een individueel moment met die begeleider. Daarin worden je medewerking tijdens de sessies, je opdrachten, je dagboek en de evaluatie van je stagemeester besproken.

Ouderenzorgstage

  • Week 1: groep A doet ouderenzorgstage, terwijl groep B als voorbereiding op het blok Locomotorisch Stelsel en Huid de osteologie bestudeert (en op vrijdag een toets aflegt)
  • Week 2: net omgekeerd; groep B doet nu ouderenzorgstage, groep A bestudeert de osteologie (met toets op vrijdag)

Organisatie in de gezondheidszorg (2e semester)

Over dit onderwerp wordt er een les gegeven waarbij aansluitend een groepswerk: er wordt een artikel over de organisatie van de gezondheidszorg op Minerva gezet, jullie worden onderverdeeld in groepjes, elk groepje moet een topic samenvatten en dan voorstellen in het auditorium aan jullie medestudenten. Hierbij hoort ook nog een bezoek aan een gezondheidsinstelling in kleine groepjes. Nadien moeten jullie als groep een poster maken over wat de instelling doet, wat haar doelstellingen zijn, wie hun doelpubliek is, de rol van de arts, ...

Examen

Voor E-lijn heb je 2 examens:

  • In het eerste semester: examen ethiek, bestaande uit 20 meerkeuzevragen met telkens 4 antwoordmogelijkheden. Het examen valt in de inhaalweek omdat er in principe amper kan voor worden geleerd en je op die manier meer tijd overhoudt in de echte examenperiode in januari.
  • In het tweede semester: een meerkeuze-examen over de organisatie van de gezondheidszorg op de PC + postervoorstelling van een gezondheidszorginstelling (beide vallen nog vóór de echte examenperiode in juni)

FAQ