3.5 Nyttetransport

Det er forventet at nyttetrafikken vil øke i årene framover. Med nyttetrafikk menes både godstransport, varelevering og leveranse- og servicetrafikk.

1800-talls byen med trange gater og sammenhengende bybebyggelse har i utgangspunktet dårlig potensial for omfattende nyttetrafikk, med mulig konflikt med gode og attraktive byrom og prioritert fremkommelighet for gående og syklende.

Det er til nå ikke formulert noen egne mål om framkommelighet og tilgjengelighet for nyttetrafikk, og dette er et tema vi må arbeide videre med.