Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus Elgeseter (VPOR)

Arbeidet med den veiledende planen for offentlig rom i bycampus Elgeseter bygger på kommunens og universitets mål for bycampus så langt disse er relevante, på stedsanalysen for bycampus og på innspill så langt i planprosessen. Planen er utarbeidet i samsvar med aktuelle utbyggingsplaner innenfor planområdet samt forslag til planprogram for NTNUs campusutbygging med rammer for utbyggingen. Det foreligger ikke konkretiserte utbyggingsplaner for campus før høringen av denne planen. Det er derfor et overordnet konsept for campusutvikling som er lagt til grunn. Planen er utarbeidet i samråd med NTNU, Statsbygg og kommunale og regionale fagetater.

Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus er utarbeidet med en planhorisont på 10 år, i samsvar med plan- og bygningslovens anbefaling.

Planen består av to hoveddeler, temakart med prinsipper for planleggingen og en beskrivelse av foreslåtte tiltak for fornyelse og nyanlegg.

Når de enkelte reguleringsplaner fremmes for behandling blir det tatt endelig stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres når (rekkefølgekrav eller andre avtaler) og på hvilken måte (forholdet til de foreslåtte prinsippene og temakartene). Det betyr at ikke alle tiltak som er beskrevet vil bli gjennomført i forbindelse med campusutbyggingen. De kan bli gjennomført av andre, for eksempel Miljøpakken, eller bli knyttet til andres utbygginger i byområdet.

Vedlegg 1 VPOR for Bycampus Elgeseter.pdf

bycampus.no er utviklet av Byplankontoret i Trondheim kommune, som også har redaktøransvar. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss byplan.postmottak@ trondheim.kommune.no