2 Gangforbindelser

  • Det skal etableres tette, sammenhengende nett av trygge, attraktive gangforbindelser med kort og tydelig vei til viktige målpunkt. Kvartalstørrelsen bør ikke være større enn 90*90 meter. Gangnett i utbyggingsområder bør korrespondere med byens øvrige gangnett på en tydelig måte.
  • Gangnett bør så langt mulig utformes for allmenn tilgjengelighet. For nye undervisningsbygg skal gangforbindelse fra hovedinngang til nærmeste kollektivholdeplass være universelt utformet.
  • Gående skal primært ikke blandes med kjøretøy. Med svært liten fremtidig trafikk med biler og sykler og lav fart (lavere enn 30 km/t) kan det aksepteres sambruk. Dette bør unngås på skolevegruter og forbindelser med høyere biltrafikkmengde enn 100 kjt/time i den mest trafikkerte timen.
  • Gater med biltrafikk over 100 kjt/time og gangtrafikken er større enn 300 gange/time i den mest trafikkerte timen bør ha tosidig fortau.
  • Sykkelforbindelser skal ha fortau på minst en side.
  • Fotgjengere bør prioriteres ved krysningspunkter der gangtrafikken er større enn 300 gange/time. Krysningspunktene skal ha god trafikksikkerhet.
  • Kommunale fortau skal være minst 2,5 meter effektiv bredde. I viktige gangforbindelser skal fotgjengerarealet dimensjoneres etter gangtrafikkmengde. Møbleringssone, nødvendig areal for snøopplag, veggsone, og fundament kommer i tillegg. Fortausareal skal oppfattes trygt og tilrettelegge for at gange oppleves attraktivt.
  • Viktige forbindelser skal ha helårsdrift. Gangforbindelser skal være belyst. De bør ha vegetasjon og sittemulighet tilknyttet der det ligger til rette for det. Langs gangforbindelser med stor bruk bør det være sittemuligheter for hver 50 meter. For forbindelser forøvrig bør det være sittemuligheter for hver 100 meter.
  • Gangforbindelsene skal utformes med tydelige siktlinjer og mot siktrom, og i størst mulig grad bygge opp om naturlige ledelinjer.
  • Første etasje i nybygg mot offentlige forbindelser bør utformes med aktive fasader med utadvendte funksjoner og fasadeutforming som gjør det attraktivt for fotgjengere å ferdes der.

kart over viktige gangforbindelser i Bycampus Elgeseter