4.3 Grunnforhold

Deler av de potensielle utbyggingsområdene kan forårsake eller være utsatt for skred.

Før utbygging er det spesielt viktig å vurdere skredfaren i det antatt kontinuerlige kvikkleirelaget mellom Høgskoledalen og Nidelven og lokalt i skråningene ned mot Høgskoledalen.

Det må gjøres nye stabilitets- og utløpsvurderinger før det kan planlegges utbygging.

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det er et mål at myndighetskrav skal avklares tidlig.

Det er mektige forekomster av sprøbruddmateriale (kvikkleire) fra Nedre Singsaker og Duedalen ned mot Øvre Bakklandet på begge sider av Lillegårdsbakken. Videre er det påvist forekomster av sprøbruddmateriale nord for Eidsvolls gate mellom Singsaker og Høgskoledalen. Disse lagene strekker seg innunder Høgskoledalen og fortsetter videre nedover mot Singsakersletten, Vollabakken og Nidelven. Det er også mektige forekomster av sprøbruddmateriale på sentrale deler av Prestegårdsjordet og i vestre del av kvikkleiresone Singsaker-Tyholt.

Det synes å eksistere en kontinuerlig korridor med sprøbruddmateriale fra området øst for Kjemihallen på Gløshaugen, langs Høgskoleringen og ned mot østre skråning i Høgskoledalen ved Eidsvolds gate. Denne korridoren etablerer en kontinuerlig forbindelse mellom kvikkleiresone Berg studentby og kvikkleiresone Øvre Bakklandet – Singsaker. Dette kan ha betydning for stabilitetsforholdene mellom Gløshaugplatået og de sørligste deler av Bakklandet ned mot Nidelven.

Områder uten sprøbruddmateriale er påvist på nedre deler av Bakklandet ved Teglverkstunet, i området ved Tidemanns gate opp mot Jonsvannsvegen og på vestre del av Gløshaug-platået fra nedre del av Høgskoleparken til søndre del av Hesthagen.

Følgende områder er ansett å være mest utsatt stabilitetsmessig: Duedalen-Lillegårdsbakken, området ved Vollafallet, terrassene ved Schives gate, deler av skråningene rundt Høgskoledalen og på Prestegårdsjordet ved Berg prestegård. Videre må det også fokuseres på stabilitetsforholdene på øvre del av Bakklandet opp mot Singsaker, nordre del av Prestegårdsjordet og området mellom Høgskoledalen og nedover mot Vollabakken og Nidelven.

Kilde:

  • Multiconsult 2011 og 2013
  • Se også Trondheim kommunes kart, tema grunnforhold