2 Byliv

Byliv handler om hvordan vi mennesker bruker byen.

Kulturliv bidrar med opplevelser og inntrykk.

Næringslivet hjelper oss med å dekke våre behov.

Dagliglivet påvirkes av omgivelsene i vårt nærmiljø.

Barnehage på tur i Høgskoleparken Foto: Ane Yde Aasen

Kartet viser funksjonssammensetning og ble utarbeidet av Eggen arkitekter i forbindelse med NTNUs visjonsarbeid i 2016.

Midtbyen har et stort mangfold av funksjoner. Gløshaugen har stort sett universitetsfunksjon med noen serveringssteder og biblioteker.

St.Olavs er også et område med et begrenset antall ulike byfunksjoner.

Bydelen Elgeseter består i dag av til dels homogene områder for bolig, universitet og sykehus. Det ligger et potensial for større blanding av funksjoner i bydelen.


Den strukturelle åpenheten, drift døgnet rundt og de korte avstandene til byfunksjonene gjør at St. Olav fremstår bymessig til tross for at begrenset antall byfunksjoner.

Gløshaugen har i likhet med St. Olavs få ulike funksjoner. Området har universitetbygg med tilhørende kantiner, biblioteker og kafeer. Bylivet på området følger i stor grad timeplanen til studentene, noe som gir lite aktivitet i sommer- og juleferien. Da holder også kantinene og kafeene stengt, og områdene fremstår som folketomme.

Trappen foran Studentersamfundet brukes når folk venter på bussen.

Sosiologisk poliklinikk har på oppdrag fra Trondheim kommune utarbeidet et utkast til metodikk og metode for å analysere byliv. Metodepakken Bylivsinnsikt er en kvalitativ tilnærming til studier av byliv, og består av tellinger, observasjon og intervju. Et viktig poeng med de kvalitative analysene er å supplere og utfylle de mer kvantitative registreringene våre nye bylivsregnskap gir for bruk av byrom.

Rapporten er utviklet med bakgrunn i metodestudier i Bycampus, arbeidet er derfor også en god kilde til kunnskap om byliv i bycampus, da med fokus på case-byrommene Klæbuveien, Teknoaksen og de sentrale byrommene på St. Olavs.

Finalebanen en solfylt septemberdag.
Bylivsinnsikt_sospol.kunnskapsaksen.hefte.pdf
Bylivsinnsikt En metodisk tilnærming til utforskning av byrom_sospol.kunnskapsaksen.rapport.pdf