2 Gangforbindelser

  • Det skal etableres tette, sammenhengende nett av trygge, attraktive gangforbindelser med kort og tydelig vei til viktige målpunkt. Kvartalstørrelsen bør ikke være større enn 90*90 meter. Gangnett i utbyggingsområder bør korrespondere med byens øvrige gangnett på en tydelig måte.
  • Gangnett bør så langt mulig utformes for allmenn tilgjengelighet. For nye undervisningsbygg skal gangforbindelse fra hovedinngang til nærmeste kollektivholdeplass være universelt utformet.
  • Gående skal primært ikke blandes med kjøretøy. Med svært liten fremtidig trafikk med biler og sykler og lav fart kan det aksepteres sambruk. Dette bør unngås på skolevegruter.
  • Gater med bilkjøring bør ha tosidig fortau. Sykkelgater skal ha minimum ensidig fortau. Kommunale fortau skal være minst 2,5 meter brede, i områder med stor gangtrafikk bør bredden økes til 4 meter. Møbleringssone, veggsone og fundament kommer i tillegg.
  • Primære forbindelser skal ha helårsdrift. Gangforbindelser skal være belyst. De bør ha vegetasjon og sittemulighet tilknyttet der det ligger til rette for det. Langs hovedgangruter bør det være sittemuligheter for hver 50 meter. For sekundærruter bør det være sittemuligheter for hver 100 meter.
  • Gangforbindelsene skal utformes med tydelige siktlinjer og mot siktrom, og i størst mulig grad bygge opp om naturlige ledelinjer.
  • Første etasje i nybygg mot offentlige rom bør utformes med aktive fasader med utadvendte funksjoner og fasadeutforming som gjør det attraktivt for fotgjengere å ferdes der.
Nettverk for gange